Status på kloakprojektet ved Langelinie
Se denne mail i din browser

Status på Langelinie-projektet


I dette nyhedsbrev kan du fÃ¥ en status pÃ¥ vores gravearbejde i Munke Mose, pÃ¥ Jagtvej og pÃ¥ Tietgens Allé. Du kan ogsÃ¥ læse om vores jordbundsundersøgelser, om vores behov for at sænke grundvandet og om vores orienteringsmøder for beboerne. Endelig vil vi fortælle dig, hvad cykler, publikumsbannere og langbuer har med Langelinie-projektet at gøre! God læselyst!

Hvad sker der i øjeblikket?
De to underjordiske bassiner
Som alle, der færdes i Munke Mose og omkring tennisbanerne ved Tietgens Allé, uden tvivl har bemærket, er vi nu godt i gang med gravearbejdet til de to store underjordiske bassiner. Næste skridt er at støbe bunde og vægge i bassinerne, og når begge dele er støbt, installerer vi el- og maskindele. Vi forventer at være helt færdige med bassinerne i december 2014.

I øjeblikket arbejder vi ude midt i Jagtvej, hvorfra vi skal støbe en indløbskanal ind til bassinet i Munke Mose. Indløbskanalen vil i fremtiden lede kloakvand fra Langelinie-kvarteret til bassinet i Munke Mose, hvorfra det ledes videre mod Ejby Mølle renseanlæg.

Arbejdet med at støbe indløbskanalens bund er påbegyndt

I starten af oktober begyndte vi at etablere en såkaldt spunsvæg til den udløbskanal, som i forbindelse med skybrud o.l. skal lede kloakvand væk fra bassinet i Munke Mose og ud i Odense Å. En spunsvæg består af store stålplader, som vi sætter dybt ned i jorden for bl.a. at sikre, at jorden ikke falder ned i udgravningen, imens vi graver. Vi etablerer spunsvæggen hele vejen fra bassinet og ned til åen. Vi har koordineret placeringen af udløbskanalen med Odense Kommune, for at sikre dels at træerne i Munke Mose beskadiges mindst muligt, dels at flagermuskolonien i mosen generes mindst muligt.

De store runde rør på tværs af bassinet bruges til at afstive spunsvæggene langs kanten, imens vi graver. Når bunden af bassinet støbes, kan afstivningen fjernes igen.

Jagtvej og Tietgens Allé
I slutningen af oktober går vi i gang med at renovere kloakkerne i Jagtvej, og for at få plads til de nye store kloakrør er det nødvendigt at grave hele vejen op. Vejen vil derfor blive spærret, og i perioder vil det være nødvendigt for beboerne at finde alternative parkeringsmuligheder, da der ikke vil være køreadgang til de berørte ejendomme. Dette gælder især, når vi arbejder direkte ud for en ejendom. Vores gravearbejde er naturligvis tilrettelagt, så det altid vil være muligt at få redningskøretøjer frem til alle ejendomme. Vi forventer at renovere ca. 6-8 m kloakrør om dagen, og beboerne vil derfor opleve, at vi typisk graver ca. en uge direkte ud for hver enkelt ejendom. Vi forventer at afslutte arbejdet i Jagtvej i starten af 2014.
 
Vi har nu afsluttet vores arbejde med de kloakrør, der ligger langs Tietgens Allé. Det er derfor nu kun Odense Kommune og Energi Fyn, der arbejder på ringvejen.
Grundvandssænkning i Munke Mose
I forbindelse med etableringen af bassinet i Munke Mose skal vi grave ca. 8-9 m ned i jorden, og da grundvandet findes allerede i få meters dybde, er det nødvendigt at sænke det, imens vi graver. Ved hjælp af 12 pumper holder vi derfor grundvandet kunstigt nede, så det ikke oversvømmer vores udgravninger. Vi ilter det oppumpede vand i nogle store kar, inden vi leder det ud i Odense Å, da det iltfattige grundvand ville skade dyrelivet i åen.
 
En grundvandssænkning kan give anledning til sætninger og revner på bygninger, som ligger tæt på det berørte område. Årsagen er, at den undergrund, som bygningerne står på, vil kunne bevæge sig, når vandindholdet i jorden ændrer sig. For at tage højde for dette har vi rundt i området placeret en hel række såkaldte pejleboringer, hvor vi hver dag kan pejle grundvandet og sikre os, at vandsænkningen ikke påvirker bygningerne i nærheden. Resultaterne analyserer vi i samarbejde med nogle specialister i hydrogeologi.
Det oppumpede grundvand ledes igennem et stort kar med småsten, hvorved vandet iltes, og sand m.m. bundfælder sig

Viser pejlingerne, at vi sænker grundvandet for meget, pumper vi grundvandet tilbage i jorden ca. 100 m fra bassinudgravningen. På den måde bliver vandet pumpet væk fra udgravningen, men ført tilbage til undergrunden, så grundvandsspejlet kun ændres, lige omkring det sted hvor vi pumper, og ikke under de omkringliggende ejendomme.

