Copy
View this email in your browser
Chalmers Industriteknik nyhetsbrev nr 6/2021

Arbete och uthållighet ger resultat! Det går allt fortare med den hållbara omställningen! Det är viktigt att vara med och utveckla framtidens innovativa, konkurrenskraftiga och mer hållbara lösningar. Där gör vi skillnad och hjälper till med problemlösning, för vi gör morgondagen redo för framtiden.

Behöver du hjälp med innovations- och projektledning eller forskning och utveckling inom våra områden energi, material, digitalisering, design eller cirkulär ekonomi så stöttar vi dig med den senaste teknikutvecklingen.

Vi sår frön för framtiden [avsnitt 1. Energi]

Budskapet i den nyligen publicerade IPCC-rapporten är tydligt – klimatläget är akut och vi människor är ansvariga. Kunskap, innovation och kreativa lösningar krävs för att klara 1,5-gradersmålet. Vi jobbar varje dag med problemlösning. Vill du också bli en del av lösningen?

Läs den spännande fortsättningen här.

Stort medieintresse om skyddskläders förmåga att hindra cancerogena ämnen

Med syfte att finna metoder för att skydda brandmän från denna arbetsmiljörisk har Brandmännens cancerfond gett uppdraget till CIT Energy Management att studera alternativa skyddskläders förmåga att hindra genomträngning av polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

Här kan du läsa hela artikeln och hitta länkar till alla mediepubliceringarna.

Vad kan medtechbranschen om design?

Vi önskar kartlägga medtech-branschens samlade designkunskap och utmaningar genom att tala med de mest intressanta spelarna i branschen. Hittills har vi genomfört sex intervjuer med personer som på något sätt kan kopplas till företagets produktutveckling. Nu hoppas vi att ni vill hjälpa oss att komma i kontakt med ännu fler relevanta personer som kan tänka sig att ställa upp på en 30 min intervju där vi diskuterar design, produktutveckling och samspelet mellan digitala och fysiska produkter. 

Hör gärna av er till Heléne Pilström eller Kalle Ekdahl.

Framgångsrecept för minskat matsvinn

I snart två år har Sveriges största matsvinnsprojekt ReSvinn jobbat med att rädda mat hos grossister och i livsmedelsbutiker. Mat som blivit över har tagits omhand av restauranger och skolkök istället för att slängas. 

– Den mat som årligen går till spillo är ett uppenbart resursslöseri och därför jobbar vi i ReSvinn med att utveckla ett system där överskottsmat redistributeras från butiker och grossister till restauranger, skolor och välgörenhetsorganisation”, säger Jessica Wehner, projektledare ReSvinn/Chalmers Industriteknik.

Läs hela artikeln här.

Vi gratulerar vår kollega Malin Levin till priset som årets nätverkare!

Så här lyder motiveringen: Malin har under många år med stor energi, kreativitet och uthållighet lett komplex samverkan inom det viktiga området trafiksäkerhet. Hon ser alltid möjligheter och potential i att koppla samman människor och idéer – inte minst i att inkludera SAFERs verksamhet i andra innovationsmiljöer och program. Med andra ord ett riktigt samverkansproffs som gjort avtryck långt utanför den egna organisationen.

Vill du läsa hela artikeln så hittar du den här.

Nätverket Belok får positiv feedback för sitt arbete med energieffektivisering

I budgetpropositionen 2022 omnämns nätverket i mycket positiva ordalag: ”Nätverken undanröjer hindren för energieffektivisering och deras dialoger mellan akademi, myndigheter och branschaktörer överbryggar hinder och bidrar till ett snabbare genomförande av nya lösningar, tekniker och metoder. Utvärderingen fastställer även resultat från nätverkens arbete sprids och kommer till nytta för aktörer utanför deras arbete med energieffektivisering och genomförande av åtgärder.”

– Det känns givetvis roligt att vi uppmärksammas och att resultatet från arbetet gör skillnad för Sverige”, säger Per-Erik, vd på CIT Energy Management.

Per-Erik Nilsson driver nätverket tillsammans med Helena N Lantz.

Här hittar du mer information om Belok.

20 oktober! Sveriges största digitala grafenevent!

Här presenteras alla projekt inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen som avslutats, eller är nära avslut, under 2021. Det är sjunde året som vi arrangerar forumet som har ett fullspäckat schema. Ta chansen att lära dig mer om materialet grafen och ta del av den senaste forskningen på området.

Läs programmet och anmäl dig här. 
PS! Till dig som anmält dig kommer ett det skickas ett överraskningspaket.

För frågor kontakta programkontoret

Slutrapporterat! Ökad kunskapsspridning inom diskussionen om biobaserade plaster

Målet med projektet är att skynda på omställningen till mer hållbara material och att öka kunskapsnivån hos Sveriges kommuner, regioner och intresserade företag och stärka dem vad det gäller att kunna fatta faktabaserade beslut i olika upphandlingssituationer eller vid kravställning. Marie-Louise på Chalmers Industriteknik har koordinerat projektet.

Här kan du läsa hela artikeln och ladda ned rapporten.

Vi gillar utmaningar! Särskilt dina, så vad kan vi göra för dig? 

Chalmers Industriteknik är en stiftelse med fokus på innovation för ett hållbart samhälle med ca 100 medarbetare, grundad av Chalmers tekniska högskola. Här genereras ny kunskap och teknologi som tillgängliggörs och överförs till samhälle och näringsliv i direkta samarbeten med behovsägarna inom akademi, myndighet och företag. Vi erbjuder anpassade tjänster inom tillämpad FoU, affärsutveckling och problemlösning inom områdena energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi.

Vi gör morgondagen redo för framtiden.

Vi leder och koordinerar också ett stort antal kunskapscentra och infrastrukturer där vi erbjuder innovationsledning samt kommunikationskompetens. Här hittar du mer information.

Vill du veta mer?

Besök vår webbplats chalmersindustriteknik.se eller kontakta oss!
Du kan också följa oss i sociala medier:

LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2021 Chalmers Industriteknik, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.