Copy

Skal du have flere med, skal du forstå generationers forskelligheder!

En af de helt store udfordringer hos mange organisationer er rekruttering af frivillige. I de kommende år tyder det desuden på, at denne udfordring skærpes af et aldersmæssigt aspekt, for mange organisationer, hvor aldersgennemsnittet blandt frivillige er højt, står på tærsklen til en reel generationsudskiftning, hvis organisationerne skal forsætte deres virke som nu. 
 
Af Emilie S. Grønning, Juniorkonsulent i Ingerfair


Fra forskellige statistikker ved vi, at der er betydeligt færre mennesker i de yngre generationer end i de ældre, hvilket betyder, at der i fremtiden vil værre langt færre frivillige for organisationerne at bejle til. Her er det dog vigtigt at pointere, at vi kigger en del år frem i tiden, da der heldigvis fortsat er rig mulighed for at rekruttere nye frivillige fra den store Generation babyboomer, der dækker over aldrene 57-77 år. Men meget tyder på, at rekrutteringsopgaven ikke bliver nemmere i fremtiden, og det helt store spørgsmål, for organisationerne, bliver derfor, hvem de nye frivillige, der skal rekrutteres, er, og hvordan man kan lykkes med rekrutteringen af dem – også i fremtiden. 
 
På den baggrund har vi i Frivilligundersøgelsen 2021 valgt at dykke ned i forskelle og ligheder ved de fem generationer, vi møder i frivilligheden:
Generation mellemkrig (78-89 år)
Generation babyboomer (57-77 år)
Generation X (43-56 år)
Generation Y (25-42 år) 
Generation Z (16-24 år)

– for at blive klogere på forskellene i hvad der spiller en rolle, for de forskellige generationer, i deres frivillige arbejde. Dette har vi helt konkret gjort ved at sammenligne, hvordan forskellige faktorer påvirker de frivilliges tilfredshed, på tværs af de fem generationer.


Frivilliges tilfredshed er essentiel, hvis du skal have flere frivillige om bord
Ofte er grunden til, at man er frivillig, at man enten er blevet opfordret eller blevet valgt til det. På den baggrund satte vi os, i Frivilligundersøgelsen 2021, for at undersøge, hvad der skal til for, at flere frivillige aktivt vil gå ud og opfordre andre til at blive frivillige, da der altså her er stort potentiale for en succesfuld rekruttering.

I undersøgelsen har vi fundet en sammenhæng mellem de frivilliges generelle tilfredshed ved at være frivillig og deres tilbøjelighed til at anbefale frivilligheden til andre. Helt konkret kan vi se, at det er de frivillige, hvis tilfredshed ligger helt i top, der aktivt vil gå ud og promovere frivilligheden.
 
Så i virkeligheden ligger opgaven, bag at skabe frivillige ambassadører i at blive klogere på de frivilliges tilfredshed og på, hvordan man kan styrke den. Derfor synes vi, det var særligt interessant at dykke ned i, hvorvidt der er forskelle i, hvad der påvirker de frivilliges tilfredshed, på tværs af generationerne.
 
Vil du vide mere om sammenhængen mellem tilfredshed og tilbøjeligheden til at anbefale frivillighed, og på hvilke faktorer, der generelt har den mest positive påvirkning på frivilliges tilfredshed så læs vores artikel "Kan en organisation skabe frivillige der selv rekrutterer nye frivillige".

Generation X og Y adskiller sig
Til at undersøge forskelle og ligheder i tilfredsheden ved frivillighed på tværs af generationer, har vi taget fat i en række faktorer, der påvirker de frivilliges tilfredshed positivt. Her er det interessant at se, hvordan frivillige fra Generation Y, og ofte også Generation X, generelt adskiller sig ret markant fra de resterende tre generationer, da deres tilfredshed, når vi tester på tværs af faktorerne, ligger lavere end de andres. 
 
Der hvor denne forskel mellem generationerne er størst, findes ved faktorerne ‘Det gør mig glad at være frivillig’ og ‘Det giver mig mulighed for at bruge mine kompetencer’. Til udsagnet ‘Det gør mig glad at være frivillig’ er det særligt Generation Y, hvis tilfredshed ligger en del lavere end de andres. Helt konkret betyder dette, at en frivillig fra fx Generation mellemkrig vil have en markant højere tilfredshed ved at være frivillig, end en frivillig fra Generation Y, selvom de begge i høj grad føler, at de bliver glade af at være frivillige. 
 

Denne graf viser sammenhængen mellem, hvorvidt frivillighed gør en glad og generel tilfredshed.
De opadgående linjer viser, hvordan der for alle generationerne er en positiv sammenhæng mellem, hvor tilfreds man er med at være frivillig, og hvor enig man er i, at det at være frivillig gør en glad. Dog kan man også se, hvordan linjen, der repræsenterer Generation Y, ligger lavere på tilfredshedsskalaen end de andre, på tværs af graden af enighed i, at frivilligheden gør en glad. Derudover kan man lægge mærke til, at linjerne for hhv. Generation Z og Generation Babyboomer praktisk talt placerer sig oveni hinanden, hvilket altså viser, at denne faktor påvirker disse to generationers tilfredshed ved frivillighed næsten identisk.
 
