Copy
Cylchlythyr PHD Cymru ESRC Canol Mai 2020 
View this email in your browser
Canol Mai 2020
Eich cynrychiolwyr myfyrwyr: Emyr Wile (Prifysgol Abertawe), I’w gardarnhau (Prifysgol Aberystwyth), Caitlin O’Riordan (Prifysgol Bangor), Ross Goldstone (Prifysgol Caerdydd) ac I’w gardarnhau (Prifysgol Caerdydd).

Neges gan Gyfarwyddwr PHD Cymru ESRCMae’n bleser gennym lansio’r broses ymgeisio am estyniad wedi’i ariannu ar gyfer ymchwilwyr PHD yn unol â chanllawiau UKRI (gweler isod). Wrth reswm, mae ein partneriaid prifysgol wedi bod yn bryderus am eu sefyllfa ariannol a’r angen am degwch ymysg yr holl ymchwilwyr doethurol. Fodd bynnag, mae pob un wedi cytuno i barhau i gefnogi ceisiadau sydd wedi’u cymeradwyo. Diolch i bawb am eu hamynedd a’u cymorth gyda hyn.

Rydym ni bellach yn canolbwyntio ar ddarpariaeth ar gyfer myfyrwyr Meistr PHD presennol sydd ar ein hysgoloriaethau 1+3. Wythnos nesaf, rydw i’n cwrdd â chydlynwyr MSc o’r holl brifysgolion yn y bartneriaeth i drafod y camau nesaf. Ar ôl ymgynghori â’n Cymrodyr Ôl-ddoethurol, rydw i wedi tynnu sylw ESRC a phrifysgolion at eu pryderon a’u cynigion.

Ac yn olaf, diolch yn fawr i’r rhai ohonoch sydd wedi dweud wrthym am brosiectau ymchwil sy’n berthnasol i Covid-19 a’i oblygiadau. Rydym yn dylunio gwefan i amlygu’r gwaith hwn. Cysylltwch â ni ar bob cyfrif os hoffech chi gyfrannu. Cymerwch ofal.  

Yr Athro John Harrington
Cyfarwyddwr, PHD Cymru ESRC
 

COVID-19 a Cheisiadau am Estyniad wedi’i Ariannu

Cyhoeddodd PHD ganllawiau yn ddiweddar i holl fyfyrwyr PhD PHD Cymru ESRC yn ymwneud â cheisiadau am estyniad wedi’i ariannu yn sgil pandemig COVID-19.  Mae’r canllawiau perthnasol yn dibynnu ar gyfnod ariannu’r myfyrwyr, yn seiliedig ar ddyddiad gorffen eu cyllid ysgoloriaeth presennol (gan gynnwys unrhyw ataliadau/estyniadau blaenorol sydd wedi symud dyddiad gorffen gwreiddiol yr ysgoloriaeth).  Mae copi llawn o’r canllawiau ar gael ar gyfer myfyrwyr PHD Cymru ar fforwm Teams PHD Cymru.
 

Adroddiadau Caitlin Hafferty a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru

Mae chwech o adroddiadau ymchwil polisi myfyriwr PHD Cymru, Caitlin Hafferty (Cynllunio Amgylcheddol, Prifysgol Swydd Gaerloyw), wedi’u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru yn dilyn ei Hinterniaeth Polisi UKRI 4 mis a gwblhawyd yn 2019.  Cynhaliwyd interniaeth Caitlin gyda thîm Arolwg Cenedlaethol Cymru Llywodraeth Cymru, yn ymchwilio i agweddau lles yng Nghymru.  Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth a darllen yr adroddiadau ar wefan Ymchwil Cefn Gwlad a Chymuned.

Cynrychiolwyr Myfyrwyr PHD Cymru

Mae PHD Cymru’n chwilio am fyfyrwyr brwdfrydig i ymgymryd â rôl Cynrychiolydd Myfyrwyr PHD ym Mhrifysgol Aberystwyth a chynrychiolydd arall ym Mhrifysgol Caerdydd.  Mae Cynrychiolwyr Myfyrwyr yn gweithredu fel dolen gyswllt ar gyfer sylwadau a syniadau myfyrwyr eraill y mae PHD Cymru yn eu hariannu ar draws ysgolion a llwybrau academaidd eu sefydliad, gan gyflwyno adborth i’r bartneriaeth am bob agwedd ar brofiad y myfyriwr.  Gofynnir i bob enwebai amlinellu yn fras pam y byddai’n gynrychiolydd da ar ran myfyrwyr ac i gael cefnogaeth i’w enwebiad gan ddau fyfyriwr arall y mae PHD Cymru yn eu hariannu.  Anfonwch eich enwebiad i PHD Cymru erbyn 12 Mehefin.

Mae rhagor o fanylion am y rôl ar wefan PHD Cymru.
 

Lleoliadau Ymchwil y Llyfrgell Brydeinig

Yn flynyddol, mae’r Llyfrgell Brydeinig yn gwahodd ceisiadau gan ymchwilwyr PhD i ymgymryd â phrosiectau lleoliad ymchwil dethol. Cynlluniwyd y cynllun i gynnig cyfleoedd i fyfyrwyr PhD presennol gymhwyso a gwella’u harbenigedd a’u sgiliau ymchwil, eu sgiliau cyfathrebu a’u sgiliau dadansoddi y tu hwnt i faes Addysg Uwch fel rhan o’u hyfforddiant ymchwil ehangach a’u datblygiad personol. Cyhoeddir y rownd nesaf o gyfleoedd lleoliad ym mis Tachwedd.

I gael rhagor o fanylion am y cynllun, ewch i wefan y Llyfrgell Brydeinig.
 

Rhaglen Cyfnewid Doethurol Globalink y DU-Canada

Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr PHD Cymru Ross Goldstone (Addysg, Prifysgol Caerdydd), Fiona Long (Polisi Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd) ac Aimee Morse (Cynllunio Amgylcheddol, Prifysgol Swydd Gaerloyw) am eu ceisiadau llwyddiannus ar gyfer Rhaglen Cyfnewid Globalink y DU-Canada.  Bydd pob myfyriwr yn cwblhau lleoliad ymchwil 12 wythnos mewn Prifysgol yng Nghanada a gefnogir gan gostau teithio, byw ac ymchwil yn eu maes astudio dewisol.
 
Gellir dod o hyd i’r ail wahoddiad ar gyfer cynllun Cyfnewid Globalink ar wefan UKRI.  Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9 Mehefin.

 

Cadwch mewn Cysylltiad!

Rydym yn gwerthfawrogi adborth, cyngor a gwybodaeth gan ein cymuned o ymchwilwyr. Rydym yn eich annog i’n dilyn ni ar Twitter (@WalesDTP) a Facebook, i gysylltu â chynrychiolydd Myfyrwyr PHD yn eich sefydliad, neu i gysylltu â ni drwy ebost neu drwy fforwm Microsoft Teams PHD
Facebook
Twitter
YouTube
Email
Website
Hawlfraint © 2020 PHD Cymru ESRC / ESRC Wales DTP, Cedwir pob hawl.


Hoffech chi newid sut rydych yn cael y negeseuon hyn?
Want to receive these emails in English?
Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau neu ddad-danysgrifio o'r rhestr hon

Email Marketing Powered by Mailchimp