Bywyd yn Llantarnam yn ystod y Cyfyngiadau Symud...
Cadw'n Ddiogel, Aros yn Greadigol!
 
Rydym ni wedi cael ein hysbrydoli gan yr holl waith celf a'r negeseuon y mae'r cyhoedd yn dangos yn eu ffenestri – mae’r rhain yn oriel fendigedig y gallwn ei mwynhau wrth fynd allan am dro! Mae pobl wedi bod yn rhannu eu creadigrwydd ar-lein hefyd – anfonwch bethau rydych wedi'u gwneud atom, boed brodwaith, paentiadau, collage neu waith print fel y gallwn eu rhannu! Cofiwch Gadw'n Ddiogel a Chadw'n Greadigol!
Mae gweld artistiaid a gwneuthurwyr yn defnyddio'u sgiliau i helpu Gweithwyr y GIG a Gweithwyr Gofal wedi bod yn anhygoel – mae Michelle Griffiths, Lynda Shell, Ruth Harries a llawer o bobl eraill wedi bod yn gwneud sgrybs a bagiau, masgiau a gwarchodwyr clustiau. Mae ‘rhith gyrddau gwnïo’ wedi ymddangos ar-lein i drefnu'r ymdrech o ddod â chymunedau lleol at ei gilydd! Mae artistiaid a gwneuthurwyr yn gweithio'n galed hefyd i helpu ei gilydd drwy'r Adduned Cymorth i Artistiaid a Gwneuthurwyr ar y cyfryngau cymdeithasol, gan roi eu gwaith eu hun ar werth ac addo prynu gwaith artist arall yn ei dro.

 
Cliciwch yma i gefnogi Llantarnam Grange
Dorcas Pennyfather - The Servants of Llantarnam Grange

Dros yr wythnosau diwethaf bydden ni wedi bod yn arddangos gwaith Dorcas Pennyfather, ond yn lle hynny rydym wedi bod yn rhannu ei gwaith ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae'r corff hwn o waith yn canolbwyntio ar Weision a Morynion Llantarnam Grange, gan archwilio hanesion eu teuluoedd a chynnwys arteffactau a gwaith les wedi'i wau. Dysgwyd Dorcas i wau gan ei mam-gu yn y 1950au: pe gellid gwisgo eitem, byddai hithau'n ei gwau, ac nid yn unig y siwmperi, y cardiganau, yr hetiau, a'r menig arferol, ond hefyd nicers a gwisgoedd nofio. Ym meddwl Dorcas, mae gwau yn gyfystyr â chariad, ond ni aeth ati i archwilio'r dechneg yn llawn nes iddi orffen ei MA yn 60 oed, gan gyfuno ei hangerdd dros y pwnc â'i diddordeb mewn teulu a hanes cymdeithasol.
 
Gweithgaredd

Beth am gael eich ysbrydoli gan waith Dorcas a defnyddio’r cyfnod hwn i ail-ymgysylltu â gorffennol eich teulu. Crëwch siart achau ar gyfer eich teulu ar ddarn mawr o bapur, cynfas neu hyd yn oed ar wal! Gallech roi pad ysgrifennu i'ch rhieni neu eich teidiau a neiniau fel y gallant greu Dyddlyfr o Hanes y Teulu – gofynnwch iddyn nhw gofnodi atgofion am eu plentyndod, eu rhieni a'u teidiau a’u neiniau, ffrindiau, gemau, gwyliau neu draddodiadau teuluol. Beth am addurno clawr y Dyddlyfr â lluniau o'r teulu, darluniau'r plant, neu galigraffeg!
 
Cliciwch yma i gefnogi Llantarnam Grange
Cyflwyniad i'r Staff: Louise Jones-Williams – Cyfarwyddwr

“Astudiais Saesneg a’r Celfyddydau Gweledol ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth lle roeddwn i’n hapus dros ben. Yna,  dros 25 mlynedd yn ôl, dechreuais weithio yng Nghanolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange, yn gyntaf fel Gweinyddwr ac wedyn fel Swyddog Crefftau. Deuthum yn Gyfarwyddwr yn 2019 ac rwyf wrth fy modd yn arwain y tîm anhygoel yn LGAC a hefyd cael bod yn rhan o rwydwaith wych o sefydliadau cymunedol a'r celfyddydau. Un o'r pethau rwy'n ei fwynhau fwyaf ynglŷn â'r gwaith yw curadu arddangosfeydd yn y ganolfan, yn cynnwys ‘On My Mother’s Knee’, ‘Dark Tales’, ‘Folio’, ‘Zoomorphic’ a ‘Suffrage’. Mae gweithio yn y Grange wedi rhoi cyfle i mi weithio gydag artistiaid anhygoel – ac i brynu darn neu ddau hefyd! Rydw i wedi casglu gwaith gan Roger Cecil, Becky Adams, Bert Isaac, John Langford, Sarah Bradford, Vicky Lindo, Vinegar & Brown Paper, Amanda & Matt Caines a llawer mwy.”

 
Eich Llantarnam Grange Chi…

Byddai'n dda iawn gennym glywed beth mae Llantarnam Grange yn ei olygu i chi? Beth ydych chi'n ei hoffi ynglŷn â'r Grange? Ddaethoch chi i weithdy pan oeddech yn ifanc? A wnaeth y Grange ddylanwadu arnoch i ddod yn artist? Pa un oedd eich hoff arddangosfa? Ydych chi'n dod i ddosbarth rheolaidd yn y ganolfan? Gawsoch chi eich cawod babi gyda ni? Ydych chi'n dwli ar ein sgons caws? Ym mha ffyrdd mae wedi eich helpu, eich cefnogi, eich difyrru neu wedi dylanwadu arnoch? Rhannwch storïau a lluniau o'ch profiadau gyda ni, ynghyd â'r pethau rydych chi a'ch plant yn eu gwneud gartref, fel y gallwn eu rhannu â phawb arall! Anfonwch e-bost atom yn info@lgac.org.uk neu anfonwch neges drwy'r cyfryngau cymdeithasol ac ychwanegu #yourllantarnamgrange
Cliciwch yma i gefnogi Llantarnam Grange
Facebook
Twitter
Website