Press-Release, January 2013
American University in Kosovo
American Univeristy in Kosovo

Press Release

Prishtina January 21, 2013
AUK

American University in Kosovo elects new members to its Board of Trustees

The American University in Kosovo (AUK) is pleased to announce the appointment of two distinguished new members to its Board of Trustees.
 
The newest additions to the Board of Trustees are:
 
Sonja Biserko is the president of the Helsinki Committee for Human Rights in Serbia and a long-standing champion of human rights throughout the Balkans region. Ms. Biserko's ongoing work for human rights has included documenting the resurgence of nationalist sentiment that followed the war in Kosovo, the continuing threats to minorities, attempts to falsify or deny the historical record and efforts to undermine multi-ethnic society in the former Yugoslavia. Through active support for minority and refugee communities within Serbia and Kosovo she has sought in particular to promote dialogue between Serbs and Albanians in Kosovo.
 
The American University in Kosovo takes great pride in fostering a culture of multiethnic tolerance by offering the opportunity of a high quality global education to the youth of Kosovo and the region, regardless of their ethnic or religious background. The vast experience of Ms. Biserko in the field of human rights and other areas will be a great addition to our mission at the university.
 
Ilir Hoxha, MD, MSc is a well-known researcher in the medical field in Kosovo. Dr. Hoxha holds a Medical Studies degree from University of Prishtina and Master of Science degree in Health Systems Management, from London School of Hygiene and Tropical Medicine.  In addition, he has conducted research and academic studies at the American University in Kosovo, New Bulgarian University, Dartmouth Medical School, The Dartmouth Institute for Health Policy, and Clinical Practice, Technical University of Colorado and Karl Franzens University, Graz, Austria, and University of Bern where he is currently a PhD candidate. Ilir Hoxha has been a longtime contributor to AUK’s mission in many different fields, including health and medical research.
 
“The American University in Kosovo is proud of these new Board additions and the continuous interest the university is attracting to augment our leadership resources. AUK has an exemplary student body which is taught by a dedicated faculty and supported by an equally dedicated staff.  The role of the board is to assist and guide the institution in growth and responding to the challenges of a globally competitive and innovative educational environment.  We look forward to the valued contributions of our newest additions to the Board. Together with the deep talent that already existed on the board, we hope to be able to accelerate the pursuit of the AUK mission even more effectively“, stated Richard S. Lukaj, chairman of the board of Trustees.
 
About the American University in Kosovo
 
The American University in Kosovo (AUK) is one of the leading institutions of higher education in Southeastern Europe, offering students a standard of education that allows our graduates to compete with those of leading universities in the world. The mission of the American University in Kosovo is to deliver a high quality American education to outstanding students from Kosovo and throughout the world, from diverse backgrounds and nationalities that will prepare them to be ethical, practical and socially engaged leaders of their communities.
 
AUK is Kosovo’s only private, not-for-profit university. It is the only university in Kosovo with an exclusively English-language curriculum which provides a fully accredited US degree, thanks to its long-standing partnership with the distinguished Rochester Institute of Technology (www.rit.edu). AUK has also partnered effectively with other prominent universities from around the world like Dartmouth College (www.dartmouth.edu), Science Po  (www.sciencespo.fr), Utrecht University (www.uu.nl)  and others, to deliver our students a global perspective and experience instituting best practices, and to prepare them to take on challenges of tomorrow as global citizens.
 
 
 
(↓ Scroll down for Albanian language version)Universiteti Amerikan në Kosovë zgjedh anëtarë të rinj të Bordit Drejtues
 
Universiteti Amerikan në Kosovë ka emëruar dy personalitete të njohura si anëtarë të rinj të Bordit Drejtues.
 
Znj. Sonja Biserko është presidente e Komisionit të Helsinkut për të Drejtat e Njeriut në Serbi dhe një aktiviste e shquar e të drejtave të njeriut në Ballkan. Aktiviteti i vazhdueshëm i znj. Biserko në fushën e të drejtave të njeriut përfshin dokumentimin e rritjes së frymës së ndjenjave nacionaliste pas luftës në Kosovë, rrezikun e vazhdueshëm ndaj pakicave, përpjekjet për falsifikimin dhe mohimin e fakteve historike dhe përjpekjet për të rrezikuar shoqërinë multietnike në ish-jugosllavi. Përmes përkrahjes aktive ndaj refugjatëve në Serbi dhe Kosovë, znj Biserko para se gjithash ka punuar në promovimin e dialogut ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë.
 
