Årets sjätte nyhetsbrev från Kultur i länet
Öppna i din webbläsare
Kultur i länets nyhetsbrev nr 6 - 2013

Samverkan för hela länet

Så är vi då inne i december. Mörkret sluter sig runt oss, men det är också ljusets och glädjens tid. Tempot som varit högt hela hösten accelererar innan vi alla med en lättnadens suck slår oss ner i soffan och njuter julefrid. Mitt mål med hösten har varit att så snabbt som möjligt komma in i verksamheten. Min vision om den fördjupade samverkan där vi inom förvaltningen tillsammans med våra kommuner, institutioner och andra samarbetspartners drar åt samma håll för länsinvånarnas bästa, känns som om den är på god väg att förverkligas. Många har dialogsamtalen varit. Politiker, institutioner, "civilsamhälle" och fria kulturskapare har mötts i samtal som flödat av positiv energi och goda idéer. Vi har återupptagit tråden med KKN, Kulturella och kreativa näringar, inspirerade av manifestet ”Creative Sweden 2020”, för att skapa goda möjligheter för länets kreatörer. Vid studieförbundens träff med våra politiker var diskussionen positiv och viktig för vårt fortsatta arbete med kultur i hela länet. Positiv var också förvaltningsdagen på Wiks slott, där jag för första gången fick glädjen att träffa nästan alla medarbetare. Dryga tre månader har gått sen jag tillträdde min tjänst och jag ser fram emot att fortsätta arbetet tillsammans, i den goda anda som jag hittills upplevt i mitt arbete som länets kulturdirektör.
 
Anna Söderbäck, Kulturdirektör
Anna Söderbäck, kulturdirektör i Landstinget i Uppsala län

Kultur i länet beviljas 200 000 kr till Kultur för äldre

Kultur i länet har beviljats medel från Kulturrådets satsning för att främja äldres delaktighet i kulturlivet. Under 2014 kommer det att genomföras fem aktiviteter som på sikt ska leda till ökad förståelse och förnyelse kring synen på kultur för äldre samt öka tillgången till kulturyttringar.
  • Fas ett är att förstärka och utveckla det regionala nätverket i länet för att gemensamt formera en flerÃ¥rig plan och struktur.
  • Fas tvÃ¥ är att arrangera ett seminarium för chefer inom vÃ¥rd-, social- och kulturomrÃ¥det samt intresserade politiker där aktuell forskning presenteras.
  • Fas tre är att arrangera en inspirationsdag för kulturombuden och annan personal där de fÃ¥r ta del av praktiska exempel pÃ¥ hur man kan arbeta med kultur för äldre.
  • Fas fyra är att arrangera en utbildningsdag för kulturskapare i länet som inspiration för att börja arbeta med kultur för äldre. Dagen ska innehÃ¥lla föredrag kring olika funktionshinder som kan uppstÃ¥ när man blir äldre och om bemötande bÃ¥de mot brukare och personal inom vÃ¥rden.
  • Fas fem är att utveckla Kulturdygn 2015 till att inkludera lasarettet i Enköping.
För frågor om satsningen, kontakta kulturstrateg Pia-Marit Ekström på Kulturenheten, tfn 018-611 62 86.
Tomas Stavbom föreläser på Wiks slott

Morgondagens kreatörer i Uppsala län

Nyligen träffades Kultur i länet och tjänstemän från länets kommuner och kulturinstitutioner för att diskutera hur man kan öka samarbetet mellan den kulturella och kreativa sektorn och näringslivet. Kulturella och kreativa näringar, KKN, blir allt viktigare även i ett internationellt perspektiv. EU storsatsar på dessa näringar och lanserar nästa år programmet Kreativa Europa 2014-2020. Ett av målen är att främja kultursamarbetet över gränserna och stimulera jobb och tillväxt inom kulturnäringarna.
 
Enligt Tomas Stavbom, Regionförbundet Uppsala län, har sysselsättningen inom de kreativa näringarna minskat de senaste åren. Däremot växer turistnäringen kraftigt. De kulturella och kreativa näringarna hänger nära samman med turistnäringen och den kopplingen bör man fortsätta att satsa på enligt honom. Ett intressant projekt i det sammanhanget är Vikingar med förfäder som Visit Uppland driver tillsammans med Upplandsmuseet, Gamla Uppsala Museum och Museum Gustavianum. Studier visar att intresset för upplevelser kopplade till vikingatiden är väldigt stort utomlands och Tomas Stavbom ser gärna att fler aktörer satsar på liknande projekt framöver.
 
