Copy
Bericht van het Bestuur van Kimbria
[IMAGE] Kimbria Up2date
En niet gelijk weg klikken! lees dit zorgvuldig a.j.b.

Beste leden, ouder(s), verzorger(s), 

Het geduld van iedereen wordt op de proef gesteld. Maar er gloort licht aan het eind van de tunnel. Inmiddels wordt er door veel teams weer buiten getraind. Het is nu wachten tot de zalen weer open gaan en we onze geliefde sport weer in de vertrouwde omgeving en zonder restricties kunnen beoefenen. 

Door de coronacrisis heeft ook het verenigingsleven het zwaar te verduren. We hopen dat iedereen ondanks de lange onderbreking BC Kimbria trouw zal blijven. Om dit zeker te weten, hebben we een vragenlijst opgesteld. Het is belangrijk dat ieder lid de vragenlijst invult! De vragen gaan niet alleen over je lidmaatschap maar ook op een aantal andere belangrijke onderwerpen. Indien je de vragenlijst niet invult kan dit consequenties hebben voor je deelname aan het volgende seizoen. 

Een ander belangrijk punt betreft het volgende:

Zoals op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 10 december al gemeld zal een aantal vrijwilligers zijn/haar taken na dit seizoen neerleggen. Hierdoor komen de volgende functies vacant:

-​bestuurslid basketbalzaken

-​vrijwilliger inschrijving teams 

- ​vrijwilliger opstellen competitieprogramma 

- ​vrijwilliger opstellen jury-en scheidsrechtersprogramma

- ​vrijwilliger organisatie scheidsrechterscursus voor beginners (BS2)   

- ​lid technische commissie 

Om de continuïteit van de club te kunnen garanderen stellen we als bestuur als doel (en eis!) dat deze uiterlijk medio mei ingevuld zijn. De huidige vrijwilligers zullen vanzelfsprekend voor een goede overdracht van hun taken zorgen.

Graag zouden we zien dat deze taken door andere leden (of ouders) worden ingevuld. 

Bijgevoegd is een overzicht te zien wat de taken/functies inhouden.

Mocht je vragen hebben m.b.t. bovenstaande functies en taken dan kun je contact opnemen met Robin Mandigers, bestuurslid basketbaltechnische zaken. 

Verder willen we ook verwijzen naar de vacature van voorzitter. Bij de twee voorgaande ALV’s heeft Adri Voogd aangegeven na 8 jaar voorzitterschap onherroepelijk te zullen stoppen. Voor vragen omtrent het voorzitterschap (bijv. over de inhoudelijke invulling en tijdsbesteding) kun je contact met hem opnemen. 

 

Met sportieve groet,
 

Bestuur BC Kimbria ​

Adri Voogd, voorzitter

Mike Simon, bestuurslid financiële zaken

Christoph Meng, bestuurslid algemene zaken

Robin Mandigers, bestuurslid basketbaltechnische zaken

Karin Vertstraeten, secretaris

English version
Dear members, parent(s), carer(s), 

Everyone's patience is being tested. But there's light at the end of the tunnel. In the meantime, many teams are training outside again. It is now waiting for the halls to reopen and we can practice our beloved sport again in the familiar environment and without restrictions. 

Due to the corona crisis, association life is also struggling. We hope that despite the long break BC Kimbria will remain faithful. To be sure, we have drawn up a questionnaire. It is important that each member completes the questionnaire! The questions are not only about your membership but also about a number of other important topics. If you do not complete the questionnaire, this may have consequences for your participation in the next season. 

Another important point concerns the following:

As already reported at the General Members' Meeting (ALV) of 10 December, a number of volunteers will resign their duties after this season. As a result, the following positions become vacant:

-board member basketball affairs

-volunteer registration teams 

- volunteering for the competition programme 

- volunteering for the jury and refereeing programme

- volunteer organization refereeing course for beginners (BS2)   

- member of the technical committee 


In order to guarantee the continuity of the club, we as a board set the goal (and requirement!) that these are completed by mid-May at the latest. The current volunteers will of course ensure a good transfer of their tasks.

We would like to see these tasks filled by other members (or parents). 

Attached is an overview of what the tasks/functions entail.

If you have any questions regarding.b the above functions and tasks, please contact Robin Mandigers, board member basketball technical affairs. 

We would also like to refer to the vacancy of chairman. Adri Voogd has indicated that he will irrevocably retire after 8 years in office. For questions about the presidency (e.g. about the content and time use) you can contact him. 

With sporting greeting,

Board BC Kimbria

Adri Voogd, chairman

Mike Simon, board member financial affairs

Christoph Meng, board member general affairs

Robin Mandigers, board member basketball technical affairs

Karin Vertstraeten, secretary


The jobdescription are not translate but maybe you can understand the dutch version. If  you have questions of interest in one of the jobs contact Robin or a other menber of the board.
Vragenlijst invullen als lid of namens je kinderen! 

Fill out a questionnaire as a member or on behalf of your children!

 
De leden die hun tijd anders gaan besteden, zijn Robin, Cindy, Paul en Adri. Voor al hun taken zoeken we dus een opvolger. Zoals u kunt zien, zit er een groot aantal  cruciale taken tussen die echt voor het begin van het nieuwe seizoen moeten worden ingevuld. Lukt dit niet dan is helaas niet te garanderen dat het basketbalseizoen, na het loslaten van de maatregelen, ook echt kan starten.

Graag zouden we zien dat alle taken worden ingevuld door “frisse” leden  en natuurlijk ook door "ervaren" leden die het verschil willen maken voor de club. Zeker na het afgelopen jaar, willen we weer een goede start maken zodra het weer kan. Zonder de invulling van deze functies zal dat niet mogelijk zijn. Dus zorg er voor dat je de komende jaren ook van je club (van je kinderen) kunt genieten door een vacature in te vullen. Doe het samen of alleen, als spelend lid of als geweldig betrokken ouder, maakt niet uit hoe, als de vacatures maar worden ingevuld.

Dus kijk goed naar alle taken of er iets voor u bij zit, sommige zijn niet groot en veel zijn prima te combineren met elkaar. 

Als je een leuke taak hebt uitgezocht of nog vragen hebt, stuur een mailtje naar een van de bestuursleden.
Bestuurslid Basketbalzaken 

Aanspreekpunt/lid  Technische Commissie  

Noodzakelijk:​ JA

Basketbalkennis noodzakelijk:​Gewenst, NIET NOODZAKELIJK 

Periodiek:​Wekelijks 

Geschat aantal uren:​5 uur per week 

Meerdere personen mogelijk?​ Ja 
Te combineren met andere taken?  Ja
 

Taken: 

- controleren van teamindelingen en de communicatie hiervan 

- opstellen technisch beleid 

- organisatie trainersbijeenkomsten 

- toezien op begeleiden van trainers/coaches 

- zoeken en behouden van trainers  en deze een team toewijzen 

- controleren van de verdeling trainingsdagen en -tijden 

- aanspreekpunt voor technische- en wedstrijdcommissie 

- aansturen van technische- en wedstrijdcommissie 

- controleren globale jaarplanning 

- opstellen algemeen jeugdplan 

- controleren van de zaalhuur (en de aanvraag hiervan) 

- opleggen van schoring aan leden bij niet aanwezig zijn bij verplichting 

- controle van de 7-punten regeling 

- onderhouden van contacten met de MS & NBB. 

- actief werven van vrijwilligers 

- plannen, agenderen en voorzitten vergadering technische- en wedstrijdcommissie 

Wat bieden we?

- een super gezellige club basketballiefhebbers
- ervaring voor de rest van je leven!
- een goede oefenongeving voor je communcatie-skills
- een etalage voor je planningsvaardigheden
- steun van alle leden

Vacatures Technische Commissie
Lid Technische Commissie 

Aanspreekpunt/lid  Technische Commissie  

Noodzakelijke functie :​ JA

Basketbalkennis noodzakelijk:​ Gewenst, indien nodig is er een advies groep. 

