Copy
Ook benieuwd naar de uitkomsten van het werkbezoek?
Bekijk deze e-mail in uw browser
Stichting Tolong Flores
“Een betere toekomst voor kinderen op Flores!”
Rabobank IBAN NL27RABO0168956691
info@tolongflores.com
Beste lezer,
In deze nieuwsbrief leest u het verslag van het geslaagde werkbezoek aan de scholen op Flores en andere ontwikkelingen.
Ook tijdens dit werkbezoek hebben we veel kunnen doen. In januari bestaat de stichting alweer 5 jaar. Een mooi moment om terug te kijken, maar vooral vooruit te zien.
We danken u voor uw bijdragen in de vorm van donaties, maar ook support.
Met een hartelijke groet, Kees van Beusekom

Verslag van het werkbezoek aan de SDN in Gorontalo en de
SDI in Nanga Nae op Flores, Indonesië. 
Mei 2016.

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Doel van het bezoek
 3. In de praktijk
 • SDN Gorontalo. 
 • SDI Nanga Nae 
 • Sponsoring voortgezet onderwijs 
 1. Evaluatie van het werkbezoek
 2. Aanbevelingen voor 2017
 3. Slotwoord

1.Inleiding

In het najaar van 2011 besloten een aantal Indonesië liefhebbers een stichting op te richten om met name op Flores de plaatselijke bevolking te gaan ondersteunen en in het bijzonder een school.
Op 16 december 2011 is de stichting “Tolong Flores” formeel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54156475. De stichting bezit het ANBI-keurmerk.
De doelstelling van de stichting is als volgt:
“Het oprichten en/of instandhouden van een of meerdere scholen op het eiland
Flores in het bijzonder, waar de plaatselijke bevolking niet of geheel in staat is zelf te voorzien in gedegen onderwijs, een en ander met het oog op de bevordering van de leefomstandigheden en economische kansen van de plaatselijke bevolking en de kinderen in het bijzonder en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”
Sinds 2012 vindt jaarlijks een werkbezoek plaats. Enerzijds om zowel de scholen en de stichting te blijven motiveren, anderzijds om het proces en de ontwikkeling van de scholen op de voet te blijven volgen.
Dit werkbezoek hebben we wederom de twee scholen bezocht.
Daarnaast worden er nu voor het tweede jaar twee oud-leerlingen van Gorontalo financieel gesteund om het voortgezet onderwijs te kunnen volgen. Deze pilot is succesvol verlopen en geeft aan dat de stichting verder probeert te handelen dan alleen het basisonderwijs. De directeur van Gorontalo coördineert dit proces. Mede dankzij dit succes heeft het bestuur besloten om ook op de school in Nanga Nae twee oud-leerlingen financieel te gaan steunen. Hiervoor is inmiddels een donateur gevonden die deze twee oud-leerlingen voor drie jaar financieel gaat steunen. De directeur van Nanga Nae coördineert dit proces.

2.Doel van het bezoek


​Voorafgaand aan het bezoek, heeft het bestuur van de stichting een duidelijke doelstelling voor het werkbezoek geformuleerd:

1. Hoe is de stand van zaken op de school in Gorontalo m.b.t.
 • de onderwijskundige ontwikkeling
 • de watervoorziening
 • het computeronderwijs in relatie tot de gevolgde computercursus van het schoolteam
 • Engelse les
 1. Hoe is de stand van zaken op de school in Nanga Nae m.b.t.
 • de onderwijskundige ontwikkeling
 • teamontwikkeling in relatie tot het vak Engels
 • het schoolmeubilair in relatie tot het onderhoud van de vloeren
 1. De aanschaf in Gorontalo en Nanga Nae en/of vervanging van
 • Spel- en onderwijsmaterialen
 • Verbruiksmaterialen
 • Meubilair, met name tafels en stoelen in Nanga Nae
 1. Onderzoek naar mogelijkheden voor toekomstig beleid:
  De komende drie jaren zal het budget voor Gorontalo worden ingezet voor
 • Jaarlijks maximaal 1000 euro voor onderwijsmaterialen
 • Jaarlijks maximaal 1000 euro voor professionele ontwikkeling van het onderwijsteam
 • het vaststellen van een vast budget voor de school in Nanga Nae
 • wensen op het gebied van teamontwikkeling op beide scholen
 1. Het financieel steunen van vier leerlingen voor het voortgezet onderwijs
  Op aangeven van de directeur van Gorontalo zijn twee oud- leerlingen van Gorontalo financieel gesteund om het volgen van voortgezet onderwijs mogelijk te maken. Het gaat daarbij om kosten voor schoolgeld, schoolboeken, uniformen en transport. Totale kosten 250 euro. Daarnaast wil het bestuur ook twee oud-leerlingen van Nanga Nae financieel gaan steunen. Tijdens dit bezoek moet duidelijk worden om welke oud-leerlingen dit gaat, onder dezelfde financiële voorwaarden als de situatie in Gorontalo.

