Copy
Advokatsamfundets nyhedsbrev 22 - 28. november 2016

SERVICEEFTERSYN PÅ RETSSIKKERHED I GRØNLAND


Det er 12 år siden Den Grønlandske Retsvæsenskommission afgav sin betænkning med en række anbefalinger, som resulterede i blandt andet en ny retsplejelov for Grønland.
Men hvordan står det til med retssikkerheden i dag? Det har en arbejdsgruppe under Advokatrådet taget temperaturen på, og det har resulteret i en rapport med anbefalinger til ændringer.
Udvalgets rapport bliver præsenteret på et debatmøde i Nuuk, som afholdes 30. november kl. 14.

Nyheden fortsætter her
Tilmeld dig debatmødet her
Læs Advokatrådets rapport Retssikkerhed i Grønland på dansk
Læs Advokatrådets rapport Retssikkerhed i Grønland på grønlandsk  

HÆV KVALITETEN AF KREDSRETTERNES AFGØRELSER


Et særkende ved det grønlandske retsvæsen er, at domstolene i 1. instans – kredsretterne – næsten udelukkende er lægmandsdomstole. Det vil sige, at kredsdommerne ikke er uddannet som domstolsjurister, ligesom de øvrige aktører i kredsretten som udgangspunkt heller ikke er jurister, altså anklager og forsvarer i kriminalsager og partsrepræsentanter i civile sager. 
Under arbejdsgruppens møder med interessenterne har adskillige peget på, at der er en række dygtige kredsdommere, men at det generelle indtryk er, at det faglige niveau og sagsbehandlingstiderne ikke er tilfredsstillende i kredsretterne.

Nyheden fortsætter her
Læs mere om Advokatrådets anbefalinger på dansk
Læs mere om Advokatrådets anbefalinger på grønlandsk 

BEDRE UDDANNELSE OG RÅDGIVNING AF FORSVARERE


Forsvaret i kriminalsager i Grønland varetages dels af advokater, dels af autoriserede forsvarere, der som altovervejende hovedregel ikke er jurister, men som efter at have gennemgået en kortere uddannelse har forsvarerhvervet som bibeskæftigelse. 
Arbejdsgruppen har i forbindelse med sine møder med interessenter oplevet kritik af de autoriserede forsvareres faglige niveau og de rammer, som de autoriserede forsvarere arbejder under. Der er i den forbindelse peget på en række faktorer, herunder den manglende landsforsvarer, manglende økonomiske ressourcer til uddannelsen, den vanskeligt tilgængelige lovgivning og retspraksis og det faktum, at forsvarerhvervet kun er en bibeskæftigelse. Endvidere har flere interessenter peget på, at der mangler et effektivt tilsyn med de autoriserede forsvarere.

Nyheden fortsætter her
Læs mere om Advokatrådets anbefalinger på dansk
Læs mere om Advokatrådets anbefalinger på grønlandsk 
  

LOVGIVNING OG RETSPRAKSIS SKAL GØRES TILGÆNGELIGT


Det er tidskrævende og vanskeligt – også for jurister – at klarlægge, hvad der er gældende ret på et givent område, hvis der er gennemført flere ændringslove til en vedtaget lov. Gældende lovgivning og retspraksis er nemlig generelt meget vanskeligt tilgængelig i Grønland. 
Som altovervejende hovedregel bliver der ikke udarbejdet lovbekendtgørelser – det vil sige en sammenskrivning af den oprindelige lov med de senere ændringer af loven indarbejdet – af selvstyrelove.

Nyheden fortsætter her
Læs mere om Advokatrådets anbefalinger på dansk
Læs mere om Advokatrådets anbefalinger på grønlandsk 

DE ÅBNE GRØNLANDSKE ANSTALTER ER BLEVET LUKKEDE FÆNGSLER


Stik imod forudsætningerne i Retsvæsenskommissionens betænkning er der efter arbejdsgruppens opfattelse en klar tendens til, at de grønlandske anstalter mere og mere får karakter af lukkede fængsler med aflåste døre, pigtråd og meget begrænset kontakt med det omkringliggende samfund.
Baggrunden for udviklingen synes at være de enkelte anstaltslederes ønsker om forbedret sikkerhed med videre i deres egen anstalt, blandt andet fordi der synes at være en tendens til et stadig mere ‘hårdt klientel’ i anstalterne. 

Nyheden fortsætter her
Læs mere om Advokatrådets anbefalinger på dansk
Læs mere om Advokatrådets anbefalinger på grønlandsk 

MIT GRØNLAND: ADVOKATER FORTÆLLER OM AT ARBEJDE I GRØNLAND


Læs portrættet af advokat Peter Schriver, Nuuk, i det nye nummer af Advokaten, hvor han fortæller om den udvikling, der er sket i de 17 år, hvor han har arbejdet og boet i Grønland. Han siger blandt andet:  
“I dag er vi 20 advokater i Grønland. Så rent faktisk er det lykkedes at næsten fordoble antallet af lokale advokater. Det gør det muligt at tage mange flere sager selv. Især de store københavnerkontorer har stadig sager heroppe, men det er ofte de meget specialiserede sager, som går videre til Danmark.”  

Læs mere om Peter Schriver i det nye nummer af Advokaten
Følg Advokatsamfundet på Twitter

Advokatsamfundet /
Kronprinsessegade 28 / 1306 København K / Telefon 33 96 97 98 / Samfund@advokatsamfundet.dk

Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 9-16 / Fredag kl. 9-15
 

 Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er advokat eller har tilmeldt dig via Advokatsamfundet.dk.

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet længere, kan du afmelde det her