KUMTESË PËR SHTYP: David C. Munson Jr. u emërua si presidenti i 10-të i RIT. Presidentja e RIT Kosovë™ (A.U.K) Sharon Y. Hart shprehi urimet e saj 
KUMTESË PËR SHTYP 
27 Janar 2017

David C. Munson Jr. u emërua si presidenti i 10-të i RIT. Presidentja e RIT Kosovë™ (A.U.K) Sharon Y. Hart shprehi urimet e saj
 
Më 25 janar 2017, Instituti i Roçesterit për Teknologji prezantoi presidentin e ri të 10-të David C. Munson Jr., i cili do të fillojë punën në këtë pozitë të kreut të RIT më 1 korrik.  Dr. Munson u prezantua para Kryesueses së Bordit të RIT në takimin gjithëpërfshirës në Gordon Field House në Roçester, Nju Jork New York dhe të transmetuar drejtpërdrejti në rrjetet e Global Campus në Kosovë, Kroaci, Dubai, Kinë dhe në tërë botën. 

“Ne besojmë se kemi identifikuar liderin ideal për ta vazhduar ngritjen e ndritshme të RIT-së. Një lider i cili ndan zotimet tona për arsim, hulumtim dhe inovacion të jashtëzakonshëm me fokus në karrierë, me dashuri për teknologjinë dhe arte, si dhe dëshirë për t’i ndihmuar studentët me prejardhje të shumëllojshme që të arrijnë sukses,” tha Whitman për audiencën. “Ai është një lider që ka vizion për të ardhëm e RIT dhe i cili do ta bashkojë dhe frymëzojë tërë familjen RIT nga e tërë bota.”

Është shfaqur një video-klip i shkurtër ku u treguan arritjet e shumta personale dhe profesionale të z. Munson dhe pastaj, me një duartrokitje madhështore, në skenë u paraqit ish dekani i Universitetit të Kolegjit të Miçigan të Inxhinierisë, i zgjedhur nga Bordi i Drejtorëve të RIT pas një kërkimi në mbarë vendin, dhe mori fjalën.

“Është një nder dhe privilegj i madh për t’u bërë presidenti i ardhshëm i asaj që unë besoj të jetë një gur i çmuar në arsimin e lartë”, tha Munson në fjalimin e tij. “Me ka tërhequr RIT kur pashë një portofol të mrekullueshëm të programeve akademike, hulumtime me ndikim për zgjidhjen e problemeve globale, si dhe një aftësi për ta mbajtur fokusin në përvojën e përgjithshme studentore. Vërtetë më ka lënë mbresë fuqia e RIT në arte dhe teknologji, dhe mënyra se si ngërthehen ato. Unë do ta vazhdojë traditën e universitetit dhe në të njëjtën kohë do të angazhohem në zbatimin e Planit Strategjik për Madhështi përmes Ndryshimit 2025.”  Dr. Munson përmendi kampuset globale, që përfshijnë Kosovën, Kroacinë, Dubain dhe Kinën.

Komuniteti i RIT Kosovë™ (A.U.K) përcolli këtë njoftim në transmetim të drejtpërdrejtë në një mbrëmje në kampusin e Kosovës të organizuar nga Presidentja e RIT Kosovë™ (A.U.K) Sharon Y. Hart. “Në emër të Bordit të Drejtorëve, profesorëve, stafit dhe studentëve në RIT Kosovë™ (A.U.K), dëshiroj të uroj Dr. David Munson, Jr. për zgjedhjen dhe emërimin e tij si presidenti i 10-të i Institutit Roçester për Teknologji (RIT). Lidershipi i Dr. Munson, gjatë shërbimit të tij si Dekan i Kolegjit të Inxhinierisë në Universitetin e Miçiganit, ishte shumë i vlefshëm për ta shtyrë fakultetin e inxhinierisë në radhët e dhjetë shkollave më të mira në SHBA. Pa dyshim se përvoja e tij e pasur do të jetë aset i vërtetë për RIT dhe Kampuset Globale të RIT. RIT Kosovë™ (A.U.K) mirëpret ardhjen e Dr. Munson në vizitë në kampusin tonë në Kosovo në të ardhmen! Në këtë kohë, dua gjithashtu të përmend largimin dhe pensionimin e Presidentit Bill Destler. Dr. Destler ka qenë lider shembullor dhe mik i mirë i RIT Kosovë™ (A.U.K) që nga fillet e hershme. Dr. Destlerit i urojmë çdo të mirë me rastin e daljes në pension.” tha Dr. Hart.

Një komitet kërkues 24-anëtarësh i përbërë nga studentë, profesorë, staf, të diplomuar, administratë dhe anëtarë bordi përpiloi listën e ngushtë të kandidatëve para përzgjedhjes përfundimtare nga ana e Bordit të Drejtorëve të RIT.

David C. Munson Jr. diplomoi në nivelin baçelor në inxhinieri elektrike nga Universiteti i Delauer më 1975. Studimet për master shkence, MS, dhe master profesional, MA, në inxhinieri elektrike i përfundoi Universiteti Princeton më 1977, pasuar me studimet e doktoratës në inxhinieri elektrike më 1979, po ashtu në Princeton.

RIT është themeluar më 1829 dhe gjendet në qytetin Henrietta, në jugperëndim të Roçesterit, në shtetin e Nju Jorkut, SHBA. RIT Kosovë™ (A.U.K) gjendet në Prishtinë, Kosovë dhe është themeluar më 2002 nga “Fondacioni i Universitetit Amerikan në Kosovë.”, organizatë kjo e SHBA-së e regjistruar në qarkun e Nju Jorkut, në shtetin e Nju Jorkut. 

RIT Kosovë™ (A.U.K) është institucioni i vetëm jofitimprurës i arsimit të lartë në Kosovë me mësim vetëm në gjuhën angleze. Gjithashtu, është institucioni i vetëm në Kosovë diplomat e të cilit janë të akredituara dhe të njohura në tërë botën, falë partneritetit me Institutin e Roçesterit të Teknologjisë (RIT) në Nju Jork. 
 
--------------------------------------------------
PRESS RELEASE
January 27, 2017

David C. Munson Jr. named RIT’s 10th president. RIT Kosovo™ (A.U.K) President Sharon Y. Hart extends her welcome
 
On January 25, 2017, Rochester Institute of Technology introduced to the community the 10th incoming president David C. Munson Jr., who will assume RIT’s top post on July 1.  Dr. Munson was introduced by RIT Board Chair Christine Whitman at a community-wide event in the Gordon Field House in Rochester, New York and streamed live to the Global Campus networks in Kosovo, Croatia, Dubai, China and around the world. 

“We believe we have identified the ideal leader to continue RIT’s rise to prominence. A leader who shares our commitment to outstanding career-focused education, research and innovation, love of both technology and the arts, and a desire to help students from widely diverse backgrounds succeed,” Whitman told the audience. “This is a leader who has a vision for the future of RIT that will both unite and excite the entire RIT family from around the world.”

A brief video highlighting Munson’s many personal and professional accomplishments was shown, and then the former dean of the University of Michigan’s College of Engineering, chosen by the RIT Board of Trustees after a nationwide search, came on stage to a thunderous applause and took the podium. 

“It is a great honor and privilege to become the next president of what I believe to be a gem in higher education,” Munson said in his address. “I was drawn to RIT when I observed an exciting portfolio of academic programs, research with impact to solve global problems, and an ability to stay focused on the overall student experience. I was truly impressed with RIT’s strengths in the arts, as well as technology, and how they are blended. I look forward to maintaining university traditions and simultaneously building on the 2025 Strategic Plan Greatness through Difference.”  Dr. Munson noted the Global campuses, which includes Kosovo along with Croatia, Dubai and China.

RIT Kosovo™ (A.U.K) community watched the livestreaming announcement in an organized event on the Kosovo campus hosted by RIT Kosovo™ (A.U.K) President Sharon Y. Hart. “On behalf of the Board of Trustees, faculty, staff, and students at RIT Kosovo™ (A.U.K), I would like to congratulate Dr. David Munson, Jr. on his selection and appointment as the 10th president of Rochester Institute of Technology (RIT).  Dr. Munson’s leadership, while serving as Dean of the College of Engineering at the University of Michigan, helped to propel the engineering school to the ranks of the top ten in the United States.  No doubt his wealth of background and experiences will be a true asset to RIT and to the RIT Global Campuses.  RIT Kosovo™ (A.U.K) looks forward to welcoming Dr. Munson to our campus and to Kosovo in the future!  At this time I would also like to recognize the upcoming departure of retiring President Bill Destler. Dr. Destler has been an exemplary leader and a good friend of RIT Kosovo™ (A.U.K) since our early beginnings.  We wish Dr. Destler only the best upon his retirement.” said Dr. Hart.

A 24-member search committee composed of students, faculty, staff, alumni, administration and trustees narrowed the pool of candidates before the final selection by the RIT Board of Trustees.

David C. Munson Jr. earned his bachelor’s degree in electrical engineering from the University of Delaware in 1975. He earned an MS and MA in electrical engineering from Princeton in 1977, followed by a Ph.D. in electrical engineering in 1979, also from Princeton.

RIT was founded in 1829 and is located in the town of Henrietta, southwest of Rochester, in the State of New York, USA. RIT Kosovo™ (A.U.K) is located in Prishtina, Kosovo and was founded in 2002 from the “American University in Kosovo Foundation Inc.”, a U.S. Organization registered in the County of New York, State of New York. 

The RIT Kosovo™ (A.U.K) is Kosovo's only nonprofit higher education institution which teaches entirely in the English language. It is also the single institution in Kosovo whose degrees are accredited and recognized world-wide thanks to the partnership with the Rochester Institute of Technology (RIT) in New York. 
 

-----------------------------

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU
27 januara 2017

David C. Munson Jr. imenovan za 10. predsednika RIT-a. Predsednica RIT Kosovo™ (A.U.K), Sharon Y. Hart mu upućuje najtoplije čestitke i dobrodošlicu. 

25 januara 2017, Rochester institut za tehnologiju predstavio je svojoj zajednici 10. predsednika Davida C. Munsona Jr, koji će stupiti na svoju dužnost  čelnika RIT-a 1. jula.  Predsedavajuća Odbora RIT Christine Whitman zajednici je predstavila dr Munsona na skupu u Gordon Field House u Rochesteru, Njujork a ceremonija je emitovana uživo preko mreže globalnih kampusa na Kosovu, u Hrvatskoj, Dubaiju, Kini i širom sveta. 

“Verujemo da smo identifikovali idealnog lidera koji će nastaviti da uzdiže RIT. Lidera koji deli našu posvećenost prema izvanrednom karijernom obrazovanju, istraživanju i inovaciji, ljubav prema tehnologiji i umetnosti i želju da se studentima iz različitih sredina pomogne da uspeju,” Whitman je rekla publici. “Ovo je lider koji ima viziju budućnosti RIT koja će ujediniti i oduševiti celokupnu porodicu RIT iz celog sveta.”

Prikazan je kratak video koji prikazuje Munsonova mnogobrojna lična i profesionalna dostignuća a zatim je prethodni dekan Inženjerskog fakulteta Univerziteta u Mičiganu, nakon što ga je izabrao Odbor poverenika RIT-a nakon pretrage na nacionalnom nivou, stao na podijum  uz gromoglasan aplauz. 

“Velika je čast i privilegija postati novi predsednik onoga što smatram draguljem visokog obrazovanja,” Munson je rekao u svom izlaganju. “RIT me je privukao svojim uzbudljivim portfeljom akademskih programa, istraživanja koja svojim uticajem rešavaju globalne probleme i sposobnošću usredsređivanja na celokupno iskustvo studenata. Bio sam zaista impresioniran prednostima RIT-a na polju umetnosti,tehnologije i kako se međusobno prožimaju. Radujem se što ću biti u prilici da nastavim tradicije univerziteta i da istovremeno nastavim Strateški plan Veličine kroz razliku 2025.”  Dr Munson posebno je istakao globalne kampuse, koji obuhvataju one na Kosovu i u Hrvatskoj, Dubaiju i Kini.

Zajednica RIT Kosovo™ (A.U.K) propratila je najavljeni prenos uživo na skupu koji je organizovan na kampusu na Kosovu čiji je domaćin bila predsednica RIT Kosovo™ (A.U.K) Sharon Y. Hart. “U ime Odbora poverenika, fakulteta, osoblja i studenata RIT Kosovo™ (A.U.K), htela bih da čestitam dr Davidu Munsonu Jr. na izboru i imenovanju za 10. predsednika Rochester instituta za tehnologiju (RIT).  Liderstvo dr Munsona, dok je bio dekan Inženjerskog fakulteta Univerziteta u Mičiganu, pomoglo je da se Inženjerski fakultet uzdigne među prvih deset u Sjedinjenim Državama.  Bez ikakve sumnje, njegova bogata biografija  poslužiće kao istinsko preimućstvo RIT i globalnih kampusa RIT.  RIT Kosovo™ (A.U.K) se unapred raduje mogućnosti da primi dr Munsona na našem kampusu i na Kosovu ubuduće!  U ovom trenutku, volela bih da se osvrnem na predstojeći odlazak penzionisanog predsednika Billa Destlera. Dr Destler bio je primerni lider i dobar prijatelj RIT Kosovo™ (A.U.K) od naših ranih početaka.  Želimo sve najbolje dr Destleru po odlasku u penziju.” rekla je dr Hart.

Odbor za pretragu sastavljen od 24 člana koga čine studenti, fakultet, osoblje, svršeni studenti, administracija i poverenici suzio je krug kandidata pre konačnog izbora od strane Odbora poverenika RIT-a.

David C. Munson Jr. završio je osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Delaware 1975. godine. Stekao je zvanje MS i MA na polju elektrotehnike na Prinstonu 1977, za kojima je stekao zvanje doktora elektrotehničkih nauka 1979. godine, takođe sa Prinstona.

RIT je osnovan 1829. godine i nalazi se u gradu Henrietta, jugozapadno od Rochestera, u Državi Njujork, SAD. RIT Kosovo™ (A.U.K) nalazi se u Prištini, Kosovo i osnovan je 2002. godine od strane “ American University in Kosovo Foundation Inc.”, što je američka organizacija registrovana u Okrugu Njujork, Država Njujork. 

RIT Kosovo™ (A.U.K) jedina je kosovska neprofitna visokoobrazovna ustanova u kojoj se nastava odvija u potpunosti na engleskom jeziku. Takođe je jedina ustanova na Kosovu čije su diplome akreditovane i priznate širom sveta zahvaljujući partnerstvu sa Rochester institutom za tehnologiju (RIT) u Njujorku. 
Media Contact: Visar Jasiqi, COO RIT Kosovo™ (A.U.K) 049 238 248
Copyright © RIT Kosovo™ (A.U.K)
ph: + 381 (0) 38 608 608   ·   fax: +381 (0) 38 608 024   ·   web: www.kosovo.rit.edu

 unsubscribe from this list | update subscription preferences | forward to a friend