Copy
KP19_Nyhedsbrev/Newsletter #2 | 2019-02-12
Del/Share

Kunstnernes Påskeudstilling

Nyhedsbrev/Newsletter #2 | 12. februar 2019

Open Call KP19

Ansøgning 1. - 26. februar 2019

Det er stadig muligt at nå at indsende værker til KP19.
Deadline er tirsdag d. 26. februar kl. 24.

Resultat af censur: 11. marts 2019
Åbning KP19 & SPRING19: 30. marts kl. 14-17
Udstillingsperiode: 30. marts - 24. april.

>> Betingelser KP19
 

Censurkomitéen KP19

I 2019 bliver alle indsendte værker bedømt af censurkomitéen, der består af kunstnerne
Sophie Dupont
Kasper Hesselbjerg
René Schmidt
Tove Storch
David Svensson
 
Mere om de enkelte censorer
>> Censurkomitéen KP19

 

Hvad kan jeg indsende til KP?

Der er næsten ingen grænser for hvad du kan indsende til KP. Husk blot at dit arbejde skal kunne dokumenteres enten ved hjælp af fotos til upload på blanketten eller som video- eller lydfiler indsendt på en ekstern harddisk (usb-pind) eller indsendt via Wetransfer.com.

Når censorerne, der i år alle er billedkunstnere, vælger ud blandt de indsendte arbejder er det altid efter kriteriet 'kunstnerisk kvalitet'. Vi lader definitionen stå åben for at censurkomitéen selv kan spore sig ind på hvad det kan være.
Censorerne sidder sammen i alle 5 dage, der er afsat til udvælgelsen, og i mødet med de indsendte arbejder udvikles denne situationsbestemte dømmekraft, som rummer både den enkelte censors holdning og kunstsyn samt det, der opstår, når lige netop disse 5 censorer sidder i samme rum og bedømmer lige netop disse arbejder.

Og hvad kommer censurkomitéen mon til at møde? Vi plejer at opleve et overflødighedshorn af forskellige kunstneriske strategier, positioner og måder at undersøge både værk og verden på. Og det i næsten alle tænkelige medier og formsprog - af og til også i utænkelige, hvilket ikke gør udvælgelsesprocessen mindre interessant.
Så vi ser med glæde og spænding frem til censureringen på KP19.

I dette nyhedsbrev finder du et par eksempler på værker antaget på KP18. Er du yderligere interesseret anbefaler vi at dykke ned i KP's billedarkiv eller katalogerne, hvor du finder billeder fra både KP, SPRING & SOLO fra 2010 og frem.

>> Billedarkiv KP, SPRING & SOLO

>> Kataloger 2018
 
'Streetlife A Istedgade', maleri af Birthe Larsen - udstillet på KP18. (Foto: Birthe Larsen)

Kunstpriser  

I kraft af den generøse donation fra Aarhuus Stiftstidendes Fond er der både KP-pris og Publikumspris på højkant igen i 2019.
KP-prisen 10.000 DKK
Publikumsprisen 10.000 DKK

Vi har været meget glade for at uddele disse priser i de forløbne 7 år, og vi har i de seneste to år desuden lavet et kort filmisk portræt af kunstnerne, der har modtaget priserne.

>> Tidligere pristildelinger

>> Portræt af prismodtagerne
2016: Jane Pedersen/Ulrik Lund, Kamilla Jørgensen, Vibeke Jensen (10:10 min)
2017: Pascal Mayet (12:46 min)
 

Deadlines

For at lette overblikket har vi integreret en Google kalender på KPs hjemmeside. Det betyder at deadlines relateret til KP & SPRING findes her.
Har man en Google konto vil det være muligt at integrere KP kalenderen med sin egen, så man har tingene samlet.
Vær opmærksom på at KP19 & SPRING19 åbner allerede lørdag d. 30. marts - et par uger før påske.
>> Kalender KP19

Sociale medier

Vi bestræber os på at alt væsentligt er at finde på KPs hjemmeside således, at man i kombination med dette nyhedsbrev kan holde sig velorienteret uden at være koblet på nogle af de mange sociale digitale platforme.
Dog benyttes Facebook og Instagram til mere flygtige nyheder, billedreportager mm.
Du må naturligvis gerne dele opslag - også dette nyhedsbrev.
 
'Duo af kærlighed og had' af Kasper Knudsen Muusholm (stillfoto, detalje) - udstillet på KP18 (Foto: Kasper Knudsen Muusholm)
English summary

Open Call KP19

Two weeks left to submit works to KP19.
Deadline February 26th, 2019.

>> Terms and Conditions KP19

Result of selection: March 11th, 2019
Opening: March 30th, 2-5 pm, 2019
Exhibition period: March 30th - April 24th, 2019

 

The jury KP19

In 2019 all submitted works will be assessed by the jury which consists of the artists
Sophie Dupont
Kasper Hesselbjerg
René Schmidt
Tove Storch
David Svensson


More about the jury members
>> Jury KP19

 


 

What can I submit to KP?

There are almost no limits to what you can submit to KP. Just remember that your work must be documented either by means of photos for upload on the applicationform or as video or audio files submitted on an external hard drive (usb stick) or submitted via Wetransfer.com.

When the jury, which this year is exclusively visual artists, chooses among the submitted works, it is always according to the criterion 'artistic quality'. We leave the definition open to allow the censorship committee to approach what it can be.
The jury sits together for all 5 days devoted to the selection, and in the meeting with the submitted works, this situational judgment develops, which contains both the individual censor's attitude and artistic view, and what arises when just these 5 artists sit in same room and judging just these works.


And what will the jury meet? We usually experience a cornucopia of various artistic strategies, positions and ways of exploring both the work and the world. And that in almost every imaginable media and idiom - sometimes even unthinkable, which does not make the selection process less interesting.
So we look forward with joy and excitement to the selection at KP19.


In this newsletter you will find a few examples of works exhibited at KP18. If you are further interested, we recommend diving into KP's image archive or catalogues, where you will find pictures from both KP, SPRING & SOLO from 2010 onwards.

>> Image archive KP, SPRING & SOLO

>> Catalogues 2018

 
Works by Kamilla Jørgensen (KP16), Anna Taina-Nielsen (KP17), Vibeke Jensen (KP17), Lene Lykke Davidsen (KP17) and a view from SPRING16.

Awards

Thanks to a generous donation from Aarhuus Stiftstidendes Fond it is possible to award two Prizes in 2019.
KP-prize 10.000 DKK (1.333 €)
Audience Award 10.000 DKK (1.333 €)
>> Former awardings
 

Timetable

A Google timetable has been integrated at our website which hopefully optimize the overview on deadlines, opening and other events related to KP & SPRING.
>> Timetable KP & SPRING

      
 


 
 

Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
www
www
Email
Email
Copyright © 2019 Kunstnernes Påskeudstilling

Ønsker du ændringer i måden at modtage nyhedsbrevet på?
Du kan opdatére din emailadresse eller afmelde nyhedsbrevet fra KP

Email Marketing Powered by Mailchimp