Copy
View this email in your browser
בלק |  י' תמוז תשע"ו  |  16 יולי 2016  |  עלון מספר 158
העלון מוקדש לעילוי נשמת פנינה בת דב לייבל ולובה ז"ל
מזל טוב ללאה לישע (בת שירות תשע"ה בתורה מציון) לרגל אירוסיה ליוסף ראדה!
מזל טוב לרב שי פינקלשטיין (ממפיס, תשס"ג - תשס"ה) לרגל בר מצווה של בנו, דוד!

הרב הלל ון-לואן    


מנהל חינוכי בתנועת המזרחי העולמי

אני מאמין בעצמי

 
בסוף ברכתו הראשונה, אומר בלעם:
"מי מנה עפר יעקב, ומספר את רובע ישראל! תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו" (במדבר כג י).

מדוע לא ביקש בלעם לחיות חיי ישרים, אלא למות מות ישרים?

מסביר רבי חיים בן-עטר, "אור החיים" הקדוש:
  נתאווה שבשעת מיתה ישוב ויהיה ישר, כישרים שבאומות,
  ולפי שעמד על מיזגו [כלומר: כיון שבלעם הכיר את עצמו היטב]
  והנה הוא רע בתכלית הרע, ונמנע ממנו עשות יושר –
  לזה שאל דבר שיכול להיות [=אפשרי], שבשעת דכדוכה של מוות יהיה ישר [לפחות זה].
 
  וכיוצא בזה ראיתי רשעים שאמרו לי בפירוש,
  כי אם היו יודעים שיחזרו בתשובה ותיכף ימותו – היו עושים!
  אלא שיודעים שאינם יכולים לעמוד בתשובה זמן ארוך,
  כי "דבר מלך" עליהם – מלך זקן וכסיל [הוא היצר הרע], רחמנא ליצלן!
 
מדהים! חוסר האמון בעצמי מונע ממני לחזור בתשובה.
 
וכבר כתב רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו "צדקת הצדיק", שכשם שחייב אדם להאמין בקב"ה, כך חייב הוא להאמין אף בעצמו ובכוחותיו, ולא להיחלש או להתייאש חלילה. נזכיר לעצמנו שבני מלכים אנחנו והקב"ה מעוניין בטובתנו ובצמיחתנו, ונשאב מכך כוחות חדשים לעבודת השם ולחזרה בתשובה.
 
בפסקה הקצרה ביותר בספרו "אורות התשובה" כתב הראי"ה קוק כך (פרק יד סעיף ד1):
"עיקר הנפילות באות מפני שאינו מאמין בקלותה של תשובה".
 
בלעם נפל בבור הזה. האם נדע אנחנו להיחלץ ממנו?

הרב מנחם שריידר    


 מנהל ומייסד JLIC

מהררי קדם

 
סיפור בלק ובלעם הוא הפרשה היחידה בתורה מאז יציאת מצרים שקורה בלי שום התערבות של משה ובני ישראל. אולי בגלל זה הגמרא במסכת בבא בתרא יד: אומרת "משה כתב ספרו ופרשת בלעם". הצורך לפרש שאף פרשת בלעם הוא תורת משה נובע מזה שאין למשה חלק כלל בעצם הסיפור.

הפסוק בספר יהושע כד:ט מתייחס למעשה בלק ובלעם בדרך חריפה ביותר - מלחמה. "ויקם בלק בן צפור מלך מואב וילחם בישראל, וישלח ויקרא לבלעם בן בעור לקלל אתכם". לא מצאנו שום מלחמה בין ישראל ומואב בתורה. כוונת יהושע, כפי שמסביר הרד"ק, היא שעצם הבאת בלעם לקלל את ישראל מהווה מעשה מלחמה. זה שבלעם לוחם בפיו ולא בחרבו אינו מוריד מתוקף הלוחמה שבפעולותיו. בלק בוחר ללחום בישראל דרך קללה. בלעם הוא צבאו. הקסם הוא נשקו.