3.In de praktijk


1. SDN Gorontalo.
Op woensdagochtend 27 april arriveren we bij de scholen in Gorontalo en Nanga Nae. De ontvangst is hartelijk en iedereen is blij elkaar weer te zien.
Tijdens de ochtend is er uitvoerig gesproken over de inhoud van het werkbezoek met als doel de tijd tijdens het werkbezoek zo optimaal mogelijk te kunnen besteden.

Tijdens het bezoek is uitvoerig gesproken over de stand van zaken op de school in Gorontalo m.b.t.

·         de onderwijskundige ontwikkeling: de school groeit qua leerlingenaantal, er zijn nu circa 100 kinderen op school. Er is een lokale aanvraag gedaan voor de bouw van een extra lokaal. De eindresultaten van het onderwijs zijn voldoende. Er is dit schooljaar geen uitval naar het voortgezet onderwijs.

·         de watervoorziening: de waterput wordt nog steeds gebruikt, ook door lokale inwoners. De waterpomp is defect!

·         het computeronderwijs in relatie tot de gevolgde computercursus van het schoolteam: alle leerkrachten hebben de cursus met goed gevolg afgelegd. Zij zijn nu vaardig genoeg om de leerlingen te helpen bij het computergebruik. Ook heeft het hen geholpen bij hun persoonlijke ontwikkeling.

·         Een viertal defecte laptops is tijdens het bezoek vervangen. Er zijn nu vier laptops operationeel. De WIFI werkt nu wel.

·         Engelse les: er is nog steeds geen leerkracht Engels. We wachten het voorstel van de school af.

2. SDI Nanga Nae
-         De onderwijskundige ontwikkeling: de school heeft de aangeschafte materialen van vorig jaar goed gebruikt. Een aantal materialen zijn aan vervanging toe (bv. ballen).

·         teamontwikkeling in relatie tot het vak Engels: sinds 1 februari jl. is een leerkracht van Nanga Nae, Carlos, gestart met het geven van Engelse les aan zijn collega’s. Hij doet dit drie maal per week a twee uur na schooltijd.

·         het schoolmeubilair in relatie tot het onderhoud van de vloeren: vorig jaar is er nieuw schoolmeubilair aangeschaft. Ook dit jaar is er nieuw schoolmeubilair aangeschaft. Van belang is dat de vloeren worden gerenoveerd om het nieuwe schoolmeubilair een langere levensduur te gunnen. In mei wordt hiermee begonnen. “Tolong Flores” zal een bijdrage leveren in de vorm van cement.

3. De aanschaf in Gorontalo en Nanga Nae en/of vervanging van

·         Spel- en onderwijsmaterialen: In Gorontalo zijn met name diverse curricula voor diverse leergebieden aangeschaft. In Indonesië is het de gewoonte dat de diverse curricula regelmatig worden vervangen. Ook dit jaar is dat het geval. Ook zijn er diverse speelmaterialen, waaronder voetballen en volleyballen, aangeschaft.   In Nanga Nae lag het accent met name op nieuw schoolmeubilair in relatie tot renovatie van de vloeren. Beide zaken zijn aangepakt. Ook hier zijn er nieuwe curricula aangeschaft

4.Onderzoek naar mogelijkheden voor toekomstig beleid:

·         In Gorontalo is het wenselijk dat meer de nadruk komt te liggen op het proces zoals dat in 2012 is gestart. Daarbij gaat het met name om de onderwijskundige ontwikkelingen (hoe worden de aangeschafte materialen ingezet), de teamontwikkelingen (hoe zetten de leerkrachten hun kwaliteiten in bij computeronderwijs) en zorg voor materialen (waterput, lesboeken, laptops etc.). Dit vraagt om een andere manier van denken.

·         Het is wenselijk om ook in Nanga Nae met een vast budget te gaan werken. Er is immers in de afgelopen twee jaar flink geïnvesteerd. Ook hier zullen we meer de nadruk moeten gaan leggen op het proces van onderwijsontwikkeling (aangeschafte materialen), teamontwikkeling ( Engels) en zorg voor materialen ( meubilair in relatie tot het onderhoud van vloeren etc.). Ook dit vraagt om een andere manier van denken.

·         Wensen op het gebied van teamontwikkeling op beide scholen: meer nadruk op de kwaliteit van de leraar.

5.Het financieel steunen van vier leerlingen voor het voortgezet onderwijs

Op aangeven van de directeur van Gorontalo zijn in het afgelopen schooljaar twee oud- leerlingen van Gorontalo Sam en Erna) financieel gesteund om het volgen van voortgezet onderwijs mogelijk te maken. Het gaat daarbij om kosten voor schoolgeld, schoolboeken, uniformen en transport. Totale kosten 250 euro. Daarnaast gaan er nu ook twee oud-leerlingen van Nanga Nae met financiele steun naar het VO. Ririn en Riski gaan na de zomervakantie naar het VO.

Om de verantwoordelijkheid van de betrokkenen te vergroten en als stichting meer controle te hebben, zijn er voor de leerlingen bankrekeningen geopend.

4. Evaluatie van het werkbezoek

We kunnen wederom spreken van een zeer geslaagd werkbezoek! Niet alleen de ontvangst op de scholen maar ook de inzet, motivatie en betrokkenheid van de schoolteams, de kinderen en de ouders waren hartverwarmend.
De doelstellingen van het werkbezoek zijn behaald. De onderwijskundige ontwikkeling op beide scholen is gestimuleerd door de aanschaf van diverse, noodzakelijke onderwijsmaterialen. Daarnaast is in Gorontalo een concrete stap gezet op het gebied van computeronderwijs in de vorm een computercursus voor het team.
Er is nog steeds zorg en aandacht op het gebied van het leergebied Engels. We wachten het voorstel af.
De twee oud-leerlingen van Gorontalo (Erna en Sam) volgen nu voor het tweede jaar voortgezet onderwijs. Ririn en Riski zullen na de zomervakantie starten.

5. Aanbevelingen voor 2017

N.a.v. het werkbezoek zijn er voor volgend jaar een aantal belangrijke aandachtspunten:

1. In Gorontalo zal de aandacht nog meer gericht moet worden op het commitment, de passie en de verantwoordelijkheid van het schoolteam voor het onderwijs en de aangeschafte materialen. Dit vraagt in sommige gevallen een andere manier van denken. Een uitdaging!

2. De situatie van de school in Nanga Nae is anders. Hier hebben we nu een forse injectie gegeven m.b.t. onderwijsmaterialen en schoolmeubilair. We zullen het komende jaar binnen het bestuur, op basis van de ervaringen in Gorontalo, bewuste keuzes moeten maken om te investeren. een vastgesteld budget zal hierbij richting geven. Ook hier zal een omslag gemaakt moeten worden in een andere manier van denken.

3. Het is mooi om te zien hoe Erna en Sam zich ontwikkelen op de middelbare school. We zijn benieuwd  hoe het Ririn en Riski zal vergaan.

4. Hoe verloopt het proces van Engels op Nanga Nae? Dit zal halfjaarlijks worden geëvalueerd met Carlos via Sandi.

5. Hoe verloopt het computeronderwijs in Gorontalo nu de leerkrachten zijn geschoold? Is er behoefte in Nanga Nae voor een dergelijke aanpak?

6. Wat zijn de mogelijkheden voor beroepsonderwijs? Er is al contact geweest met een stichting die hierop inzet. 

 

Share
Forward
Share
www.tolongflores.com          info@tolongflores.com        
KVK 54156475                     ANBI-keurmerk
Copyright © 2016 Stichting Tolong Flores, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp