Copy
view in your browser
כי תצא | י"ג אלול תשפ"א | 21 לאוגוסט 2021  | עלון מספר 407

מוקדש לעילוי נשמת
מרים רבקה בת חיים ז"ל
מרדכי יוסף בן יצחק דוד פרידלנד ז"ל
מנשה ז''ל בן מרדכי יוסף ז"ל ומרים פרידלנד תבל״א

ישראל מנחם בן דוד ופייגא ז"ל
מזל טוב לדויד וקרול נובוסלר (עולים ממונטריאול וחבר הנהלה של תו"מ) להולדת הנכד, בן לשרה ומתתיהו
מזל טוב לאליעזר ורתם נוי (מינכן תשע"ד-תשע"ו וברלין תשע"ז-תשפ"א) להולדת הבן
דבר תורה קצרצר
(דקה וקצת...)

על תפילות השבת!
מפי הרב ידידיה נוימן (ראש כולל מונטריאול, תשע"ז-תשע"ט)
ברכות העמידה, שבת - תיכנת השבת
!האזנה נעימה

מוקדש לעילוי נשמת יעקב בן אברהם ושרה אהרונוב ז''ל
 

אורות הזית
 

הרב אליהו גטנו
ראש כולל במונטריאול

לגרסת ה-PDF לחץ כאן
 
שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח אֶת הָאֵם וְאֶת הַבָּנִים תִּקַּח לָךְ לְמַעַן יִיטַב לָךְ וְהַאֲרַכְתָּ יָמִים (דברים כב,ז)
כבר עמדו חז"ל על העובדה שבדומה למצוות שילוח הקן בה הבטיחה תורה "למען ייטב לך והארכת ימים", כך במצוות כיבוד אב ואם נאמר "למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך" (דברים ה,טז), ודרשו: "ללמדך שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, ושאין אתה רשאי להיות יושב ושוקל מצוותיה של תורה ולומר זו מצווה גדולה אני עושה אותה וכדומה". אולם, הרב כלי יקר ביאר בדרך הפשט מהו הצד השווה שבמצוות אלו, ומדוע הנגרם מקיומן הוא הטבה ואריכות ימים. והקדים לדייק כי אין משמעות הכתוב שהקב"ה ייתן לאדם בשכרו טובה ואריכות ימים, אלא שבדרך ממילא יימשך לו טובה ואריכות ימים מקיום ב' מצוות אלו, שכן משמע הלשון 'למען ייטב לך ולמען יאריכון ימיך' – בדרך ממילא.
כי הנה בטבע שבעולם הרואה את אביו ואת אמו מכבדים את אביהם ואת אימם, הרי שממנו ילמדו וכן יעשו, ונמצא שהטובה מגיעה אליו ממילא. והוא הדין בנוהג במצוות שילוח הקן, שהרי הוא נוהג כבוד באם המולידה את הביצים או את האפרוחים, ובניו הרואים מעשיו ילמדו ממנו בקל וחומר, שאם בבעלי חיים נוהג הוא כבוד במולידים, כל שכן שבמין האדם יש לנהוג כבוד במולידים, ונמצאת הטובה מגעת אליו ממילא.
ואריכות ימים שתלתה התורה במצוות אלו היא משום שמצוות אלו מחזקות את האמונה בחידוש העולם על ידי הקב"ה יתברך ויתעלה. כי מה שחולק אדם כבוד למולידים הרי הוא מורה בכך שלכל נולד יש מוליד, שראוי לחלוק לו כבוד מצד היותו מוליד. ואילו אותם הכופרים האומרים שאין בורא לעולם והוא מחויב המציאות מאליו, הרי לפי סברתם הנכזבת אין יתרון למוליד על הנולד. ומכיוון שמצוות אלו שחולק בהם האדם כבוד למוליד, הרי הוא מחזק בכך את האמונה. וכבר אמר הנביא (חבקוק ב,ד) וצדיק באמונתו יחיה, כי אתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום, ונמצא זוכה לחיים ולאריכות ימים.

נקודה נוספת עליה יש לתת את הדעת היא סמיכות הפרשיות, שכן סדרם של כתובים הוא: 'שלח תשלח את האם' – שילוח הקן, וסמיך ליה 'כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך' – מצוות מעקה, וסמיך ליה 'לא תזרע כרמך כלאים', ואח"כ 'לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו', ואח"כ 'לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו', ואח"כ 'גדילים תעשה לך'. וכבר עמד רש"י על סמיכות הכתובים וכתב: "אם קיימת מצות שלוח הקן סופך לבנות בית חדש ותקיים מצות מעקה, שמצוה גוררת מצוה, ותגיע לכרם ושדה ולבגדים נאים. לכך נסמכו פרשיות הללו". ומשמע שפסוקים אלו סמוכים הם לנאמר 'למען ייטב לך והארכת ימים', ובא הכתוב ללמדנו שלא רק טובה ואריכות ימים יהיו בשכרו של המקיים מצוות שילוח הקן, אלא שיזכה גם לבית חדש וכרם ובגדים נאים.

