Årets första nyhetsbrev från Kultur i länet

Bildkonstverksamhet för hela länet


Uppsala län saknar en regional bildkonstverksamhet. Så är det bara. Visst finns det konstverksamheter i flera av kommunerna i länet men ingen har idag en regional spännvidd. Upplandsmuseet bedriver en fantastisk verksamhet med fokus på kulturhistoria och arkeologi men saknar ett konstuppdrag vilket har diskuterats under många år. I Uppsala kommun finns Uppsala konstmuseum som bedriver en spännande utställningsverksamhet och Uppsala universitet har betydelsefulla konstsamlingar. Kultur i länet äger för egen del 20 000 konstföremål varav 18 000 finns som offentlig konst på sjukhus och i olika vårdverksamheter. Nu invigs också Psykiatrins hus som berikats med ett tiotal samtida konstnärers verk curerat av Kultur i länet.
 
Men det saknas en regional bildkonstverksamhet som kan vara en angelägenhet för alla medborgare i länet och som dessutom kan lyfta Uppsala nationellt i ett konstsammanhang. Därför tillsätter Kultur i länet nu en utredning som får i uppdrag att ta fram förslag på hur en sådan verksamhet kan byggas upp. Utgångspunkten är de befintliga förutsättningarna där Upplandsmuseet som central utställningsarena ska curera och sprida konstverksamhet, utställningar och konsthändelser i hela länet. Gärna i samarbete med Uppsala konstmuseum och Uppsala universitet. Utöver det vill vi se hur konsten i ökad utsträckning kan användas som en strategisk möjlighet i arbetet med samhälls- och stadsutveckling runtom i länet.

Det är Anna van der Vliet som kommer utreda möjligheterna till en regional bildkonstverksamhet i länet. Anna har tidigare bland annat jobbat med Mobile Art Production som under åren 2007-2012 utforskat och arbetat med konsten som ett curatoriellt förhållningssätt utan att vara en institution. MAP samarbetade med kommuner, regioner, kulturaktörer och festivaler. Utredningen med dess förslag kommer att presenteras senare under året och blir en viktig grund att stå på i kommande gemensamma samtal och workshops med alla berörda parter innan beslut fattas om verksamhetens utformning.
 
Diskussionerna om satsningar på bildkonstverksamhet i Uppsala har pågått länge, men innan vi börjar prata om nya kostsamma institutioner och konsthallar måste vi ta ett rejält tag kring innehållet. Kultur i länet ser fram emot att tillsammans med länets aktörer bygga upp en regional bildkonstverksamhet som på allvar blir en angelägenhet för alla.
Calle Nathanson, kulturdirektör Kultur i länet. På bilden befinner han sig i landstingets konstförråd.

Konsten i Psykiatrins hus


Psykiatrins hus i Uppsala invigs den 26 februari och landstinget flyttar därmed en stor del av den psykiatriska vården till Akademiska sjukhuset. Tanken är bland annat att utveckla samarbete mellan den psykiatriska vården, den somatiska vården och universitetsforskning och undervisning.
 
Kultur i länet har under flera år arbetat med att planera konsten till det nya huset. Kultur i länets projektledare och konstkonsult har tillsammans med personal- och patientrepresentanter, lokalplanerare, arkitekter och andra konsulter tagit fram ett konstprogram för Psykiatrins hus. Nio konstnärer har fått uppdrag att konstnärligt gestalta lokalerna: Frida Tebus, Anders Widoff, David Svensson, Lisa Gerdin, Kazuyo Nomura, Ebba Matz,  Hans Jörgen Johansen, Jean-Baptiste Beranger och konstnärsgruppen Wiklund&Wiklund. Arbetsgruppen för konst i Psykiatrins Hus har även köpt in så kallad löskonst till projektet. Kultur i länet kommer under våren att sammanställa en publikation där konsten i Psykiatrins hus presenteras.

Kazuyo Nomura monterar sin textil utanför aulan i Psykiatrins hus.
Foto: Olle Norling/Upplandsmuseet.

Folkbildningsutredningen - kulturnämndens synpunkter


Landstingets kulturnämnd har lämnat remissvar på Folkbildningsutredningens betänkande (SOU 2012:72). Utredningen handlar om folkbildningens samhällsvärden och föreslår en ny modell för statliga utvärderingar. Nämnden ser positivt och välkomnande på de förslag som utredningen föreslår. Det statliga bidraget till folkbildningen är omfattande och det är viktigt att också utvärdera samhällsnyttan av insatserna som görs på området. Det är väsentligt att utvärderingar sker på ett vetenskapligt sätt och genomförs av oberoende parter. Utredningen föreslår att två oberoende myndigheter får ansvaret och till det ställer sig kulturnämnden positiv. Men nämnden anser att det samtidigt är viktigt att den administrativa överbyggnaden inom folkbildningsområdet inte blir för stor, så att en alltför stark utredningsiver riskerar att hota folkbildningens särart. Folkbildning skiljer sig från den formaliserade skolgången.

Nämnden är också positiv till förslaget att kommande utvärderingar bör skiljas åt för studieförbund respektive folkhögskolor. Dessa båda områden har skilda verksamheter med var och en skilda behov och kännetecken. Kulturnämnden önskar sig samtidigt en översyn om Folkbildningsrådets roll.

KUB-projektet testar nya metoder

 
Nu är det stora KUB-projektet igång ”på riktigt”, med storföreläsningar, workshops och processer ute på länets folkbibliotek. Den 6 februari ordnade KUB en heldag på temat Framtidens IT och metadata. För att undersöka den nya teknikens möjligheter, och för att kunna erbjuda projektdeltagarna ett riktigt attraktivt urval av föreläsare från olika delar i Sverige, ordnades dagen i form av ett s k webbinarium. Fem intressanta föreläsare medverkade på länk från sina respektive arbetsplatser, och projektdeltagarna träffades på fyra orter inom projektområdet (Falun, Gävle, Karlstad och Uppsala) för att tillsammans lyssna och diskutera. Det fanns också möjlighet att via länk ställa frågor till de olika föreläsarna. Tekniken fungerade fantastiskt bra och personalen på Länsbibliotek Uppsala blev mycket peppade på att i framtiden ordna fler utbildningar och inspirationsdagar där de här möjligheterna utnyttjas.
Läs mer om KUB-projektet.

Fotnot: KUB är ett EU-finansierat projekt som ska framtidssäkra biblioteken och dess personal.

Föreslå mottagare av Årets Uppskattning 2013


Välkommen att föreslå mottagare av Årets Uppskattning, landstingets barn- och ungdomskulturpris! Priset kan tilldelas enskilda personer, föreningar eller organisationer som gör betydande insatser för att främja barn- och ungdomskultur i Uppsala län. Årets Uppskattning 2013 består av 20 000 kr och ett unikt framtaget konstverk. Priset går inte att söka för egen del, utan mottagaren utses utifrån inlämnade förslag. Lämna ditt förslag till Kultur i länet senast 15 mars! Läs mer och lämna förslag på www.lul.se/aretsuppskattning

Kulturnämnden om Läsandets kultur


Regeringen beslutade 2011 att utreda litteraturens ställning i Sverige. I slutbetänkandet Läsandets kultur (SOU 2012:65) fastslås att litteraturens ställning på många sätt är god. En tendens är dock att läsningen och läsfärdigheten hos barn och unga sjunker. Därför föreslås ett Läslyft för Sverige under 2014-2018. Viktiga aktörer är skola, folk- och länsbibliotek och folkbildning i samverkan.

Målen är att läsfärdigheten och motivationen hos barn och unga ska ha ökat mätbart jämfört med idag, att fler barn och unga ska ta del av fack- och skönlitteratur och att kunskapen om läsningens betydelse för utbildning och delaktighet i samhälls- och arbetslivet ska ha ökat i grupper som idag läser i liten utsträckning.

De viktigaste åtgärderna är läsombud i förskolan i samverkan mellan förskola och bibliotek, kompetenshöjande aktiviteter inom litteratur och litteraturdidaktik för lärare, samt en informationssatsning riktad mot föräldrar för att höja medvetenheten om läsningens betydelse.
Läslyftet föreslås finansieras genom omfördelning av statsbidrag. Det litteraturfrämjande arbetet föreslås ingå i kultursamverkansmodellen.

I sitt remissyttrande välkomnar Landstingets kulturnämnd utredningen och ser positivt på läslyftet, men önskar en kompetenshöjande satsning även för bibliotekarier. Nämnden saknar också ett mål inriktat mot läsfrämjande aktiviteter för vuxna och vill att det i målbeskrivningen tydligare framgår att läsning är viktigt för såväl folkbildningen som individens egen bildningsresa och att litteraturen har ett värde i sig.
Jenny Yurshansky, konstnär

Landstingets kulturstipendiater 2013


Landstingets kulturnämnd utsåg vid sitt sammanträde den 13 februari dels landstingets kulturstipendiater 2013, dels mottagare av landstingets konstnärliga utvecklingsstöd 2013–2014. Kulturstipendierna ges till sju personer inom olika konstområden som får dela på 220 000 kr. Dessutom utdelas ett hedersstipendium i form av ett konstverk värt 10 000 kr.  Stipendiater år 2013 är
 
Dans: Melody Sheikh (30 000 kr)
Film: Ellen Fiske (30 000 kr)
Konst: Gustaf Broms (30 000 kr)
Konst: Jenny Yurshansky (30 000 kr)
Litteratur: Lars Häger (30 000 kr)
Musik: Anna-Karin Andersson (30 000 kr)
Musik: Raymond Strid (40 000 kr)
Hedersstipendium: Cajsa Ekstav (musik)
 
Landstingets konstnärliga utvecklingsstöd 2013-2014 tilldelas konstnären och serietecknaren Kolbeinn Karlsson som får 100 000 kr per år i två år, alltså totalt 200 000 kr. För motiveringar och mer information, se www.lul.se/kultur
 
Till höger ser vi konstnären Jenny Yurshansky.