ידוע שחלקו גדולי הראשונים במשמעות איסור הכישוף, הנחש, והקסם בתורה. הרמב"ם ראה בזה איסור לעסוק במעשים שאין בהם ממש, שכולו שקר וכזב. הרמב"ן ראה בכוח הכישוף כוח ריאלי שאסור לעסוק בו.

קשה להתייחס לפרשתינו בלי לקבל את הרושם שהכוח של בלעם הוא ריאלי, ולולא התערבותו של הקב"ה להפוך קללתו לברכה, היתה ממשות בקסמו.

נראה לראות את הפרשה מהמבט הבא:
העולם המערבי התפתח על פי יסודות המתמטיקה ומדידת הכמות. כל דרך שאינה עומדת במבחן הרציונליות והמדידה, פסולה וחסר משמעות. ברכות וקללות אינם חלק מהעולם האינטלקטואלי של המחשבה המערבית. כך התפתח עולם המחשבה, המדע, והרפואה, בעולם המערבי.

לא כן בעולם המזרחי, עולם הקדם. המזרח התפתח לא בכיוון ההוכחה המדעית, אלא בכיוון האינטואיציה. כל חכמת רפואתם לא ניתנת להבנה מדעית. האקופונקטורה שלה כנראה פועלת, למרות שעולם הרפואה לא מבין למה. האינטואיציה הביאה אותה  אולי להשגים הרבה פחות מרשימים מאשר המדע המערבי, אבל בכל זאת במערב מרגישים שיש להם משהו שאין לנו, ואין לנו דרך להשיג את התובנה שלהם על פי דרכי המחקר של עולם המערבי. 

הגבול וההבדל במבט המערבי בין עולם הטבע לבין העולם הרוחני הדתי הוא ברור. לא בא אף אחד עם המצאה חדשה וטוען שהפטנט שלו הוא ניסי, פלאי, ללא הסבר מדעי, אלא  מעשי ה'. אדרבה, כל מהות המחקר הוא לגלות דרך טבעית לפיתוח העולם הגשמי ויישובו. הטכנולוגיה מתבססת במדע, ודרכי פעולתה פתוחים לכל מי שטורח להבין. אדם שכוחו ברוחניות עוסק במחשבה, השקפה, ומעשה, דרך נביאי ה', והמוסר הטבעי. נסים הם פעם בדורות, וקורים רק דרך נבואה ממש.

לא כן חכמת המזרח. כיון שידיעתה בנויה על האינטואיציה והנסיון, ואין דרך מוצקת להוכיח דרכה, האפשרות להתבלבל בין מעשה הנובע מטבע העולם להתערבות ישירה של הקב"ה נגד הטבע, קלה מאד. דרכם של חלק מחכמי חכמת המזרח לטעון לעצמם כוחות אלוהיות בביצוע חכמתם הטבעי- קדמי, כשעל פי אמת אין פה אלא חכמת קדם מופעלת, בדרך הטבע שלהם. מסיבה זו, חכמת הקדם הפכה להיות יסוד גדול לעבודה זרה, בטענה שיש לכומרים שלהם, שהם חכמי קדם, כוח אלהי לשלוט בטבע.  

בלעם היה גדול חכמי קדם בדרך חכמתם. השם "אלקים" של הקב"ה, דרכו מדבר ה' עם בלעם בתחילת דרכו בפרשה, מאפיין את כחו של בלעם מבחינה טבעית, בלי שום שליטה מעבר לכוחות הטבע. רק כשבלעם משעבד עצמו לאלקים אחרי מפגשו עם המלאך במשעול הכרמים, מתחיל הוא לשמוע מאת השם בשמו המפורש. וכמובן, מתוך שעבוד זה, אין בדבריו אלא ברכת ישראל.

חכמת קדם הטבעית, המדמה עצמה על ידי כמה מחכמיהם כעל טבעית, לאו דוקא מוסרית. אדרבה. אלו החכמים הטוענים קשר ישיר עם כוחות אלוהיות בעולם רואים בעצמם למעלה מרסן המוסר. על פי טענתם שהם נביאי הכוחות האלוהיים, דבריהם אינם מוגבלים על ידי המוסר הטבעי, בדיוק כמו שהם טוענים בשקר שהם אינם מוגבלים על ידי כוחות הטבע. הם מוכנים לשבש את בריאת אלקים בעולם שברא, להכחיש פמלייא של מעלה, לשבש יחסים אישיים, לערב מינים לא מתאימים, לרצוח אנשים, ואף להרוג עם כולו, במיוחד עם ה'. "אמרו לכו ונכחידם מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד." (תהילים פג:ה). 

הברכה האמיתית איננה ברשותם של בלעם, בלק, וחבריהם הקוסמים. "כי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר", אינה אלא בתוך מגבלות בורא עולם. כוח הברכה האמיתית ניתנת לאברהם אבינו, עליו נאמר "ואברכה מברכיך, ומקללך אאור, ונברכו בך כל משפחות האדמה."


 הכשרת קיץ
לשליחי תשע"ז

השבוע מעל ל-30 שליחים יצטרפו אלינו במגדל עוז לחלק האחרון בהכשרתם לקראת השליחות. 25 בחורים ו-6 משפחות ישתתפו בהכשרה. ההכשרה התחילה ביום רביעי, ה-13 ליולי, ותסתיים ביום ראשון בטקס ברכת הדרך, אליו יוזמנו אישי ציבור ומשפחות השליחים.
 
במהלך ההכשרה השליחים ישמעו יחידות במגוון נושאים שיכללו, בין השאר, סדנת משחק ואימפרוביזציה, כלים בעבודת צוות יעילה, פגישות עם עולים ובוגרים מהיעדים השונים, איך לתכנן אירוע קהילתי, התמודדויות הלכתיות בשליחות, איך לנהל דף פייסבוק מוצלח ועוד.

בין הדוברים כלולים גם ראשי הכולל לשעבר – הרב יהודה לפיאן (וושינגטון, 2006-2010) והרב רפי קדוש (קייפטאון, 1999-2001) שיחלקו את התובנות שלהם מהשליחות.

במהלך השבת נארח את ראש הכולל לשעבר, הרב יעקב וורדית קרוגר. משפחת קרוגר פתחה את הכולל הציוני במונטווידיאו, אורוגאווי בשנת 1997. הרב יעקב קרוגר חוזר לשליחות נוספת באורוגאווי, הפעם כרב הקהילה. הרב יעקב וורדית יעבירו שיעורים ויחידות תוכן במהלך השבת,  וישתפו בחוויות ולקחים שלהם עם השליחים היוצאים.
 
גם משפחת תורה מציון המורחבת תצטרף לשבת – זאב שוורץ (מנכ"ל), יואב כהן-חדד (ראש מחלקת שליחות), חסידה פינצ'וק (רכזת מדרשת ציון ויועצת לענייני שליחים) אריק ספיקר (ראש דסק אירופה ורכז תכנית 'ללמוד') ועמנואל אלשטיין (מנהל כספים) יגיעו יחד עם משפחותיהם.

אנחנו מתרגשים לקראת סוף שבוע מלא, משמעותי ומהנה!
תמונות מהשטח
תורה מציון במחנה מושבה, אניסמור בקנדה!
מימין: ראש כולל YU תורה מציון בית מדרש זכרון דוב טורונטוהרב מרדכי טורצ'ינר
משמאל: הרב דודי וינקלר, ראש כולל לשעבר במלבורן (תשע"ב-תשע"ד)
ערב נשים בתורה מציון מינכן 
לכבוד ראש חודש תמוז
צוות פרת' ושאר מדריכי בנ"ע מתכוננים למחנה החורף שלהם!

  אריק ספיקר                                                    בשיתוף עם     


רכז פרוייקט "ללמוד" וראש דסק אירופה בתורה מציון

הוועד האולימפי הישראלי הינו מוסד הגג של הספורט בישראל והוא פועל מכוח האמנה האולימפית של הוועד האולימפי הבינלאומי. חברים בו כל התאחדויות ואיגודי הספורט האולימפיים, מרכזי הספורט, נבחרי הספורטאים האולימפיים ואישי ציבור.

כאחראי להכנתן ולשיגורן של משלחות ישראל למשחקים האולימפיים ולתחרויות ספורט בינלאומיות בחסות אולימפית, מפעיל הוועד האולימפי תוכניות מקצועיות ארוכות טווח לטיפוח ספורטאים ברמות הגבוהות ביותר.

האיגוד האולימפי הארץ-ישראלי הוקם בשנת תרצ"ג (1933), אם כי הוא התקבל לתנועה האולימפית העולמית רק בשנת 1952, שנה בה השתתפה לראשונה משלחת ישראל במשחקים האולימפיים בהלסינקי.

במשחקים שהתקיימו בלונדון זמן קצר לאחר הקמת המדינה לא הורשו ספורטאים ישראלים להשתתף בטענה טכנית כי ההזמנה נשלחה לפלסטינה תחת המנדט הבריטי, יישות שהפסיקה להתקיים לאחר הכרזת המדינה. בפועל היה זה תחת לחץ מדינות ערב שאיימו להחרים את המשחקים.

מדהים לגלות שדווקא למשחקים שהתקיימו בברלין בתרצ"ו (1936) המשלחת הישראלית הוזמנה אך כמובן סירבה להשתתף. 

הנקודה השחורה ביותר בהסיטוריה האולימפית של ישראל היא כמובן המתקפה המזעזעת כנגד המשלחת הישראלית במהלך המשחקים במינכן בשנת תשל"ב על ידי מחבלים פלסטינאים, בה נרצחו 11 ספורטאים ישראליים ושוטר גרמני אחד.

ההחלטה של הוועד האולימפי העולמי להמשיך עם המשחקים 24 שעות לאחר הפיגוע שנויה במחלוקת עד היום. דגלי המדינות הורדו לחצי התורן למעט דגלי מדינות ערב (חוץ מירדן) שסירבו להורידן.

לספורט הישראלי לקח לא פחות מ-40 שנה להשיג את המדליה הראשונה - יעל ארד אשר קיבלה מדליית כסף בענף הגו'דו. מאז היו עוד מספר הישגים, החשוב מכולם מדליית הזהב היחידה עד היום, זו של גל פרידמן השייט במשקי אתונה לפני 14 שנה.

נקווה להישגים נוספים באולימפיאדה הקרובה בריו דה ז'נרו.

 
יישר כח
לתהילה יבנה

שענתה את התשובה הנכונה

                        


היכן התמונה הזו צולמה?

תשובות יש לשלוח למייל:
arik@torahmitzion.org

התשובה הנכונה, מידע מורחב על
      האתר ושם המזהה הראשון        יפורסמו בעלון של שבוע הבא.

 

 תורה מציון הינה תנועה תורנית ציונית המקיימת חיבור אנושי בין יהודי העולם המבוסס על מרכזים תורניים ציוניים, ומגוון ערוצי השפעה עדכניים.

  מזה 20 שנים תורה מציון מכשירה ושולחת שליחים - רווקים רווקות ומשפחות, לתפקידים חינוכיים בקהילות ברחבי העולם.

מעל ל- 1200 שליחי תורה מציון בעבר ובהווה מעשירים ומעצימים את אחינו בתפוצות. 
הם מחזקים זהות היהודית, מהדקים את הקשר לישראל ומעודדים עליה.

 
Like https://www.facebook.com/ShlichutTorahMitzion/?fref=ts on Facebook
בשיתוף