Universiteti Amerikan në Kosovë është shumë krenar për krijimin dhe nxitjen e një kulture të tolerances shumë-etnike duke ofruar mundësinë për një edukim të kualitetit të lartë , pa marrë parasysh përkatësinë etnike apo fetare. Përvoja e madhe e znj. Biserko në fushën e të drejtave të njeriut dhe në fusha të tjera do ti jape një shtytje edhe më të madhe misionit të universitetit tonë.
 
Ilir Hoxha, MD, MSc. është një hulumtues i njohur në fushën e mjekësisë në Kosovë. Dr. Hoxha është diplomuar në fakultetin e mjekësisë në Universitetin e Prishtinës dhe ka magjistruar Sistemet e Menaxhimit të Sektorit të Shëndetësisë nga Shkolla për Higjienë dhe Medicinë Tropikale në Londër.
 
Përveç kësaj, Dr. Hoxha ka bërë hulumtime dhe studime akademike në Universitetin Amerikan në Kosovë, Fakultetin e Mjekësisë në Dartmouth, Institutin për Shëndetësi në Dartmouth, Universitetin Teknik të Kolorados, Universitetin Franzens, Universitetin e Gracit, dhe Universitetin e Bernit, ku momentalisht po ndjek studimet për doktoraturë.
 
“Universiteti Amerikan në Kosovë është shumë krenar për anëtarët e rinj të Bordit Drejtues dhe interesin që zgjon ky institucion te personalitete të njohura për të forcuar edhe më shumë strukturat udhëheqëse të tij. Studentët e AUK-së janë një grup mbresëlënës të rinjsh të cilët edukohen nga profesorë dhe staf i dedikuar dhe roli i Bordit Drejtues është që të ndihmojë dhe udhëzojë institucionin drejt zgjërimit dhe tu përgjigjet sfidave në një mjedis gjithmonë e më konkurrues dhe inovativ në arenën globale të edukimit.Ne jemi shumë të lumtur për kontributin që do të japin anëtarët tonë të ri dhe së bashku me anëtarë ekzistues të përmbushim me një efikasitet edhe më të lartë misionin tonë, tha Richard S. Lukaj, Kryetar i Bordit Drejtues të AUK-së.
 
Rreth Universitetit Amerikan në Kosovë
 
Universiteti Amerikan në Kosovë (AUK) është njëri ndër institucionet më të njohura të arsimit të lartë në Evropën Juglindore, i cili ofron një arsimim të kualitetit të lartë dhe përgatit të diplomuarit të jenë sa më të konkurrueshëm me kolegë të tyre nga universitete udhëheqëse në mbarë botën. Misioni i Universitetit Amerikan në Kosovë është të ofrojë një edukim amerikan të kualitetit më të lartë për studentë kosovarë dhe më gjërë pa dallim etnie apo kulture dhe t’i përgatis ata që të bëhen udhëheqës moral, praktik dhe të angazhuar në komunitet.
 
AUK është universiteti i vetëm jofitimprurës në Kosovë dhe është i vetmi intitucion i arsimit të lartë që ofron një kurikulë tërësisht në gjuhën angleze në sajë të partneritetit shumëvjeçar që ka me Rochester Institute of Technology (RIT). Me vizionin për të ofruar një perspektivë dhe eksperiencë globale si dhe me vendoshmërinë për të përgatitur studentë të aftë për tu përballur me sfidat në sferën gloable, AUK ka lidhur partneritete afatgjata edhe me universitete të mirëafirmuara në botë si Dartmouth College (www.dartmouth.edu), Science Po (www.sciencepo.fr), Utrecht University (www.uu.nl).

 
 

 
Respectfully
 
American University in Kosovo
 
For further inquiries contact
 
AUK Media and Communications Center
Tel: + 381 (0) 38 608 608
Web: www.aukonline.org
Email: mediacenter@aukonline.org


 
Find us on:

Facebook   Flickr  AUK YouTube Channel
Copyright © AUK, All rights reserved.
Prishtina January 21, 2013