Copy
Det Blide Tryk Februar 2015
View this email in your browser
Facebook


Hvad skal der ske med de RAB godkendte, som også er autoriseret sundhedsperson.
 

Af Aase Barlebo, formand i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter.
   

Bestyrelsen orienterer hermed om det foreløbige resultat af problemstillingen omkring det at være Registreret Alternativ Behandler (RAB) samtidig med at man er autoriseret sundhedsperson.
 
Det hele begyndte med at Sundhedsstyrelsen d. 8. april 2014 i et brev ”Vedrørende titlen registreret alternativ behandler” til alle brancheorganisationer præciserede: At foreningerne ikke mÃ¥ registrere autoriserede  sundhedspersoner som alternative behandlere, da lov om registrerede alternative behandlere ikke omfatter  autoriserede sundhedspersoner.
Sådan siger lov nr. 351 af 19. maj 2004 §1 stk.1 Om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere.
 
Bestyrelsen skal beklage at vi i årene siden foreningen af Sundhedsstyrelsen blev godkendt til at RAB registrere medlemmer, har fejlfortolket denne lov og RAB registreret autoriserede sundhedspersoner. Det er kun en ringe trøst at mange andre brancheorganisationer også har fejlfortolket lovens bogstav.
 
Siden udsendelsen af Sundhedsstyrelsens brev har der været mange forskellige reaktioner. Der er nogle brancheorganisationer, der har forsøgt at få Sundhedsstyrelsen i tale, samlet eller hver for sig. De har udtrykt overraskelse over brevets barske ordlyd her 10 år efter lovens ikrafttræden og uenighed om tolkning af RAB loven. Fire etablerede faglige organisationer har reageret på brevet: Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeutforeningen, Jordemoderforeningen og Danske Fysioterapeuter, som alle har forsøgt at komme i dialog med Sundhedsstyrelsen og/eller sundhedsministeren om problemstillingen, dog uden held.
 
På baggrund af vores medlemskab af Sundhedsrådet lykkedes det i efteråret at få emnet om RAB registrering og autoriserede sundhedspersoner på dagsorden til ”Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling” (SRAB). Mødet fandt sted d. 14. november 2014.

Referatet fra Sundhedsstyrelsen har denne ordlyd, citat:
”RAB loven tillader ikke at autoriserede sundhedspersoner registreres. Da det følger af loven, er det ikke noget Sundhedsstyrelsen kan ændre. Dette kræver en lovændring, der skal foreslås af Ministeriet, fremsættes af ministeren og vedtages af folketinget”. Tidshorisonten for dette forløb kunne ingen besvare.
 
Denne udmelding fra Sundhedsstyrelsen er nu helt klar, nemlig at den ikke er istand til at ændre et komma for at de autoriserede sundhedspersoner kan beholde titlen som Registreret Alternativ Behandler (RAB).

Bestyrelsen ønsker, at de medlemmer der er RAB godkendte og som også er autoriserede sundhedspersoner, kan fortsætte deres virksomhed som alternative behandlere, uden at bryde loven.
 
Vi vil pÃ¥ førstkommende Generalforsamling d. 22. marts søge opbakning til at de personer der nu mÃ¥ aflevere deres RAB bevis, kan fÃ¥ et nyt bevis med en ny titel, godkendt af foreningen. Der vil blive stillet de samme krav om  uddannelse samt efteruddannelse som RAB registrerede medlemmer. Den nye titel vil figurere pÃ¥ foreningens hjemmeside, sÃ¥ledes at befolkningen kan finde og vælge en kvalificeret behandler pÃ¥ lige fod med RAB registrerede medlemmer.
 
Vi har pÃ¥ et møde i SundhedsrÃ¥det d. 26. februar mulighed for at samstemme den nye  titel med de øvrige brancheorganisationer, der RAB godkender deres medlemmer.
 
Erhvervsansvars- og patientskadeforsikring i foreningens aftale med Topdanmark, vil fortsat være gældende for denne nye gruppe.
 
Det der er ændret for den nye gruppe af autoriserede sundhedspersoner, der arbejder  med alternativ behandling er, at en eventuel klage over behandlingen nu skal rettes til Patientombuddet. Baggrunden for dette er, at autoriserede sundhedspersoner er omfattet af Sundhedsstyrelsens tilsyn uanset om den behandling den autoriserede sundhedsperson udfører betragtes som alternativ behandling.
 
Denne meddelelse er sendt ud til alle de medlemmer, der er RAB registrerede og autoriserede sundhedspersoner, hvor vi anmoder om at de afleverer deres RAB bevis tilbage til undertegnede inden d. 1. april 2015.

Hvis der er nogen af jer, som er RAB registreret og autoriseret sundhedsperson, og som mangler information om dette, så lad os høre fra jer.
   
Vi glæder os til stort fremmøde til generalforsamlingen pÃ¥ Stenstruplund pÃ¥ Fyn, hvor dette emne vil blive drøftet.      
 

E-learning
 

Af Aase Barlebo, Formand for Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter
 
Et andet område, hvor der har været usikkerhed omkring fortolkningen, denne gang af bekendtgørelsen. I bekendtgørelsen står der at e-learning kan indgå som en mindre del af uddannelsen. Spørgsmålet har været: Hvad er en mindre del? Det er der nu kommet en klar og tilfredsstillende udmelding fra Sundhedsstyrelsen om.
 
PÃ¥ baggrund af Bekendtgørelse nr. 978 af 1. oktober 2012 om en brancheadministreret 
registreringsordning for alternative behandlere § 10 stk. 1, samt Sundhedsstyrelsens  
brev af 31.oktober 2014  ”Meddelelse om E-learning” , har Sundhedsstyrelsen imødekommet brancheorganisationernes ønske om en mere fleksibel brug af e-learning
samtidig med at kravene til uddannelsens kvalitet respekteres.
 
Brancheforeningerne har med Sundhedsstyrelsens seneste tiltag i højere grad fÃ¥et  
mulighed for at tilpasse e-learning til den enkelte alternative uddannelse.
 
Bestyrelsen for foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter skal ud fra denne baggrund
meddele sin beslutning om hvor og hvordan vi ser det hensigtsmæssigt at stille krav til
e-learning.
 
Kranio-Sakral Terapi - 250 timer - eksamen
Dette fag anses for at være et praktisk fag og derfor er det ikke muligt at anvende e-learning.
 
Anatomi, fysiologi og sygdomslære - i alt 300 timer - eksamen
Psykologi - 50 timer
Klinikvejledning - 10 timer
Disse fag anses for at være teoretiske fag og skønnes egnet til e-learning under forudsætning af, at der består et lærer/elev forhold på en sådan måde, at den studerende kan indgå i dialog med en lærer om stoffet.
 
Andre alternative behandlingsformer - 50 timer                   
Disse fag anses for praktiske fag og derfor er det ikke muligt at anvende e-learning.                                     
 
I de fag, hvor der kræves eksamen, skal skolen kunne dokumentere, at det er den studerende der personligt har gennemført og bestået eksamen.

Det er foreningen, der tager stilling til om ansøgeren lever op til kriterierne beskrevet i
loven og RAB bekendtgørelsen. De samme regler vil gælde for den nye gruppe af godkendte autoriserede.
 


Om Sygeforsikringen Danmark og muligheden for at opnå tilskud til Kranio-Sakral Terapi
 

Af Marianne Månsson, sekretær i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter
 
Vi er mange, der synes det ville være en meget positiv udvikling, hvis vores klienter kunne blive berettiget til tilskud til Kranio-Sakral Terapi, ligesom man i nogle år nu har kunnet få tilskud til akupunktur og zoneterapi.
 
Tilskuddet til akupunktur og zoneterapi er beskedent, men det kan opfattes som en blåstempling af faget, at man overhovedet kan få et tilskud.

Spørgsmålet er så: Hvordan får vi overbevidst sygeforsikringen Danmark om at give tilskud til Kranio-Sakral Terapi?
 
Jo, se sygeforsikringen Danmark er en medlemsorganisation, hvor medlemmerne kommer med forslag til hovedbestyrelsen om hvad der skal ydes tilskud til. Rent praktisk forgår det på medlemsmøderne som afholdes om foråret i samtlige af deres 10 kredse i Danmark. Alle medlemmer er inviteret og man må møde op til samtlige møder, men kun stemme i éns egen kreds.

På disse møder vælges der repræsentanter til lokalbestyrelserne og der stemmes om de stillede forslag.

Man har som medlem mulighed for at stille forslag til hvad Sygeforsikringen Danmark skal give tilskud til. Disse forslag skal være ”danmark” i hænde senest d. 15. marts. Forslagsstilleren inviteres til mundtlig på mødet at uddybe sit forslag, hvorefter der er mulighed for at kommentere fra salen, inden der bliver stemt om forslaget.
Du kan se hvor og hvornår medlemsmøderne afholdes på sygeforsikringen.dk
 
Vi opfordrede i 2012 foreningens medlemmer til at stille forslag om at gøre KST tilskudsberettiget.

Jeg og andre medlemmer mødte op ved møderne for at stemme for disse forslag. Vi var flere der gik der fra med lange næser, ikke alene blev forslagene nedstemt, men tonen var også ret nedladende.
 
Sygeforsikringen ”danmark” er en medlemsforening og flertallet af medlemmerne er ikke klar til at yde tilskud til Kranio-Sakral Terapi. Min oplevelse til det medlemsmøde jeg deltog i er at der er brug for flere repræsentanter af lokalbestyrelserne, som er venligere stemt overfor alternativ behandling.
 

Vi har ikke bestyrelsen ikke haft overskud til at kæmpe denne kamp endnu. Hvis du nu tænker, ”det kunne jeg godt tænke mig at slå et slag for”, så er der kom frit frem.
 
Gitte Dahm har i foreningens lukkede facebook gruppe bragt dette emne op til debat. Gå ind og følg med der
.


Medlemsweekend 20.-22. marts 2015


Du kan nå det endnu!


Se det spændende program her: indbydelse til Medlemsweekenden
 
Husk at det ikke kræver tilmelding at møde op til generalforsamlingen d. 22. marts 2015
Men det kræver tilmelding, hvis du ønsker at spise frokost sammen med os bagefter.


GÃ¥ ikke glip af medlemsblade og nyhedsbreve!


Hvis du får ny email adresse, bedes du sende en mail til sekretaer@kstforeningen.dk
Alle andre informationer skal du selv gÃ¥ ind og rette pÃ¥ din profil pÃ¥ www.kstforeningen.dk 

Dit medlemsnummer finder du bl.a. på din kontingentfaktura.

KST Foreningen på facebook

 

Som medlem af Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter kan du blive medlem af foreningens lukkede gruppe på Facebook. Her er der mulighed for at stille spørgsmål og debatere med dine kollegaer. For at sikre os at der fra tid til anden bliver skrevet et oplæg til debat, har vi sat en stafet i gang. Redaktionen gør opmærksom på at ordet er frit og at de holdninger, der udtrykkes personlige. Har du kommentarer til disse indlæg eller har fået lyst til at skrive dit eget, skal du ikke holde dig tilbage af ikke at være på facebook. Du kan komme direkte i Det Blide Tryk. Send dit indlæg eller kommentar til sekretaer@kstforeningen.dk

Som noget nyt har vi foreningen ogsÃ¥ fÃ¥et en offentlig side til promovering af foreningen, den hjemmeside og dens medlemmer. Den hedder kstforeningen.dk.  Hjælp os gerne ved at ”synes godt om” den eller del den til dine facebook venner.

 
Næste deadline for indput og annoncer til Det Blide Tryk:

Fredag den 7. maj 2015 og sendes til sekretaer@kstforeningen.dk

Det koster 400 kr for medlemmer at annoncere i DBT og 500 kr for ikke medlemmer.

 

Bestyrelsen Navn E-Mail
Formand Aase Barlebo Formand@kstforeningen.dk
Næstformand Susanne Holdgård Naestformand@kstfforeningen.dk
Kasserer Anne Marie Jensen Kasserer@kstforeningen.dk
Sekretær Marianne Månsson Sekretaer@kstforeningen.dk
Medlem Jesper Støving bestyrelsesmedlem@kstforeningen.dk
Suppleant Lisbeth Aagaard suppleant1@kstforeningen.dk
Suppleant Vibeke Kunkel Jensen suppleant2@kstforeningen.dk
Etisk RÃ¥d    
Medlem Sidsel Cathrine Thevik etiskraad1@kstforningen.dk
Medlem Lene Kunnerup Nielsen etiskraad2@kstforningen.dk
Medlem Kirsten Lohman Andersen etiskraad3@kstforningen.dk
RAB udvalg    
Medlem Aase Barlebo Formand@kstforeningen.dk
Medlem Lisbeth Aagaard suppleant1@kstforeningen.dk
Copyright © 2015 Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter, All rights reserved.
afmeld nyhedsmail    opdater din profil

Email Marketing Powered by Mailchimp