Jordbundsundersøgelser
Vi foretager i øjeblikket jordbundsundersøgelser pÃ¥ en række veje beliggende imellem Hunderupvej og Langelinie. Boringerne er en del af de forundersøgelser, som vi foretager, for at planlægge arbejdet pÃ¥ Langelinie-projektet bedst muligt.

Boringerne foregår ved, at vi borer et lille hul i asfalten, hvorfra vi tager jordprøver fra 2-3 meters dybde. Vi udfører boringerne i løbet af oktober 2013, og de berørte veje vil ikke blive afspærret i forbindelse med boringerne, men vores borebil vil delvist spærre, det sted hvor boringen foregår.

Vi har holdt orienteringsmøde
D. 26. september 2013 havde vi inviteret beboerne på Jagtvej til et orienteringsmøde, om de opgaver som vi skal gennemføre i Jagtvej. På mødet fremlagde vi vores planer og svarede på spørgsmål fra de fremmødte. Vi orienterede desuden om, at vi i forbindelse med udskiftningen af kloakledningerne vil besøge ejeren af hver enkelt ejendom for at indgå en skriftlig aftale om placering af en skelbrønd. En skelbrønd er bl.a. en god markering af, hvornår ejerskabet af kloaksystemet er henholdsvis offentligt og privat. Dermed markerer en skelbrønd, hvilke dele af kloaksystemet som ejerne af ejendomme langs eksempelvis Jagtvej selv har ansvaret for.
 
En skelbrønd har også en række driftsmæssige fordele: Den gør det f.eks. relativt nemt at rense den private del af kloaksystemet, og den gør det muligt at se, hvor en evt. forstoppelse er placeret.
 
Vi vil løbende afholde flere orienteringsmøder, efterhånden som projektet skrider frem. Vi vil i forbindelse med projektet skulle spærre flere veje i området, og orienteringsmøderne er en oplagt mulighed for beboerne for bl.a. at drøfte alternative parkeringsmuligheder. På møderne hører vi også meget gerne om særlige begivenheder i området, så som konfirmationer og studenterfester. Kender vi til disse begivenheder, har vi nemlig mulighed for at forsøge at tage højde for dem, når vi koordinerer vores mange aktiviteter i Langelinie-kvarteret.
Nye cykler!
Lige efter sommerferien fik syv nye cykler fast adresse ved byggepladskontoret i Munke Mose.  Baggrunden er, at Langelinie-projektets mange medarbejdere naturligvis ofte bevæger sig rundt i kvarteret. Til det formÃ¥l er en cykel ofte et bÃ¥de bedre, hurtigere og mere miljørigtigt transportmiddel end en bil – og desuden kræver en cykel heller ikke en parkeringsplads!
Langbuer i Munke Mose
Da vi gik i gang med det omfattende arbejde i Munke Mose, var det desværre nødvendigt at fælde en række træer. Inden vi fik fjernet træerne, fik vi en henvendelse fra Kim Petersen fra Nyborg Slot Buelaug. Det viste sig nemlig, at der var tale om takstræer, og netop den slags træ er ifølge Kim Petersen den bedste træsort til fremstilling af langbuer, der typisk er ca. 1,80 m lange. Buerne blev brugt helt tilbage i middelalderen, og især englænderne har igennem tiden været berømte for deres langbuer.
”Det viste sig, at jeg kontaktede VandCenter Syd, dagen før træerne skulle køres væk”, fortæller Kim Petersen. ”Så jeg var meget heldig og fik med en del besvær savet mig et par gode stykker træ på af ca. 2 m.”
 
Der går dog lidt tid, før Kim Petersen og de andre medlemmer af buelauget for alvor får glæde af takstræet fra Munke Mose… Træet skal nemlig tørre i et par år!
Banner
I Munke Mose har vi sat et stort banner op, på den del af byggepladshegnet som vender ud mod fodboldbanerne. Det har vi gjort for af hensyn til beboere og fodboldspillere. Vores byggeplads med maskiner, skure og materialer er trods alt ikke en særlig køn nabo, og det vil vi gerne kompensere lidt for. Banneret er som bekendt placeret langs en fodboldbane, og derfor har vi valgt at pryde det med tilskuere – hvilket betyder, at der i de næste par år vil være et fast publikum til hver eneste fodboldkamp i Munke Mose!


Kontakt

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information om projektet, er du altid velkommen til at kontakte projektleder Signe Vestergaard Gudiksen på sgu@vandcenter.dk.

Copyright © 2013 VandCenter Syd