אולם בדברים רבה (פרשה ג) דרשו חז"ל באופן אחר, והקדימו את הכתוב (משלי פרק א,ט) "כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרותיך"  - א"ר פנחס בן חמא לכל מקום שתלך המצוות מלווין אותך, מנין, שנאמר: 'כי תבנה בית חדש וגו'', בנית לך בית המצוות מלוות אותך, אם היה לך שדה והלכת לחרוש בתוכה המצות מלוות אותך, שנאמר 'לא תזרע כרמך כלאים', 'לא תחרשו בשור ובחמור יחדיו'. אם לבשת כלים חדשים המצוות מלוות אותך, שנאמר 'לא תלבש שעטנז'... אמר הקדוש ברוך הוא אפילו לא היית עסוק בדבר אלא מהלך בדרך המצוות מלוות אותך, שנאמר 'כי יקרא קן צפור לפניך בדרך'.
יכול אדם לחשוב בדעתו כי שני מישורים שונים לו בחייו, מישור אחד הינו החלק המוקדש לעבודת ה' – תפילה, לימוד תורה וקיום המצוות, ומישור שני הינו המישור של חיי העולם ודברי הרשות – עבודה ומסחר, חקלאות ופיתוח הנכסים. מדברי חז"ל למדים אנחנו כי אין ליצור הפרדה בין החלקים, שכן המישור של חיי העולם ודברי הרשות מלא הוא במצוות המלווים את האדם גם בעיסוקו היומיומי בענייני העולם הזה, כבית, שדה ובגדים. יתרה מזו, המצוות מלוות את האדם גם כאשר אינו עוסק בשום דבר, רק מהלך הוא בדרך, והקב"ה מזמין לפניו מצוות – 'כי יקרא קן ציפור'. אל לו לאדם לחשוב כי חיי דבקות וקדושה אינם אלא בבית הכנסת ובית המדרש, שכן חיי דבקות וקדושה הינם בכל מקום ובכל עת וזמן, ואף ביתר שאת נבחנת רמת חיבורו של האדם לקב"ה דווקא בהיותו עוסק בענייני העולם הזה, ותופס ומקפיד ומדקדק במצוות המלוות אותו בשאר עיסוקיו היומיומיים.

מה נכון ויפה, בימי התשובה שאנו נמצאים בהם, להקדיש חלק מחשבון הנפש לפשפש ולדאוג ולכך שיהיו המצוות מלוות אותנו בכל תחום בחיינו, ובזה נקיים מאמר החכם (משלי ג,ו) 'בכל דרכיך דעהו' ומאמר התנא (אבות ב,יב) 'וכל מעשיך יהיו לשם שמים'.

 
לתגובות: gatenolux@gmail.com
 
לדברי תורה נוספים על הפרשה לחץ כאן

נפרדים מבנות השירות הלאומי
המקסימות שלנו,
אמונה כהן ועטרת טביב

תודה על החיוך והשמחה
על האווירה הטובה והעבודה המסורה
נתגעגע מאוד!

מאחלים המון הצלחה בדרך החדשה

הבחורים כבר מתחילים להמריא לשליחויות שלהם! 
בהצלחה לישראל מאיר בשליחותו
בממפיס ולאהרון רענן, דוד פריאל והראל צבאג שבעז"ה בקרוב יצאו לשליחות במונטווידאו.
מדור ישראתג יוצא לחופשת קיץ!
היו שותפים בהפצת תורת ארץ ישראל!
תרמו כאן
תורה מציון הינה תנועה תורנית ציונית היוצרת חיבור אנושי בין יהודי העולם באמצעות הקמת מרכזים תורניים ציוניים ומגוון ערוצי השפעה עדכניים.

  מזה 25 שנים תורה מציון מכשירה ושולחת שליחים - רווקים, רווקות ומשפחות, לתפקידים חינוכיים בקהילות ברחבי העולם.


מעל ל-1,500 שליחי תורה מציון בעבר ובהווה מעשירים ומעצימים את אחינו בתפוצות. הם מחזקים את הזהות היהודית בקהילות, מהדקים את הקשר לישראל ומעודדים עלייה.

 
Like https://www.facebook.com/ShlichutTorahMitzion/?fref=ts on Facebook
Facebook
YouTube
Website
Email
Instagram
Twitter


This email was sent to <<email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Torah MiTzion · King George · 54 · Jerusalem 71109 · Israel