Bywyd yn Llantarnam yn ystod y Cyfyngiadau Symud...
Bywyd yn Llantarnam yn ystod y Cyfyngiadau Symud
 
Gobeithio eich bod chi mewn iechyd da wrth ddarllen y neges hon. Mae pob un ohonom yn gorfod ymaddasu i ffyrdd newydd o weithio ac yn ceisio ein cymell a’n calonogi ein hunain a'n hanwyliaid.
 
Ers i ni gau ein drysau, mae'r staff wedi bod yn anhygoel ac maen nhw'n dal ati i weithio'n galed iawn o gartref. Rydym yn parhau i gefnogi artistiaid a gwneuthurwyr llawrydd ac yn ad-drefnu ein holl arddangosfeydd a'n prosiectau ble bo'n bosibl. Ni fydden ni’n gallu gwneud hyn heb gefnogaeth y Bwrdd Ymddiriedolwyr, Cyngor Celfyddydau Cymru a'n holl arianwyr sydd wedi bod mor ddeallgar, mor hael ac mor gymwynasgar yn ystod y cyfnod anodd hwn.
 
Ein hadeilad yw calon y sefydliad ac mae'n amhosibl i ni atgynhyrchu'r hyn a wnawn yno, ond gobeithio y byddwch yn mwynhau edrych yn ôl ar ein prosiectau yn y gorffennol ynghyd â rhoi cynnig ar ein gweithgareddau yn ystod y cyfyngiadau symud.
 
Rydym yn defnyddio'r amser hwn i gynllunio ar gyfer y dyfodol ac i feddwl am sut gallwn gefnogi ein cymuned pan gawn gwrdd unwaith eto.
 
Dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf, rydw i eisiau cyflwyno ein tîm hawddgar yn Llantarnam Grange i chi a bwrw golwg ar rai o'r gwneuthurwyr anhygoel y cawsom y fraint o weithio gyda nhw yn y gorffennol.
 
Louise Jones-Williams
Cyfarwyddwr

 
Cliciwch yma i gefnogi Llantarnam Grange
Cyfle i Gwrdd â'r Tîm…
Louise Tolcher-Goldwyn, Uwch Swyddog Addysg
“Dechreuodd fy mherthynas â Chanolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange 24 blynedd yn ôl pan gynhaliais arddangosfa o’m paentiadau yn yr oriel i fyny'r grisiau. Rydw i'n frwd dros gelf ac rwy'n casglu gwaith gan wneuthurwyr sy'n dweud stori.
Ar ddechrau fy mywyd gyda Llantarnam, arweiniais gyfres o weithdai i ysgolion – dyma oedd y tro cyntaf i mi fentro i fyd addysgu, a bu'n gromlin ddysgu anodd!  Dydw i ddim wedi stopio addysgu ers hynny, gan ddechrau gyda grwpiau cymunedol, awdurdodau lleol ac elusennau iechyd meddwl, ynghyd â LGAC. Cyn derbyn y swydd Uwch Swyddog Addysg yn 2003 roeddwn yn artist/tiwtor llawrydd. Gwirfoddolais yn LGAC gan weithio fel Gweinyddwr ac fel Swyddog Addysg. Ers 1996, ar ôl graddio o goleg celf, rydw i wedi dod yn rhan o deulu creadigol y Ganolfan Gelfyddydau a’r holl staff, y tiwtoriaid a'r artistiaid arddangos. Mae’r rhain yn rhoi cefnogaeth, ysbrydoliaeth a chyfeillgarwch parhaus i mi."
Cliciwch yma i gefnogi Llantarnam Grange
Dyma Enry….
Mae Louise yn parhau..."Oherwydd y sefyllfa bresennol ryfeddol a achoswyd gan coronafeirws, rydym wedi cael ein hynysu a'n pellhau oddi wrth ein ffrindiau a'n teuluoedd. Mae hyn wedi rhoi mwy o amser i ni fod ar ein pen ein hun, gan greu'r amser a'r gofod i ni archwilio ein dychymyg. Enry yw'r cyfrwng a ddefnyddiaf i grwydro o gwmpas fy nychymyg innau! Dechreuais ddarlunio Enry fel ffordd o ymlacio. Roedd y ffigwr syml yn hawdd ei ddarlunio gan fy ngalluogi i ganolbwyntio ar ei ddillad a'i amgylchoedd, a mwynhau'r manylion. Nawr mae'n crwydro i bobman, yn y presennol ac yn y gorffennol, ac rwy'n gallu teithio gydag ef bob tro y byddaf yn codi pin....”
Cliciwch yma i gefnogi Llantarnam Grange
Ydych chi'n gwybod am yr Oriel mewn Blwch?....
Oriel fechan symudol yw'r Oriel mewn Blwch a ddefnyddiwn i ddod â gwaith artistiaid cyfoes i'r gymuned – i ysgolion, grwpiau cymunedol a digwyddiadau allanol. Comisiynwyd y blwch a'r gwaith y tu mewn iddo gan 12 artist sy'n gweithio yng Nghymru, o amrywiaeth eang o ddisgyblaethau yn cynnwys paentio, gwaith metel, cerameg, gemwaith a thecstilau. Yr Artistiaid a gomisiynwyd yw: Iwan Bala, Keith Bayliss, Becky Adams, Billy Adams, Arthur a Rachel Cadman, Matt Caines ac Amanda Caines, Anne Gibbs, Ruth Harries, Anna Lewis, Elfyn Lewis, Laura Thomas a Peter Williams.
Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr Oriel mewn Blwch....
Cliciwch yma i gefnogi Llantarnam Grange
Eich Llantarnam Grange Chi…
Byddai'n dda iawn gennym glywed beth mae Llantarnam Grange yn ei olygu i chi? Beth ydych chi'n ei hoffi ynglŷn â'r Grange? Ddaethoch chi i weithdy pan oeddech yn ifanc? A wnaeth y Grange ddylanwadu arnoch i ddod yn artist? Pa un oedd eich hoff arddangosfa? Ydych chi'n dod i ddosbarth rheolaidd yn y ganolfan? Gawsoch chi eich cawod babi gyda ni? Ydych chi'n dwli ar ein sgons caws? Ym mha ffyrdd mae wedi eich helpu, eich cefnogi, eich difyrru neu wedi dylanwadu arnoch? Rhannwch storïau a lluniau o'ch profiadau gyda ni, ynghyd â'r pethau rydych chi a'ch plant yn eu gwneud gartref, fel y gallwn eu rhannu â phawb arall! Anfonwch e-bost atom yn info@lgac.org.uk neu anfonwch neges drwy'r cyfryngau cymdeithasol ac ychwanegu #yourllantarnamgrange
Cliciwch yma i gefnogi Llantarnam Grange
twitter
facebook
Website