Copy

Information om årsmöte, medlingens dag och mycket mer.

View this email in your browser

Hej!​

Vi har nu gått in i 2016 och vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår för medling. Det är också dags att betala 2016 års medlemsavgift (200 kr) till SFM. Det gör du enkelt här:
http://www.s-f-m.se/onlinebutik/medlemsskap-2016/

SFM har intressanta aktiviteter under året som vi hoppas att du kommer att vilja delta på.

NÃ¥gra datum att genast boka in i kalendern
14/4 Årsmöte och medlemsaktivitet
17/11 Medlingens dag

 
 

Årsmöte och medlemsaktivitet

SFMs Årsmöte för 2016 kommer att äga rum den 14 april

14.00 - 16.00 Medlemsaktivitet 
16.00 - 17.00 Fika och nätverkande
17.00 - 19.00 Årsmöte


Medlemsaktiviteten
Innan årsmötet bjuder vi in till en intressant medlemsaktivitet bestående av en paneldebatt med inriktning på familjemedling och brottsmedling, där vi kommer att behandla följande frågeställningar:
- SFM:s styrelse önskar att etiska regler för svenska medlare upprättas och vi vill gärna ha en aktiv debatt om det.

- Medling i familjemål: Ska domstolarna kunna ställa krav på utbildning för medlare som förordnas?

- Medling i brottmÃ¥l: Vad ska vi göra för att redovisa medlingsresultaten pÃ¥ ett tydligare sätt i det enskilda brottmÃ¥let. I Stockholm har detta börjat fungera, vad är framgÃ¥ngsfaktorerna? Vad bör inte redovisas öppet för utomstÃ¥ende?

Panelen består av en domare, en åklagare och minst en medlare.
Vi återkommer med närmare information i en senare kallelse.

Årsmötet
Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet ska vara ordförande Lena Feuk tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet, d v s senast den 14/3 -16, lena@feuk.se
En av årsmötets uppgifter är att välja ny styrelse för det kommande året. Har du förslag på kandidater, eller vill du själv vara med: kontakta valberedningen Malin Oljeljund (malin.oljelund@stockholm.se), Linda Marklund (linmar@live.se).

Under årsmötet kommer vi att ta upp vad som hänt under det gångna året och vår målsättning inför det nya. En verksamhetsberättelse för det gångna året, och nödvändiga bokslutshandlingar kommer att finnas tillgängliga.

Medlingens dag 2016
SFM annordnar vartannat år Medlingens dag och i år är det dags igen. Nästa konferens kommer mest troligt att äga rum en heldag i Uppsala den 17 november 2016 i samarbete med Destination Uppsala.

Din input som medlem är väldigt viktig här: Vilka föreläsare vill du se? Vilka teman är du intresserad av? Alla dina idéer är varmt välkomna.
Följ kontinuerligt utveckligen av Medlingens dag på www.s-f-m.se


Film för brottsutsatta om reparativ rättvisa
Denna film för brottsutsatta är en guide till reparativ rättvisa som förklarar olika steg i det straffrättsliga systemet och hur man kan göra för att få del av medling vid brott.
Filmen använder animation för att på en enkelt sätt förmedla vad som kan vara en komplicerad process och riktar sig till brottsutsatta som överväger medling.
Filmen är på engelska och kommer från Restorative Justice Council (RJC) som arbetar för att öka reparativ rättvisa.
https://vimeo.com/124975411


Familjerättsdagarna för domare inom Sveriges domstolar
Domstolsakademin anordnade den 5-6 november 2015 de årliga Familjerättsdagarna för domare inom Sveriges Domstolar. I år föreläste rådmannen Britt Björneke angående hur man kan effektivisera handläggningen av vårdnadsmål, t.ex. genom att utöka familjemedlingen.

En genomlysning av mål på Södertörns tingsrätt har visat att det är mer framgångsrikt att besluta om medling istället för att förordna om samarbetssamtal. Vidare föreläste Britt Björneke tillsammans med familjerättssekreteraren Anna Örjebo om utvecklingen av metoden Konflikt och Försoning i svåra vårdnadsstrider.

Ny bok om brottsutsatta och reparativ rättvisa
Boken “Victims and Restorative Justice: An empirical study of the needs, experiences and position of victims within restorative justice practices“, 2015 (brottsoffer och reparativ rättvisa) är ett resultat av ett EU-finansierat projekt koordinerat av Europeiska forumet för reparativ rättvisa, EFRJ.
En bok av Inge Vanfraechem (University of Leuven , Belgien) , Daniela Bolívar Fernández (University of Chile) och Ivo Aertsen ( University of Leuven , Belgien)  Med en kombination av viktimologisk litteratur och empiriska data frÃ¥n ett europeiskt forskningsprojekt tar boken ställning för de brottsutsatta gällande rutiner för reparativ rättvisa och fokuserar pÃ¥ lagstiftning, organisatoriska och institutionella ramar för medlingen pÃ¥ nationell och lokal nivÃ¥, likväl som de brottsutsattas personliga behov.
Boken finns både att läsa på nätet och att beställa.
http://www.euforumrj.org/uncategorized/research-report-on-victims-and-rj/
http://www.routledge.com/books/details/9780415810661/


Lagrådsremiss för att genomföra EUs brottsofferdirektiv
I Sverige finns ett starkt stöd och ett väl fungerande skydd för brottsutsatta. EU har antagit ett direktiv som innebär att brottsutsattas rättigheter i unionen stärks ytterligare. I ny lagrådsremiss föreslås de lagändringar som krävs för att genomföra brottsofferdirektivet.
Information om lagrådsremissen

Medlare Angeliqué Fors i Magasinet Filter
I januarinumret av Magasinet Filter finns en artikel med medlaren och SFMs styrelsemedlem Angeliqué Fors. Artikeln finns just nu endast i fysisk form, därför kommer här ett utdrag ur artikeln:

"I dag är alla kommuner enligt lag skyldiga att erbjuda medling när den som har begått ett brott är under 21 år. I Göteborg erbjuds medling även för de som är över 21 år och närstående. Vi är tre medlare och förra året tog vi emot 183 brottsärenden och av dessa ledde 35 procent till medling. Det kan vara alltifrån ett snöbollskrig som spårat ur till allvarliga brott som mord och våldtäkt. Det vanligaste brottet som vi medlar i är misshandel. Ofta känner personerna varandra, går på samma skola eller har gemensamma bekanta.
Poliser och åklagare är mindre skeptiska idag; de har sett effekten av medling. Studier visar att det minskar återfallsbrottsligheten: 27 procent av ungdomarna begår brott igen, jämfört med 43 procent bland de som inte varit med om medling. Så jag hoppas att medling snart kommer att ses som någonting självklart".Sammandrag från “Storstadsmötet kring medling vid brott” den 22 september i Malmö
Medlingsverksamheterna frÃ¥n vÃ¥ra storstäder Stockholm, Malmö och Göteborg  sammankallar varje Ã¥r till ett storstadsmöte där de tillsammans med polisen, Ã¥klagare, kriminalvÃ¥rden och tingsrätten möts för samverkan och samsyn kring medling med anledning av brott. Under Ã¥r 2015 hölls storstadsmötet den 22 september  i Malmö.

Det beslutades att storstäderna i större utsträckning ska samordna sig kring gemensamma frågor. Angeliqué Fors från medlingsverksamheten i Göteborg fick i uppdrag att samordna detta under 2016. Gemensamma dokument och blanketter ska t ex tas fram kring misstänkts inställning till medling. Storstädernas medlingsverksamheter skall även ansvara för att föra ut och sprida informationen kring arbetet med medling vid brott till kranskommunerna och återge de beslut och diskussioner som framkommit under storstadsmötet.

En framtidsverkstad genomfördes, Ulrika Bergström från Socialstyrelsen föreläste om effekter kring medling vid brott och kammaråklagare Jonas Martinsson från Göteborg presenterade samverkansprojektet ”Genomlysning av brottsmedlingsärenden”, som gjorts i Göteborg tillsammans med polisen och Medlingsverksamheten. Syftet med denna genomlysning var att följa arbetsgången kring medling från olika myndigheter och titta på i vilken utsträckning frågan om medling ställs till misstänkt och om den fångas upp och rapporteras. Genomlysningen baseras på ett slumpmässigt urval av 90 ärenden, åldersmässigt Lul-31 upp till 21 år.
Underlaget visar att de misstänkta fått frågan om medling i 22 % av fallen, oavsett om de varit polisledda eller åklagarledda. Åklagaren såg att socialtjänsten i sina yttranden ställt frågan om medling i 43 % av ärendena.

Genomlysningen visar att i 4 % av ärendena har Medlingsverksamheten inkommit med misstänkts inställning till medling till åklagare eller FU-ledare. Genomlysningen visade inte hur många ärenden polisen och socialtjänsten faktiskt skickat till medlingsverksamheten. Medlingsverksamheten skall följa upp dessa ärenden och se vilka som inkommit och vad som gjorts. Vid nästa storstadsmöte presenteras resultatet och de slutsatser som kunnat dras av genomlysningen.
Övriga storstäder är också intresserade av att genomföra ett liknande arbete.
Nästa storstadsmöte för medling vid brott är i Göteborg den 20/9 2016.


Morgonpasset i P3 intervjuade medlare om reparativ rättvisa
Linda Marklund, medlare, dr i juridik och SFM-medlem intervjuades i P3s Morgonpasset ang reparativ rättvisa
Lyssna till intervjun

Uppsala kommuns Medlingsverksamhet 20 år - ett sammandrag
Den 4 november firade Uppsala kommun 20-års jubileum med en halvdagskonferens i Uppsalas polishus. Runt 100-talet deltagare från bland annat Polismyndigheten, socialtjänsten, frivården, lokala BRÅ, tingsrätten, och samordnare från olika Medlingsverksamheter, lyssnade till föreläsningarna under eftermiddagen. Inledningstalare var Jale Poljarevius, polisindentent och chef för LPO Uppsala/Knivsta som höll ett brandtal för reparativ rättvisa och dess vikt i samhället.

Initiativtagaren till Medlingsverksamheten, Christina Nehlin Gordh berättade om hur Medlingsverksamheten började ta sin form med inspiration från bland andra de norska konfliktråden och hur Uppsala tidigt fick bli en av Brås modellkommuner. Jan Stenberg, som varit ansvarig för Medlingsverksamheten i Uppsala under 10 år berättade underhållande om minnesvärda medlingar. Sara Bergman Nyström, socionom, medlare, sekreterare i SFM och ansvarig för Medlingsverksamheten i Uppsala sedan år 2009, berättade om verksamhetens utveckling, utmaningar och framtid.

Ulrika Bergström, utredare från Socialstyrelsen föreläste om sociala insatser som är verksamma för unga och kunde berätta att forskning visar att medling har en brottsförebyggande effekt och har visat sig vara positiv för både brottsutsatta och gärningspersonen.

Anna Rypi, forskare från Socialhögskolan Lunds universitet, föreläste om medling som perspektivbyte och en studie om hur brottsutsatta och gärningspersoner har upplevt deltagande i medlingsprocessen och hur det ökat deras förståelse för sig själva och varandra.

Lottie Wahlin, fil. Dr. Sociologi, forskare och utbildare, på ett intresseväckande sätt om hennes pågående forskning "Den svenska medlingen- intention och praktik", kring hur medlingen utformats i de olika kommunerna i Sverige och hur det ser ut i dagsläget.

Deltagarna på konferensen fick även lyssna till socionomstudenterna Therese Ulmehed och Ellen Lindgren som gjort sitt examensarbete i socialt arbete om medling för vuxna i Nya Zeeland. De konstaterade att medling för vuxna har goda effekter och att även i Sverige bör vi erbjuda medling till personer över 20 år.

Avslutningsvis intervjuades fyra personer som deltagit i medlingsmöten om sina upplevelser. En mamma vars dotter blivit rånad beskrev hur det varit att möta gärningspersonen och förstå mer om hur hans liv format honom och om hur han väckte hennes empati. Gärningspersonen i samma medling hade med sig sin advokat som stödperson under medlingsmötet och hon berättade att det varit mycket viktigt för hennes klient med medling och även en positiv erfarenhet för henne. Slutligen intervjuades ett äldre par som fått inbrott i sin bil av två unga killar och de berättade om hur medlingsmötet gett dem en bild av hur det hela gått till och att ungdomarna inte skulle göra om det.

Pia Törnstrand, medlare och utbildare och tidigare ordförande för SFM, gav information om SFM och den kommande Medlingens Dag 2016, som planeras att hållas i Uppsala. Moderator för dagen var Lina Öhman, författare till boken "Medling och andra former av konflikthantering", som arbetar med forskning kring MI på KI och som är styrelsemedlem i SFM.
Om du önskar power point från föreläsningarna maila Sara på medling@uppsala.se


Info om utbildningar på hemsidan
Vi får återkommande frågor om utbildningar i medling och konflikthantering. I februari kommer vi därför att lägga upp en förteckning över utbildningar. Dels universitetsutbildningar, men även privata aktörer. Har du tips så gör gärna av dig. Vi vill att sidan ska vara så komplett som möjligt för att du ska kunna hitta den utbildning som passar dig bäst.Har du tips på nyheter till vår hemsida, facebook och twitter?
Skicka till info@s-f-m.se


Styrelsen SFM
www.s-f-m.se
Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering