GoedGeboren nieuwsbrief #6 / december 2014

CPZ gestart met ontwikkeling van Preconceptionele Indicatielijst (PIL)

De kernopdracht van het CPZ is het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg. Het CPZ doet dit door een hechtere samenwerking en betere communicatie tussen alle betrokken professionals onderling én de cliënt te stimuleren, zoals geadviseerd in het rapport 'Een Goed Begin' van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte dat begin 2010 verscheen. Dit rapport expliciteerde ook de noodzaak van het implementeren van preconceptiezorg. Door het tijdig signaleren van risicofactoren die van belang zijn voor gezond zwanger worden, kunnen paren geïnformeerd en geadviseerd worden om zo gezond mogelijk deze te starten.

Hoewel preconceptiezorg al enige jaren de aandacht heeft van betrokken beroepsgroepen, en over meerdere echelons gaat, is het individuele preconceptieconsult nog steeds een relatief nieuwe vorm van zorg waarvoor tot op heden geen formele ketenafspraken zijn gemaakt.

Begin dit jaar werd door ZonMw een subsidie aan het CPZ toegekend om een instrument te ontwikkelen waarin afspraken worden gemaakt over de rolverdeling en verantwoordelijkheden met betrekking tot het individuele preconceptieconsult. Dergelijke afspraken worden verankerd in een multidisciplinaire richtlijn preconceptiezorg of beter gezegd; de Preconceptie Indicatie Lijst (PIL). Het is de bedoeling dat de PIL voorziet in minimale organisatorische randvoorwaarden zoals verwijsindicaties naar andere (medische) disciplines en/of organisaties voor het goed doen verlopen van het preconceptieconsult als onderdeel van de geboortezorg.

Lees verder »
Woelige baren
De afdeling verloskunde van het Westfriesgasthuis (WFG) wordt in 2009 opgeschrikt door een verwijtbare perinatale sterfte die veel negatieve publiciteit krijgt. Deze calamiteit leidt tot het vertrek van een aantal gynaecologen en de val van de directie van het ziekenhuis.

Ondanks deze vrije val gaat men echter niet bij de pakken neerzitten. Nieuwe mensen worden aangetrokken; de 4 vacatures voor gynaecologen worden vervuld. Nieuwe plannen voor kwalitatief hoogwaardige geboortezorg worden gesmeed. Ons geheim? De val is kennelijk een noodzakelijke randvoorwaarde voor het uitzetten van de nieuwe koers. Het initiatief hiervoor gaat overigens uit van de eerste lijn. De verloskundigen uit de eerste lijn hebben veel werk opgevangen dat door het personeelstekort in het ziekenhuis is blijven liggen. Zij realiseren zich dat de zorg aan zwangere vrouwen anders en beter kan.

Lees verder »


De R4U, basis voor bredere risicosignalering en zorgtoeleiding november 2014
Het wordt steeds duidelijker dat niet-medische risicofactoren kunnen leiden tot ongunstige zwangerschapsuitkomsten, zeker wanneer er sprake is van risicostapeling, ook wel 'risico-cumulatie' genoemd. Brede risicosignalering met de R4U (the Rotterdam Reproduction Risk Reduction checklist) is ontwikkeld om deze in kaart te brengen en zorgtoeleiding te faciliteren in de vorm van zorgpaden.

Lees verder »
ZonMw - Zwangerschap en Geboorte
Voor het optimaliseren van de zorg rond zwangerschap en geboorte is samenwerking van de betrokken professionals van belang. Overdrachtsmomenten tussen zorgverleners vormen een kwetsbare schakel in de verloskundige keten. Goede communicatie tussen zorgverleners is een essentieel onderdeel voor het bieden van veilige zorg. In het kader van de LOCoMOTive studie wordt in vijf Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) gestart met het stapsgewijs implementeren van een gestandaardiseerde overdracht met behulp van multidisciplinaire teamtrainingen. Het resultaat van deze studie geeft antwoord op de vraag of deze teamtrainingen leiden tot betere samenwerking, een verbetering in informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en tot betere zorguitkomsten voor moeder en kind.

Lees verder »
Goedgeboren.nl
Hou de website bij, regelmatig wordt er verwezen naar nieuwe ontwikkelingen in het land, bijvoorbeeld de ‘
Handreiking stoppen met roken’ speciaal ontwikkeld voor de VSV’s.

CPZ Jaarcongres – 12 december 2014 – “Geboren in 2020”
Op vrijdagmiddag 12 december wordt in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum het vierde CPZ jaarcongres gehouden met als thema “Geboren in 2020”. Op het programma staat o.a. een korte videoboodschap van de minister Edith Schippers, een kijkje in de integrale bekostiging door de zorgverzekeraars en u kunt uw stem uitbrengen na een elevator pitch door een zestal VSV’s.

Meldt u zich nu aan via goedgeboren.nl

Heeft u nieuws?
Heeft u nieuws uit uw regio? Laat het ons weten en wij plaatsen het in onze Nieuwsbrief. Mail naar cpz@collegepz.nl

 
Column van het bestuur
Door Sylvia Veen
Bestuurslid CPZ
 
Patiëntervaring telt, ook de ervaring van de Zwangere

In de afgelopen jaren is in toenemende mate het besef gegroeid dat zorgverleners rekening moeten houden met de zorguitkomsten, behoeften en ervaringen van de patiënt. Het uitgangspunt “de patiënt staat centraal” is geen noviteit meer.

Om inzicht te krijgen in de mening van de patiënt zijn verschillende soorten vragenlijsten ontwikkeld. Patiënt Reported Outcome Measures (PROMS) meten de zorguitkomsten, dat wil zeggen het effect van de behandeling. Daarnaast zijn ook vragenlijsten ontwikkeld die specifiek patiëntervaringen onderzoeken en die daarom altijd geanonimiseerd worden afgenomen. Er zijn vele van elkaar verschillende vragenlijsten voor zwangeren ontwikkeld die hun ervaringen opgedaan bij het doorlopen van de perinatale keten uitvragen. Het gebruik van uiteenlopende instrumenten om de ervaringen van de zwangere te meten belemmert echter een goede onderlinge vergelijking.

Het College Perinatale Zorg wil een uniforme patiënt ervaringsmeting mogelijk maken, om te komen tot een robuuste dataset, waarbij verschillen in patiëntervaringen tussen bijvoorbeeld geboortezorg organisaties of regio’s kunnen worden bepaald. Daarom heeft het College Perinatale Zorg een expert-opinie onderzoek uitgezet naar een aantal veelvuldig gebruikte ervaringsvragenlijsten in de perinatale zorg. Er is gevraagd om te onderzoeken welke vragenlijst het meest geschikt is voor bovenstaand doel.

Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe de vragenlijsten tot stand zijn gekomen, welke meeteigenschappen zijn onderzocht en hoe de verschillende vragenlijsten presteren op deze meeteigenschappen. Daarnaast is ook de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de vragenlijsten van belang. Bestrijkt de vragenlijst de gehele perinatale zorgketen van Preconceptiezorg tot en met Kraamzorg en de overdracht naar de Jeugdgezondheidszorg? Kan er vertekening van de resultaten optreden ten gevolge van het moment waarop de vragenlijst wordt afgenomen? Kunnen de uitkomsten gecorrigeerd worden voor bijvoorbeeld socio-economische status? Is de afnameduur niet te lang, is het taalniveau niet te hoog en is de partner ook in beeld?

Kunnen vrouwen uit achterstandssituaties bereikt worden en met de vragen uit de voeten? Is de vragenlijst in andere talen beschikbaar, kan deze digitaal afgenomen worden en is de lijst ontwikkeld in samenspraak met de zwangere? Allemaal factoren die van belang zijn.

Het gaat om het meten van lijn overstijgende integrale zorg en niet om het meten op het niveau van de ervaring met een specifieke professional in de geboortezorgketen.

De meest geschikte patiënt ervaringsvragenlijst kan vervolgens geïmplementeerd worden in het zorgproces, gevolgd door data analyse en benchmarking. Zo leren we van ‘best practices’ op het gebied van de ervaringen van de zwangere en kan de PDCA cyclus doorlopen worden. Het verbeteren van de kwaliteit van de zorg in samenspraak met de zwangere is een mooie uitdaging.

Lees deze column online »
 
Copyright © 2014 CPZ, Alle rechten voorbehouden.


Ons adres:
CPZ
Oudlaan 4
3515GA Utrecht
030 2739758
cpz@collegepz.nl
Email Marketing Powered by Mailchimp