Periodiek van functie:​ Wekelijks 

Geschat aantal uren:​ 5 uur per week 

Meerdere personen mogelijk? Ja 
 

Je Taken:

- maken van teamindelingen en deze communiceren 

- uitdragen technisch beleid 

- organisatie trainersbijeenkomsten 

- begeleiden van trainers/coaches 

- zoeken en behouden van trainers  en deze een team toewijzen 

- maken van de verdeling trainingsdagen en -tijden 

- aanspreekpunt voor ouder(s), leden en trainers/coaches 

- opstellen globale jaarplanning 

- uitdragen van algemeen jeugdplan 

- werven van nieuwe leden 

Wat bieden we?

- een super gezellige club basketballiefhebbers
- ervaring voor de rest van je leven!
- een goede oefenomgeving voor je communicatie-skills
- een etalage voor je planningsvaardigheden
- steun van alle leden

Eventueel is er een aantal oud vrijwilligers die kan functioneren als een zogenaamd ondersteunende technische adviesgroep. Deze leden willen nog wel ondersteunen in het maken van de teamindelingen, begeleiden van trainers/coaches. Je staat er dus niet alleen voor!

Vacatures bij Wedstrijdcommissie

Inschrijven teams 

Noodzakelijk:​ JA

Basketbalkennis noodzakelijk:​NEE 

Periodiek:​ 2x per jaar (april/mei & november/december) 

Geschat aantal uren: ​6 uur per seizoen

Meerdere personen mogelijk?​Ja 
Te combineren met andere taken?: zeker!

Taken: 

- inschrijven van de teams (na overleg met TC) en doorgeven van bijbehorende codeletters 

Wat bieden we?

- een super gezellige club basketballiefhebbers
- ervaring voor de rest van je leven!
- een goede oefenomgeving voor je communicatie-skills
- een etalage voor je planningsvaardigheden
- steun van alle leden

 
Vacatures bij Wedstrijdcommissie
Vrijwilliger opstellen wedstrijd programma

Maken competitieprogramma (thuiswedstrijden) 

Noodzakelijk:​JA

Basketbalkennis noodzakelijk:​NEE

Periodiek:​2x per jaar (juli/augustus & december) 

Geschat aantal uren:​10 uur per seizoen 

Meerder personen mogelijk? ​Ja
Te combineren met andere taken? Zeker!

Taken: 

- maken van het competitieprogramma (rekening houden met de beschikbaarheid van de zaal)

- aanvraag naar Marja sturen voor zaalhuur

Wat bieden we?

- een super gezellige club basketballiefhebbers
- ervaring voor de rest van je leven!
- een goede oefenomgeving voor je communicatie-skills
- een etalage voor je planningsvaardigheden
- steun van alle leden

Vacatures bij Wedstrijdcommissie

Maken Jury- en scheidsrechters programma 

Noodzakelijk:​JA

Basketbalkennis noodzakelijk:​NEE

Periodiek:​2x per jaar (juli/augustus & december) 

Geschat aantal uren:​10 uur per seizoen 

Meerder personen mogelijk?​Ja
Te combineren met een andere taken: Ja

Taken: 

- Aan de hand van het wedstrijdprogramma (thuiswedstrijden) juryleden en scheidsrechters indeling. En dit publiceren op de website van Kimbria en versturen aan alle competitie spelende leden en coaches. 

Wat bieden we?

- een super gezellige club basketballiefhebbers
- ervaring voor de rest van je leven!
- een goede oefenomgeving voor je communicatie-skills
- een etalage voor je planningsvaardigheden
- steun van alle leden

Vacatures bij Wedstrijdcommissie

Wedstrijdwijzigingen

Noodzakelijk: ​JA

Basketbalkennis noodzakelijk:​NEE 

Periodiek:​Wekelijks 

Geschat aantal uren:​3 uur per week 

Meerdere personen mogelijk?​Ja, niet gewenst 
Te combineren met andere taken? Zeker

 

Taken: 

- regelen van wedstrijdwijzigingen en communiceren hiervan 


Wat bieden we?

- een super gezellige club basketballiefhebbers
- ervaring voor de rest van je leven!
- een goede oefenomgeving voor je communicatie-skills
- een etalage voor je planningsvaardigheden
- steun van alle leden

SKP-er / externe wedstrijden 

Noodzakelijk:​JA

Basketbalkennis noodzakelijk:​NEE

Periodiek:​12 weken per seizoen 

Geschat aantal uren:​1 uur per week  

Meerder personen mogelijk?​Ja
Te combineren met andere taken? Zeker

Taken: 

- opstellen scheidsrechter schema op verenigingsnaam 

  - regelen van vervangingen bij afmeldingen op verenigingsnaam 

- contacten onderhouden met de NBB m.b.t. scheidsrechters 

- contacten onderhouden met externe scheidsrechters 

- communiceren van wijzigingen in de spelregels 
 

Wat bieden we?