Folkhögskolan påverkas av ny gymnasieplan och nya tillträdesregler till högskolan

 
Folkhögskolan är ett alternativ till att studera på komvux och ger behörighet att studera vidare på högskola eller yrkeshögskola. Uppsala folkhögskola, en filial till Wiks folkhögskola, har legat i framkant bland annat när det gäller ämnesinnehåll. Från läsåret 2013/2014 går skolan med sin allmänna linje över till kursbeteckningarna i den nya gymnasieplanen, Gy 2011. Samtidigt följs högskolans nya tillträdesregler upp.
 
Sedan hösten 2012  har skolans personal detaljstuderat behörighetsgivande ämnen i den nya gymnasieplanen. Viktigt har varit att anpassa innehåll och upplägg till folkhögskolans studiesätt, där mötet och samtalet är det pedagogiska verktyget och elever och lärare skapar utbildningen tillsammans. De nya tillträdesreglerna till högskolan innebär att kraven i svenska och engelska höjs när det gäller innehåll och omfattning. Höjningen motsvarar 100 timmar i vardera ämnet. I matematik har nivån höjts och fler högskoleutbildningar kräver mer matematik. Läs mer om Uppsala folkhögskola.
Malvakvartetten. Foto: Emelie Zetterberg

Vårens kulturprogram inom Kultur i vården


Med utgångspunkt i att deltagande i kulturlivet är såväl en friskfaktor som en mänsklig rättighet arbetar Kultur i länet för kulturens förekomst inom vården. Bland annat arrangeras kulturprogram på till exempel vårdavdelningar och träffpunkter men även på mer offentliga platser som sjukhuscaféer och sjukhusbibliotek. Under 2012 arrangerades sammanlagt 90 kulturprogram inom Kultur i vården.
 
Programmet för våren 2013 innehåller bland annat Bellman, Taube och Tango med Uppsalamusikerna Miranda de Verdier och Hanna Bendz, Folkmusikgruppen Väsen gör några konserter som duo och Musik i Upplands ensembler Trio X och Linnékvintetten spelar på några olika platser. Läs mer om Kultur i vården.

Sök regionalt projektbidrag


Kultur i länets regionala projektbidrag kan tilldelas projekt med en regional prägel inom såväl olika konstformer som kultur i en vid mening. Bidraget fördelas tre gånger per år, och för 2013 är fredag 22 mars sista ansökningsdag för första fördelningen. Mer information om bidraget.

Videokonsttävling – anmälan senast 14 mars


Videogudfestivalen 2013 är ett forum för screenings, föreläsningar och inblick i aktuell videokonst. Festivalen äger rum 19 april på Slottsbiografen i Uppsala. Vi bjuder in till en tävling för videokonst i två klasser, en öppen klass för alla samt en klass för högskolestuderande/ yrkesverksamma. Alla deltagare måste ha anknytning till Gävleborgs, Uppsala eller Dalarnas län. En jury för respektive klass utser ett urval av bidrag som kommer att visas på festivalen samt vinnare i de två klasserna. Läs mer om tävlingen och anmäl ditt verk senast 14 mars.

KUB åker utomlands

 
I KUB-projektet finns medel för transnationellt utbyte. Projektteamet har tillsammans tagit fram resor på fyra olika teman, till fyra olika europeiska länder. Samtliga 750 projektdeltagare har kunnat anmäla sig till de olika resorna, och sedan har projektets styrgrupp gjort ett urval. Sammanlagt kommer ungefär 75 projektdeltagare att ges möjlighet att följa med på någon av resorna, som går till Finland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien.
 
Den första resan går av stapeln redan i mars. Temat för resan är Samverkan och delaktighet, och resmålet är Finland och närmare bestämt Helsingfors. Lisa Eriksson och Eleonor Grenholm, som är konsulenter på länsbiblioteket kommer att fungera som samordnare och ”reseledare” på KUB:s Finlandsresa. Reserapport och bilder kommer i senare nummer av nyhetsbrevet!
Läs mer om KUB-projektet.

7 x DÖDSSYND - ny föreställning av Wiks teaterklass på Reginateatern

Nu är det dags igen! Sedan flera år tillbaka spelar teaterklassen på Wiks folkhögskola publikrosade föreställningar på Reginateatern i Uppsala. De unika föreställningarna skapas av eleverna utifrån egna idéer under ledning av Bim de Verdier och John Fiske. Teater av unga, för unga – och alla som minns hur det var...

Speldagar och tider:
Tisdag 26 mars kl. 10.00 och kl. 13.00
Onsdag 27 mars kl. 13.00 och kl. 19.00.

Läs mer om föreställningen