Når det kommer til sammenhængen mellem tilfredshed og at have mulighed for at bruge deres kompetencer, ligger både Generation X og Y’s tilfredsheder markant lavere end de andre generationers. Dette fortæller os, at et forsøg på at øge tilfredsheden blandt ens frivillige, ved i højere grad at give dem mulighed for at bruge deres kompetencer, altså ikke vil være lige så virkningsfuldt blandt frivillige fra Generation X og Y, som blandt fx Generation mellemkrig og Generation Z. Ved denne faktor placerer frivillige fra Generation babyboomer sig et sted midt i mellem de andre, og forsøg på at øge babyboomeres tilfredshed gennem denne faktor vil altså heller ikke være helt så virkningsfuldt som hos Generation mellemkrig og Generation Y – men dog mere virkningsfuldt end for frivillige fra Generation X eller Y.
 
Tydelighed samler generationerne
Den faktor, hvor Generation X og Y ligger tættest på de andre generationer er ved faktoren ‘Jeg oplever at det er tydeligt, hvem der har indflydelse på hvad i organisationen’. Hvorvidt de frivillige er enige i dette udsagn, vil altså påvirke deres tilfredshed ved frivillighed næsten ens, på tværs af generationerne. Dog stikker Generation Z en smule udenfor ved denne faktor, idet enighed i udsagnet hænger sammen med en endnu højere tilfredshed for frivillige Generation Z’ere, end for de andre generationer.
 
Den yngste generation har ligheder med de to ældste
At det er Generation Z, der adskiller sig, er dog ikke en gennemgående tendens i undersøgelsen. Tværtimod lægger den unge generation sig ofte meget tæt op ad enten Generation mellemkrig eller Generation babyboomer – eller begge. Fx er Generation Z’ernes tilfredshed afhængig at den tidligere nævnte faktor, ‘glæde ved frivillighed’, meget tæt på de frivillige fra Generation babyboomers, mens Z’ernes tilfredshed ved spørgsmålet ’Jeg oplever, at der er tillid til de opgaver, jeg løser’ praktisk talt er identisk med Generation mellemkrigs tilfredshed.
 
Forskelle og ligheder i generationer findes også uden for undersøgelser
Ligheden mellem de ældste- og den yngste generation i frivilligheden – og forskellene mellem disse og generationerne X og Y – findes ikke kun i vores datasæt, men optræder også i eksisterende teori omkring de forskellige generationer. 
 
Her fremhæves det bl.a,. hvordan Generation Z har en højere grad af fællesskabsorientering, og interesse for det fælles bedste, til fælles med de ældre generationer, mens Generation X og Y, opvokset i individualiseringens tid, oftere orienterer sig mod, hvad der giver mening for den enkelte, og generelt gerne ’vil selv’. Sat i forbindelse med frivillighed kan man ligeledes snakke om, hvordan de ældre generationer ofte grundlæggende opfatter deres frivillige arbejde som en pligt eller et ansvar, mens de yngre nærmere opfatter frivilligt arbejde som et projekt.
 
Skal du engagere nogen, der ikke ligner dig, skal du bruge andre metoder
Ønsker man, som organisation, at engagere frivillige, der er yngre end babyboomer-generationen, peger både teori, og ikke mindst vores undersøgelse, altså på, at der kan være behov for andre metoder eller initiativer, end dem, det har virket for de eksisterende frivillige. 
 
Og helt generelt peger vores undersøgelse på, at et større kendskab til disse generations-forskelle kan være afgørende for både fremtidig rekruttering, motivation og trivsel blandt ens frivillige.
 
Vil du gerne blive klogere på flere specifikke faktorers påvirkning af tilfredshed, eller læse længere ind i forskelle og ligheder mellem generationerne i frivilligheden, kan du læse videre i Frivilligundersøgelsen 2021.
VI SØGER ORGANISATIONER TIL NYT PROJEKT
– ONBOARDING AF NYUDDANNEDE

 
Så har vi et nyt projekt i støbeskeen!
Vi ved, at mange nyansatte i mindre NGO’er ofte er nyuddannede, og de møder ind på arbejde med et gå-på-mod og ønske om at bevise, hvad de kan, men samtidig kan denne målgruppe også være svær at onboarde i organisationen. Dels fordi de nyuddannede både skal lære om arbejdsopgaverne og ‘lære’ at gå på arbejde men også fordi, det i mindre NGO’er kan være svært at finde den rette balance i tid brugt på oplæring af nye medarbejdere. 

Vi er allerede i fuld gang med at interviewe gruppen af nyuddannede førstegangsansatte for at høre om deres behov.

Vi søger nu 3-5 NGO’er (højst 20 ansatte), der har gode erfaringer med onboarding af nyuddannede førstegangsansatte i NGO’er. Det kan være mange eller få. Vi er nysgerrige på at høre, hvad der har været virkningsfuldt for en god opstartsproces. Derudover er vi interesserede, i hvilke behov I kan have, når det kommer til onboarding af nyuddannede.

Målet med projektet er at skabe et overblik over og redskaber til, hvordan en god onboarding til en mindre NGO kan gøres.

Hvis dette er noget, din organisation har interesse i, så kontakt Frederik C. Boll; frederik@ingerfair.dk.

Stå stærkt som frivillighedskonsulent i en større organisation!

Tilmeld dig uddannelsen som løber over 6 undervisningsdage i foråret og sommeren 2023. Her vil du bl.a. få redskaber til at navigere i rollen som frivillighedskonsulent, hvor du både skal være facilitator og frivillighedsekspert.

Læs mere og tilmeld dig.
FÅ PLADSER TILBAGE
Får du noget ud af dette?
Så kender du sikkert også andre, der vil kunne bruge det. Glæd dine kollegaer, frivilligledere eller dit netværk ved at sende nyhedsbrevet til dem!
Website Website
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn


This email was sent to <<Din mailadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ingerfair · SOHO Flæsketorvet 68, 1. · København V 1711 · Denmark