Fotnot: Kultur i länet, som tidigare bedrivit projekten KRUT samt Kreatörslots Uppsala län i samverkan med regionförbundet, planerar nya insatser inom området. På bilden ser vi Tomas Stavbom föreläsa på Wiks slott. Foto: Marina Lindberg
European Culture Forum 2013

Rapport från European Culture Forum 2013

I ett höstregnigt Bryssel möttes omkring 1500 deltagare från hela Europa för att ta del av EU:s stora kulturkonferens European Culture Forum 4-6 november. Antalet deltagare från Sverige var relativt stort jämfört med tidigare års konferenser, och från Uppsala län och kommun fanns tre representanter på plats. För Kultur i länet var syftet att omvärldsbevaka kulturfrågor på den europeiska nivån, med särskilt fokus på möjligheter till ökad internationalisering av länets konst- och kulturliv genom EU:s kulturprogram. Konferensprogrammet var digert med både tal, presentationer, paneldebatter och kulturella överraskningar. Temat för första dagen var att mäta kulturens värde, och flera olika perspektiv på detta togs upp. Konferensens andra dag fokuserade dels på nya finansieringsmodeller för kultur och dels på publikutveckling. Den sista dagen gavs en presentation av det nya kulturprogrammet Kreativa Europa 2014-2020, vilket Kultur i länet nu vill sprida kunskap om i Uppsala län.
Läs mer om konferensen. Foto: Eva Olsson
Annica Sjölander föreläser om sambandet kultur och hälsa

Kultur skapar bättre hälsa

Som en upptakt till Kulturdygn 2014 som nätverket SKA anordnar den 2 april 2014 höll Annica Sjölander - medicine doktor och forskningssamordnare vid Centrum för kultur och hälsa i Göteborg - en föreläsning på temat kultur och hälsa där hon berättade om konkreta och aktuella forskningsprojekt inom området.
 
Forskningen kring sambandet kultur och hälsa är bred och spänner över flera olika områden. Fyra huvudområden har utkristalliserat sig enligt Annica: 1. ”Medicinsk humaniora” som studerar sjukdom och hälsa som kulturfenomen, 2. ”Global hälsa” som fokuserar på hälsans koppling till kulturella och sociala faktorer som kön, etnicitet, geografisk hemvist, religion och ekonomisk status, 3. ”Konst och hälsa” som tar upp hur konstutövning och betraktandet av konst kan ha en rehabiliterande effekt, och 4. ”Studier i hälsans begrepp” som kritiskt undersöker vad som menas med hälsa och sjukdom utifrån ett filosofiskt, konstnärligt och teologiskt perspektiv.
Läs mer om hennes föreläsning.

Foto: Marina Lindberg
Fotnot: I SKA – Samverkan för Kultur pÃ¥ Akademiska sjukhuset –  ingÃ¥r Kultur i länet.
Föreslå en ungdomsstipendiat

Föreslå en ungdomsstipendiat senast 15 februari 2014

Kulturnämnden vid Landstinget i Uppsala län ska utse ungdomsstipendiater inom
konstområdena dans, film, konst, litteratur, musik och teater. Stipendierna är avsedda att stödja, uppmuntra och lyfta fram ungdomars skapande i hela länet. Stipendierna går inte att söka utan stipendiaterna utses efter förslag och nomineringar. Dessutom kan kandidaterna ha olika profil; förutom konstnärliga utövare kan även ledare eller på annat sätt aktiva personer komma ifråga. Stipendierna ska ses som en uppmuntran och är inte enbart till för dem som redan har rönt framgång inom ett konstområde. Läs mer om ungdomsstipendier på www.lul.se/kil/bidrag
På bilden ovan ser vi 2013 års ungdomsstipendiater. Foto: Eva Olsson

Hur vill vi att länets kulturliv ska se ut i framtiden?

Inför skapandet av den nya kulturplanen som ska gälla åren 2015–2017 samlades nyligen representanter från länets kulturföreningar och studieförbund samt politiker från landstingets kulturnämnd för att diskutera den nuvarande kulturplanen och den kommande. Initiativtagare till sammankomsten var Kultur i länet, Uppsala Läns Bildningsförbund och Riksteatern Uppsala län. Ett femtiotal intresserade åhörare hade samlats i Folkuniversitetets aula i Uppsala för att ventilera sina åsikter och förhoppningar.
 
Den övergripande frågan var hur en ökad samverkan mellan olika kulturaktörer såväl lokalt som regionalt kan stärka och levandegöra kulturlivet i regionen. Anna Söderbäck, kulturdirektör för Kultur i länet, vill se mer av framtidsvisioner i den kommande planen.
 
