Bywyd yn Llantarnam yn ystod y Cyfyngiadau Symud...
Keith Bayliss

 
Arddangosfa ‘Sketchbooks’
 
‘Sketchbooks’ yw'r arddangosfa gyntaf y byddem wedi ei churadu ein hunain ers i Louise Jones-Williams gymryd yr awenau fel ein Cyfarwyddwr. Mae Sketchbooks yn amlddisgyblaethol a gallant fod yn ffisegol neu'n ddigidol. Maen nhw’n rhan hanfodol o'r broses greadigol! Roeddem yn edrych ymlaen yn eiddgar at rannu detholiad rhagorol a symbylol o lyfrau brasluniau artistiaid â chi gan Keith Bayliss, Rachel Larkins, Rozanne Hawksley, Becky Adams a llawer o gyfranwyr eraill. Drwy ein cyfryngau cymdeithasol, rydym wedi bod yn rhannu peth o'r gwaith a fyddai wedi ymddangos yn ein horielau, ac rydym yn ddiolchgar i'r holl artistiaid sydd wedi caniatáu i ni fynd yn ein blaen â'r sioe yn y ffordd hon.

L
lyfr Braslunio Cymunedol
 
Bydd ein harddangosfa ‘Sketchbooks’ yn cael ei had-drefnu a bydd prosiect newydd yn rhedeg ar y cyd â hi. Rydym yn gwahodd cyflwyniadau gan ein cymuned anhygoel i ddod yn rhan o Lyfr Braslunio Cymunedol. Mae celf yn gallu dod â ni at ein gilydd a gweithredu fel erfyn pwysig ar gyfer ein lles, ac rydym eisiau rhannu ein creadigrwydd a'n dychymyg yn ystod y cyfyngiadau symud presennol. Bydd y delweddau a dderbyniwn yn cael eu rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol a'u dangos fel rhan o arddangosfa'r flwyddyn nesaf.
 
Os hoffech gyflwyno gwaith i ni, cliciwch ar y ddolen hon: https://form.jotform.com/201492688730057
Nicola Hope                                                                                                    Shelley Rhodes
Billy Adams                                                                                                     Rachel Larkins
Cliciwch yma i gefnogi Llantarnam Grange
Gweithgaredd
 
Archwiliwch liw a siâp drwy beintio ac arlunio botanegol yn eich llyfr braslunio personol – gan gael eich ysbrydoli gan yr arlunwyr blodau bywyd llonydd o'r Iseldiroedd yn y 17eg a'r 18fed ganrif, Ambrosius Bosschaert a Rachel Ruysch, er enghraifft.
 
Rhowch gefndir tywyll fel sail, ac yna defnyddiwch eich paent, creonau, pensiliau, neu basteli olew i greu haenau o siapiau blodau a dail i greu symffoni o liwiau. Gall eich gwaith celf fod mor haniaethol neu fanwl ag y mynnwch. Mae croeso i chi gymysgu eich cyfryngau ac ychwanegu collage – pa beth bynnag sy'n teimlo'n iawn.
 
Eich llyfr braslunio chi yw hwn felly arbrofwch a chael hwyl!
Cyflwyniad i'r Staff: Savanna Dumelow – Cynorthwyydd Arddangosfeydd
 

"Y fi yw'r aelod diweddaraf o'r tîm creadigol bychan yng Nghanolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange. Ar ôl ennill gradd mewn Ffotograffiaeth ym Mhrifysgol De Cymru doedden i ddim yn siŵr beth i'w wneud nesaf. Dechreuais wirfoddoli yn LGAC, a blwyddyn yn ddiweddarach, gwnes gais am swydd Cynorthwyydd Gweinyddol. Oddi yno, dechreuais ddatblygu fy sgiliau curadu a dod yn Gynorthwyydd Arddangosfeydd ym mis Gorffennaf 2019. Yn ogystal â'r rôl hon, rwyf yn artist llawrydd a hefyd yn gynorthwyydd oriel yn Gallery at Home, Brynbuga. O ran cymeriad, rwy'n nerd sy'n dwli ar gelf ac ar feithrin creadigrwydd, ac rwy'n dymuno cael dal ymlaen i wneud hyn yn y dyfodol"
Cliciwch yma i gefnogi Llantarnam Grange
Eich Llantarnam Grange Chi…

Byddai'n dda iawn gennym glywed beth mae Llantarnam Grange yn ei olygu i chi? Beth ydych chi'n ei hoffi ynglŷn â'r Grange? Ddaethoch chi i weithdy pan oeddech yn ifanc? A wnaeth y Grange ddylanwadu arnoch i ddod yn artist? Pa un oedd eich hoff arddangosfa? Ydych chi'n dod i ddosbarth rheolaidd yn y ganolfan? Gawsoch chi eich cawod babi gyda ni? Ydych chi'n dwli ar ein sgons caws? Ym mha ffyrdd mae wedi eich helpu, eich cefnogi, eich difyrru neu wedi dylanwadu arnoch? Rhannwch storïau a lluniau o'ch profiadau gyda ni, ynghyd â'r pethau rydych chi a'ch plant yn eu gwneud gartref, fel y gallwn eu rhannu â phawb arall! Anfonwch e-bost atom yn info@lgac.org.uk neu anfonwch neges drwy'r cyfryngau cymdeithasol ac ychwanegu #yourllantarnamgrange
Cliciwch yma i gefnogi Llantarnam Grange
twitter
facebook
Website