Copy
View this email in your browser
Chalmers Industriteknik nyhetsbrev nr 2/2021

Under pandemin har vi försökt att bidra till med olika lösningar för företag och samhället i och med våra olika uppdrag. Det har bland annat varit fortsatt arbete med energieffektivisering, ändamålsenlig design, forskningsinfrastruktur och kompentenscentra, hantering av kunskapstillgångar, digitala lösningar, olika cirkulära modeller och hållbara material och processer. 

Behöver du hjälp med Innovation- och projektledning eller forskning och utveckling inom våra områden energi, material, digitalisering, design eller cirkulär ekonomi så stöttar vi er med den senaste teknikutvecklingen. 
Foto: Florin Beudean, Unsplash

Det här är Carin!
Hon är specialiserad inom batterier, bränsleceller och nanoteknik och kan hjälpa företag i utvecklingsprojekt med kunskap om ny teknik och material. Carin kan hitta såväl ersättningsmaterial, och nya leverantörer som samarbetspartners och drivs av att skapa praktisk nytta för människa och miljö av sina expertkunskaper.

Står ditt företag inför utmaningar för att öka er innovations- och konkurrenskraft inom de här områdena? Prata med Carin. 
Bild: Fotograf J Palmborg och art director A Hedenström

Vi gjorde det igen! Lyckad omcertifiering

Med stor glädje kan vi nu berätta att revisorn från A3 Cert var väldigt nöjd med vårt arbete med kvalitetsledningssystemet för samtliga bolag i koncernen Chalmers Industriteknik. Vi kan nu se framemot att fortsätta var ISO certifierade (ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015) ytterligare tre år. 

Nu jobbar vi vidare med ständiga förbättringar, för vi gör morgondagen redo för framtiden.

Vi sprider kunskap

Centrumbildningarna koordinerar forskning och hjälper till att skapa och sprida kunskap. Vi erbjuder projekt- och innovationsledning samt kommunikationskompetens i flera kunskapscentra där vi är en länk mellan näringsliv och akademi. Vi leder komplexa strukturer och samverkan med flera parter och organisationer. Här hittar du centra och kunskapsinfrastrukturer. 

Stor potential för digitala tvillingar
Det pågår många projekt och initiativ kopplade till digital tvilling i samhällsbyggnadsprocessen, i Sverige och internationellt. I projektet "Digitala tvillingar i samhällsbyggnadsprocessen" har det framkommit att det skulle vara fördelaktigt för utvecklingen av digitala tvillingar i Sverige att öka samordningen och kommunikationen mellan pågående och framtida initiativ. Begreppet digital tvilling har potentialen att vara nästa steg i det digitaliserade samhället och att vara länken i det så kallade obrutna informationsflödet.

Läs hela artikeln här. Här hittar du även länken till förstudien.
Vill du veta mer om digitala tvillingar? Kontakta Bernd Ketzler.

Efterlängtad leverantörsguide

SIO Grafen har tagit fram en ny världsunik leverantörsguide kring grafen som samlar över 100 leverantörer. ”Ett efterlängtat verktyg för branschen”, säger projektledaren Jon Wingborg.

Läs pressmeddelandet. Besök Leverantörsguiden. 

Vill du veta mer? Kontakta Jon Wingborg.

Nytt projekt som ska förbättra ledande cementbeläggning med grafen

Kloridinducerad korrosion är ett av de mest förekommande nedbrytningsscenarierna i armerade betongkonstruktioner. En vanlig reparationslösning är katodiskt skydd med pålagd ström som är en av de mest använda reparationsmetoderna i Sverige för större betongkonstruktioner. Men den metoden har på grund av problem med anod*materialet samt på grund av höga kostnader förlorat marknadsandelar. För att finna bättre lösningar så kommer projektet att utveckla en hållbar grafenförbättrad och cementbaserad ledande beläggning (GREC) ska användas som anod istället för det traditionella titannätet. Med en stor industriell relevans och ett projektkonsortium som representerar alla delar i värdekedjan för produkten, samt den avsevärda minskningen av de beräknade kostnaderna, väntar man en enorm ökad marknadspotential av slutprodukten.

Partners är Lanark AB, Talga Group, SIKA och GVV och Chalmers är projektledare.

*Anod är den elektrod där en yttre ström går in i en komponent.

Vill du veta mer? Kontakta Lilei Ye.

Mer material på chalmersindustriteknik.se

Hållbar renovering i samverkan

Den 26 april är CIT Energy management med och arrangerar ett webbinarium om Hållbar renovering i samverkan. Det kommer att handla om hur vi behöver och kan samverka mellan beställare och utförare för att åstadkomma bra renoveringar med energieffektivisering och nå våra energi- och klimatmål.

Webbinariet riktar sig till alla som arbetar med renovering och ges av de tre projekten:

  • Energirenovering – ett nytt affärskoncept (LÅGAN regionala nätverk)
  • Renovera rätt och lönsamt (Färdplanen)
  • Klimatkrav till rimlig kostnad – renovering (Sveriges allmännytta, Kommuninvest, IVL)

Mer information och anmälan här. 

Samverkan, styrmedel och riskdelning viktig för industrins klimatomställning

Projektet ” Finansieringsmöjligheter för större infrastrukturprojekt för klimatomställning i Västsverige” har undersökt vilka möjligheter till offentlig finansiering som finns för investeringar i infrastruktur för klimatomställning samt vilka hinder och strategier som finns för att de västsvenska aktörerna ska kunna ta del av tillgängliga medel. I projektrapporten ingår även sammanställning av pågående forskningsprojekt inom området i syfte att bidra till ytterligare samverkan och synergieffekter.

Här finns rapporten. 

Projektresultaten presenterades också vid webbseminariet ”Västsverige visar vägen för effektiv och storskalig CCS” som finns att titta på i efterhand här. 

Mer energi på chalmersindustriteknik.se

Vi hjälper Södra för ett mer hållbart och skonsamt skogsbruk

Projektet BraSatt innefattar hela kedjan från plantskola till att plantor blivit planterade i marken. En automatisk planteringsmaskin bidrar till både ökad tillväxt i skogen samtidigt som arbetsmiljön förbättras under planteringen. Projektet pågår i tre år och målet är att ta fram ett proof of concept. Vi bidrar med framtagning av mjukvara för arbetsplanering samt algoritmutveckling för beräkning av optimal färdväg för planteringsmaskinen.

Läs mer om projektet här. 
Vill du veta mer? Kontakta Joakim Wigström.
Foto: Markus Spiske, Unsplash

Mer digitalisering på chalmersindustriteknik.se

Hur arbetar ditt medtechföretag med produktdesign?

Boid håller just nu på med en marknadsundersökning för att dyka djupare ner i medtechområdet. Syftet är att lära sig mer (och även dela med sig av allt) om produktdesign inom medtech. Fokus ligger på att undersöka och förstå hur svenska medtechföretag arbetar med både fysisk och digital produktdesign, och vilka utmaningar det innebär att länka det fysiska och det digitala. Målet är att kartlägga branschens samlade kunskap och utmaningar för alla att del av.

Vill du själv dela med dig av hur ditt medtechföretag arbetar med design? Kontakta Marcus Hansson.

Mer design på chalmersindustriteknik.se

Projekt löser logistikutmaning

Covid-19 har påverkat hela samhället och inneburit utmaningar som kräver nya lösningar. Projektet ”Innovativ logistiklösning för att restauranger ska nå personer i karantän”, kort RESK(L)AR, har undersökt hur restauranger kan arbeta med hemleveranser på nya sätt när gäster inte kan besöka restauranger i samma utsträckning.

Läs mer om projektet här.

Projektet BILLIV ska undersöka personbilars optimala livslängd

För att nå Sveriges uppsatta miljömål behöver äldre personbilar bytas ut i tid. Men vad är egentligen bilens optimala livslängd? Projektet ”Personbilars optimala livslängd utifrån perspektiven resursanvändning, emissioner och trafiksäkerhet” (BILLIV) ska ta reda på just detta och är finansierat av Trafikverket. Frågeställningen undersöks av Chalmers Industriteknik och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Läs mer om projektet här.

Mer cirkulär ekonomi på chalmersindustriteknik.se

Vi gillar utmaningar! Särskilt dina, så vad kan vi göra för dig? 

Chalmers Industriteknik levererar den senaste och mest avancerade tekniken inom områdena: energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi.

Vi erbjuder anpassade konsulttjänster inom tillämpad FoU, affärsutveckling och problemlösning. Utöver våra 100 kompetenta medarbetare samarbetar vi med externa forskare med tillgång till avancerad teknologi vid Chalmers tekniska högskola, en av världens ledande tekniska högskolor.

Vill du veta mer?

Besök vår webbplats chalmersindustriteknik.se eller kontakta oss!
Du kan också följa oss i sociala medier:

LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2021 Chalmers Industriteknik, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.