Engagemanget var stort och många synpunkter ventilerades, bl.a. om de ideella krafternas relation till de etablerade institutionerna. Många deltagare uttryckte också önskemål om mötesplatser där kulturutövare kan träffas och skapa tillsammans oavsett ålder. I juni nästa år väntas landstingsfullmäktige besluta om den nya kulturplanen.
Jonas Valfridsson och Mona Gunnarsson

Celebert besök av ung kompositör på Uppsala folkhögskola

Den unge kompositören Jonas Valfridsson gästade nyligen Uppsala folkhögskola tillsammans med Mona Gunnarsson som är chef för Uppsala Kammarorkester. Det blev en levande och intressant presentation av Jonas Valfridssons nyskrivna verk ”A Fragmented Memory; My Overgrown Little Treehouse” som skulle ha sitt  uruppförande pÃ¥ Uppsala Konsert & Kongress kvällen efter. Elever och personal fick ocksÃ¥ ta del av hur kompositörsyrket kan vara. 

Jonas började sin karriär som rock- och jazzgitarrist men med tiden tog intresset för komposition över. 2007 fick han ta emot pris i Toru Takemitsu Composition Award för ett orkesterverk som uruppförts av Tokyo Symphony Orchestra. Jonas Valfridssons titlar är ofta inspirerade av tavlor av den amerikansk-kenyanske konstnären Wangechi Mutu. Hon målar suggestiva mardrömslika, ofta erotiska motiv, som Jonas strävar efter att uttrycka i musiken.
 
Dagen efter Jonas och Monas besök på Uppsala folkhögskola var det så dags för elever och personal att gå till Uppsala konserthus och lyssna på Jonas Valfridssons nya komposition samt verk av György Ligeti och Johannes Brahms. Temat för kvällen var ”Minnen och romantik”.
MÃ¥nga av kursdeltagarna hade aldrig varit pÃ¥ en klassisk konsert eller hört en kammarorkester spela sÃ¥ besöket blev genuin folkbildning. Kultur och musik är verkligen  hälsobefrämjande och besöket är ett led i skolans tema under Ã¥ret: miljö och hälsa. Läs mer om Uppsala folkhögskola.
PÃ¥ bilden ovan ser vi Jonas Valfridsson och Mona Gunnarsson. Foto: Stina Bengtson
Skapa Dans 2013

Skapa Dans den 14 december

Lördag den 14 december kl. 17 hålls Uppsala läns koreografitävling Skapa Dans på Uppsala Konsert & Kongress. Tävlingen är öppen för alla ungdomar 14-20 år som bor i Uppsala län. Juryn består av kända koreografer och danspersonligheter från hela Sverige. Den bedömer det koreografiska hantverket och tittar på hur gruppen använt sig av musiken, rörelserna och rummet. Det vinnande bidraget får ta emot pris och går vidare till den nationella tävlingen i Skapa Dans. Under kvällen kommer det att bjudas på överraskningar. Biljettinformation: ukk.se. Foto: Johan Wahlgren

Wiks estetiska linjer vill mer

Kreativitet och kritiskt tänkande, mångfald och möjligheter. Konstnärlig pedagogik kräver speciella metoder och betingelser. På Wiks estetiska linjer pågår ett utvecklingsarbete för att ytterligare fördjupa det konstformsöverskridande som är unikt för skolan. I samband med det tog skolan nyligen emot två celebra besök: Både Josette Bushell-Mingo (ledare Tyst teater, Riksteatern) och legendariska teatergruppen Unga Klara, med ledaren Suzanne Osten, har i hög grad påverkat svenskt kulturliv.

Linjeledarna har också träffat Magnus Jonsson, pedagogiskt utvecklingsansvarig på Cirkus Cirkör. Samarbete över gränser och nyskapande genomsyrar Cirkör. Deviser som ”allt är möjligt” och ”en möjlighet är en risk och en risk är en möjlighet” bottnar i en människosyn där alla är inkluderade och där rätten och skyldigheten att vara autentisk gäller både för individ och organisation. Vikten av samhällsengagemang, risktagande och helhetssyn diskuterades också tillsammans med konstnären Gunilla Sköld Feiler och musikern Dror Feiler på galleri Tegen2. Att kunna göra det oväntade, att överskrida spelreglerna, är nödvändigt inom konsten.

Mötet med dessa banbrytande aktörer inom olika konstformer inspirerar och flyttar fram positionerna för skapandet och pedagogiken. Att de ingår i skolans nätverk har stor betydelse för såväl elever som personal.
Läs länsbibliotekets magasin Upplysningen

Nytt nummer av Upplysningen från Länsbibliotek Uppsala

Länsbibliotekets magasin Upplysningen bjuder på ett fullmatat nummer på temat "Lärande". Läs mer om det stora ESF-projektet KUB, lär dig mer om hur du själv kan lära nytt på nätet och läs om den nya bibliotekstrenden med makerspaces. Läs nummer 1-2 2013 av Upplysningen.