- een super gezellige club basketballiefhebbers
- ervaring voor de rest van je leven!
- een goede oefenomgeving voor je communicatie-skills
- een etalage voor je planningsvaardigheden
- steun van alle leden

Vacatures bij Opleidingen Commissie

Organisatie (interne) BS2 cursus 

Noodzakelijk:​JA

Basketbalkennis noodzakelijk:​NEE 

Periodiek:​+/- half seizoen 

Geschat aantal uren:​10 uur per seizoen 

Meerdere personen mogelijk?​Ja 
Te combineren met andere taken? Zeker

 

Taken: 

- algemene organisatie BS2 cursus 

- contact onderhouden met expert van de cursus 

- aanschrijven en contact onderhouden met PVB-beoordelaars/praktijkbegeleiders 

- leden aanmoedigen hun opdrachten te maken 

- contact onderhouden met de NBB m.b.t. deelnemers, geslaagden etc.  

Wat bieden we?

- een super gezellige club basketballiefhebbers
- ervaring voor de rest van je leven!
- een goede oefenomgeving voor je communicatie-skills
- een etalage voor je planningsvaardigheden
- steun van alle leden

Vacatures materialen Commissie

Functie omschrijvingen Materialen 

Verdelen materialen 

Noodzakelijk:​JA

Basketbalkennis noodzakelijk:​ NEE 

Periodiek:​2x per seizoen 

Geschat aantal uren:​14 uur per seizoen 

Meerdere personen mogelijk?​Ja 

 

Taken: 

- verdelen van de ballen(+kisten) op het begin van het seizoen 

- verdelen van de tenues op het begin van het seizoen 

- verdelen van de sleutels op het begin van het seizoen 

- inzamelen van de ballen op het einde van het seizoen

- inzamelen van de tenues op het einde van het seizoen 

- inzamelen van de sleutels op het einde van het seizoen

Wat bieden we?

- een super gezellige club basketballiefhebbers
- ervaring voor de rest van je leven!
- een goede oefenomgeving voor je communicatie-skills
- een etalage voor je planningsvaardigheden
- steun van alle leden

Algemene vacature we een hele belangrijke!

Functie omschrijvingen Voorzitter  

Voorzitter  

Noodzakelijk:​JA

Basketbalkennis noodzakelijk:​NIET NOODZAKELIJK 

Periodiek:​Wekelijks 

Geschat aantal uren:​5 uur per week 

Meerdere personen mogelijk?​ NEE

 

Taken en verantwoordelijkheden: 

- Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid
- Leidt de vergaderingen van het bestuur
- Maakt deel uit van het verenigingsbestuur
- Vergadert circa 6-8 keer per jaar met het verenigingsbestuur
- Bereidt en leidt de Algemene Leden Vergadering (1x per jaar) en legt daar verantwoording af aan de leden van de vereniging
- Heeft indien gewenst overleg met (verantwoordelijken van) de diverse commissies
- Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten (o.a. gemeente, de bond, andere verenigingen)
- Volgt externe ontwikkelingen en stemt deze waar nodig af op de organisatie van de vereniging
- Levert een bijdrage aan de PR van de vereniging
- Is aanspreekbaar, toont aandacht, brengt mensen bij elkaar, tracht conflicten op te lossen
- Neemt verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement, aangegane en te sluiten contracten

Wat bieden we?

- een super gezellige club basketballiefhebbers
- ervaring voor de rest van je leven!
- een goede oefenomgeving voor je communicatie-skills
- een etalage voor je planningsvaardigheden
- steun van alle leden
[IMAGE] Logo BC Kimbria
Copyright © 2021 Basketball Club Kimbria

Ons correspondentie adres is:
Basketball Club Kimbria
communicatie@kimbria.nl
unsubscribe from this list   update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp