Copy
Stadin ilmasto -uutiskirje kertoo Helsingin kaupungin ilmastotyöstä. 


Kuusen pienet led-lamput valaisevat kauniisti
 


Helsingin kaupunkiorganisaation oma kokonaisenergiankulutus on ollut hyvin pitkään lievässä kasvussa aina vuoteen 2008 saakka johtuen kaupungin omistaman rakennuskannan kasvusta, mutta kääntynyt tämän jälkeen lievään laskuun. Kasvu olisi ollut paljon hurjempaa, mikäli energiansäästötoimenpiteitä ei olisi tehty koko ajan. Sen osoittaa esimerkiksi se, että kiinteistöjen ominaislämmönkulutus eli kulutus neliötä kohden on laskenut lähes 20 %. Kaupungin energiamaksut ovat nyt 125 miljoonaa euroa. Kaupunkiorganisaation energiansäästöä koordinoiva energiansäästöneuvottelukunta (ESNK) esittää vuoteen 2020 asti virastoille ja liikelaitoksille joka vuosi kasvavaa 2 prosenttiyksikön energiansäästöä eli kun 2012 säästö tavoite oli 2 % ja tänä vuonna 4 %, niin vuonna 2020 säätötavoite on jo 18 %. Rahallisena säästönä se tarkoittaa toteutuessaan noin 10 miljoonaa vuonna 2015 ja 2020 yli 20 miljoonaa euroa.
 
Karkeasti voidaan arvioida, että noin puolet tästä tavoitellusta säästöstä voidaan saavuttaa käyttäjien toimintaan vaikuttamalla ja toinen puolisko vaatii suurempia investointeja. Hallintokunnilla ei ole investointirahoja budjeteissaan. Investointien rahoitukseen tarvittava raha voitaisiin kerätä ”rahastoon” vaikka puolet edellisvuoden säästyneistä energiamaksuista. Näin muodostettavaan rahastoon kertyisi siten säästöjen toteutuessa ensi vuonna 2,5 miljoonaa euroa ja 2015 noin 3,5 miljoonaa euroa. Hallintokunnat voisivat hakea rahastosta rahoitusta energiatehokkuushankkeisiin.
 
Kaupungin kiinteistöjen sähkön käytön kustannukset olivat  56 miljoonaa euroa vuonna 2012, josta valaistuksen osuudeksi voidaan arvioida kuluvan luokkaa kolmannes. Valtuustoryhmien budjettineuvotteluissa on päätetty (Khs 28.10.2013), että kaupungin julkiset valot vaihdetaan led-valoihin vuoteen 2016 mennessä. Tämä tavoite tulee auttamaan hallintokuntien energiansäästötavoitteeseen pääsyä. Led-lamput säästävät energiaa sisätilojen nykyvaloihin verrattuna noin 50 %. Mikäli kaikki kiinteistöjen lamput tai valaisimet vaihdettaisiin ledeiksi, niin saavutettaisiin siis noin 10 miljoonan euron säästö vuosittain. Toimenpiteen kustannukset ovat vielä selvittämättä. Rakennusvirasto vetää syyskuussa 2014 valmistuvaa selvitystä, jossa kartoitetaan kuinka hyvin tavoitteeseen on mahdollista päästä teknistaloudellisesti. Monet viimeaikaiset kokemukset ledeistä ovat rohkaisevia, tekniikka paranee ja hinnat tulevat jatkuvasti alaspäin.  Helsingin Energia on myös etunenässä kehittämässä led-ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmää entistä tehokkaammaksi. Vuoden viimeiseen uutiskirjeeseen on koottu hyviä esimerkkejä hallintokuntien jo toteutetuista energiansäästökäytännöistä.  Rahallista säästöä on saatu aikaan pienillä ja suurilla teoilla. Yhdessä älykkäiden valojen ohjausratkaisujen kanssa säästöjä voidaan saada huomattavasti lisää.
 

Energiatehokasta joulua ja ilmastoystävällistä uutta vuotta!
 

Jari Viinanen, ilmastoasiantuntija
Päätoimittaja
 

 

Stadin ilmasto –nettisivuilta löydät tietoa Helsingin kaupungin ilmastotyöstä sekä hyvistä käytännöistä. Käy tutustumassa sivuihin osoitteessa: www.stadinilmasto.fi
 

Ajankohtaista ilmastonmuutoksen hillinnässä30% päästövähennysselvitys aloitettu
Helsingissä 


Helsingin kaupungin strategiaohjelman vuosille 2013-2016 mukaan koko Helsingin alueen hiilidioksidipäästöjä vähennetään 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 1990 ja toteutetaan selvitys vaihtoehtoisista toteuttamistavoista kustannusarvioineen.

Helsingissä on toteutettu useita eri selvityksiä energiankulutukseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Eri toimenpiteitä ei kuitenkaan ole tarkasteltu yhtäaikaisesti. Selvityksessä yhdistetään eri ohjelmien ja raporttien toimet kokonaisuudeksi. Syksyllä 2013 käynnistettiin selvitys koko kaupunkialuetta koskevista kustannustehokkaimmista toimenpiteistä, joilla Helsingin alueen päästöjä voidaan vähentää 30% (1990-2020). Lisäksi laaditaan päästöpolut hiilineutraaliin Helsinkiin 2050 saakka. Hiilineutraalisuus tarkoittaa, että päästöjä on vähennetty käytännössä noin 80-95 % vuoteen 2050. Selvitys valmistuu 30.4.2014 mennessä.

3.12.13 järjestetyssä Hiilineutraali Helsinki -iltamassa esiteltiin 30%päästövähennysselvitystyötä, Helsingin Energian kehitysohjelmaa sekä  työn alla olevaa yleiskaavaa ja käytiin keskustelua tavoitteista kunnallispoliitikkojen sekä sidosryhmien kanssa.

Lisätietoa:

Helsingin kaupungin 30% päästövähennysselvitystyö

Hiilineutraali Helsinki –iltama 3.12.13


 
Panelistit pohtivat kustannustehokkaita energiansäästökeinoja Hiilineutraali Helsinki -illassa 3.12.13. Lue lisää tapahtumasta ja katso illan esitykset (täältä).
Energiatehokkuutta ja kestävämpiä hankintoja Staralle Ekokompassi-järjestelmän myötä


Starassa on lanseerattu kesällä 2013 Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Stara pyrki hiilineutraaliksi jo vuonna 2030, ja ympäristöohjelman päätavoitteina on lisätä henkilöstön osallistamista ja ympäristötietoutta, parantaa entisestään kiinteistöjen energiatehokkuutta ja ohjata hankintoja ympäristömyönteiseen suuntaan lisäämällä niihin ympäristökriteerit. Muun muassa ajoneuvokannan kehittämisessä pyritään kokonaistaloudelliseen ratkaisuun ja ympäristövaikutuksille asetetaan suuri painoarvo.

Ekokompassi -järjestelmän myötä ympäristöasiat huomioidaan systemaattisemmin Staran toiminnassa. Myös huomattavia taloudellisia säästöjä on saavutettavissa, esimerkiksi energianseurannan piirissä olleissa 9 kiinteistössä on säästetty jo yli 100 000 euroa vuosien 2011 ja 2012 aikana.

Kiinteistöissä on toteutettu erilaisia energiansäästötoimenpiteitä: kiinnitetty huomiota erityisesti lämmitykseen, ilmanvaihtoon, valaistukseen, lämmitystolppien ja saunojen käyttöön, rakenteiden eristämiseen ja tiivistämiseen. Vuoteen 2016 mennessä on tarkoituksena vaihtaa vähintään kolmen kiinteistön öljylämmitys muuhun tehokkaampaan ja ympäristöystävällisempään lämmitysmuotoon. Lisäksi led-valaistuksen soveltuvuutta tutkitaan. Toimipisteissä on siirrytty pöytätietokoneiden käytön sijaan reilusti energiatehokkaampiin virtuaaliasemiin.

Tällä hetkellä kevennetty Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on käytössä Staran lisäksi neljässä helsinkiläisessä kirjastossa ja ympäristökeskuksessa. Myös rakennusvirasto rakentaa parhaillaan Ekokompassi-järjestelmää. Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan tavoitteena on, että kaikki virastot sisällyttävät ympäristöjohtamiseensa kevennettyjen ympäristöjärjestelmien periaatteet vuoteen 2020 mennessä.
 

Lisätietoja:

Riikka Jääskeläinen, Kehityspäällikkö, Stara, riikka.jaaskelainen@hel.fi, (09) 31038485

Ekokompassi –ympäristöjärjestelmä hallintokunnille ja pk-yrityksille
 

Hyviä esimerkkejä energiansäästöstä Helsingin kaupungilla                                                                            


Pirkkolan liikuntapuistossa merkittäviä energiansäästöjä

Pirkkolan liikuntapuiston kiinteistöissä on vuosien 2010–2012 aikana toteutettu useita eri sähköenergiaa säästäviä toimenpiteitä. Kohteessa on tehty teknisiä muutostöitä ja järjestelmien optimointia, mutta myös henkilökunnan toimilla on ollut suuri merkitys. Vuosien 2010 ja 2012 aikana sähköenergiankulutus laski keskimäärin 5% /vuosi. Vuodesta 2009 lähtien Pirkkolassa on saatu energiaa säästetyksi yhteensä yli 600 000 kWh. Tämä tarkoittaa yhteensä yli 60 000 euron säästöä!

Lue lisää: Pirkkolan liikuntapuiston energiasäästötoimet


Palmian yhden lautasen malli 

Palmia on kehittänyt oivan tavan säästää energiaa omissa toiminnoissaan: kahdessa lounasravintolassa on luovuttu tarjottimien käytöstä ja samalla tiskin määrä on vähentynyt.  Astianpesuun kuluu täten energiaa 15 % vähemmän. Lisäksi säästyy vettä ja pesuaineita. Kokonaisuudessaan ravintoloiden astianpesun aiheuttama hiilijalanjälki pienentyy yhteensä noin 15 %.

Lue lisää: Palmian yhden lautasen malli


Energiansäästö jatkuu edelleen pilottikiinteistöissä

Julia 2030 – hankkeessa (2009-2011) hyvin alkanut energiansäätö jatkuu Helsingin pilottikiinteistöissä. Helsingistä oli mukana yhdeksän pilottikiinteistöä mm. kouluja, päiväkoteja, pari monitoimitaloa ja yksi toimistorakennus. Seitsemän pilottikiinteistön)* osalta on selvitetty vuoden 2012 kulutustiedot ja on nähtävissä, että kulutus on edelleen laskusuunnassa (kokonaisenergiankulutus -14% vuodesta 2009). Rahallinen säästö on vuoteen 2009 verrattuna jo yli 70 000 euroa vuodessa!

Lue lisää: Ekotukitoiminta tukee aloitettua energiansäästötyötä pilottikiinteistöissä


Helsingin koulut mukaan 50/50-energiansäästöhankkeeseen

50/50-hanke käynnistyy Helsingissä kansallisella energiansäästöviikolla, ja tavoitteena on saavuttaa kouluissa vähintään 8 % säästöt aiempaan kulutukseen verrattuna. Energiankulutusta pyritään pienentämään ensisijaisesti tietoisuutta lisäämällä sekä asenteita ja kulutustottumuksia muuttamalla. 50/50 – metodin mukaisesti kouluille palautetaan puolet siitä rahallisesta säästöstä, jonka nämä energiansäästöllään saavat aikaan. Koulu saa itse päättää, mihin tämän rahan käyttävät.

Lue lisää: Energiansäästö Helsingin kouluissa_50-50-hanke


Nuorisoasiankeskuksessa pureudutaan sähkönsäästöön

Nuorisoasiankeskuksessa on kehitetty oiva laskuri, millä voi laskea oman toimistorakennuksensa sähkönkulutuksen. Kontulan nuorisotalolla Luupissa selvitettiin, että valaistus vie miltei 70% kaikesta sähkönkulutuksesta. Tämän pohjalta Luupissa keskitytäänkin erityisesti hyödyntämään luonnonvaloa, vähentämään turhien valaisimien määrää ja sammuttamaan valot heti käytön jälkeen.

Lue lisää: Nuorisoasiainkeskuksen sähkönkulutuskartoitus


 

Ajankohtaista ilmastonmuutokseen sopeutumisessa
Helsingin ilmastotyö Turun ja Lahden arvioinnissa

Alkuvuodesta 2013 toteutettiin Helsingin, Turun ja Lahden kaupunkien välinen vertaisarviointi, jossa tarkasteltiin kaupunkien ilmastopolitiikkaa ja hulevesien hallintaa osana ilmastonmuutokseen sopeutumista. Arviointi on osa ympäristökeskuksen koordinoimaa Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) työkaluja suunnitteluun –hanketta.

Vertaisarviosta käy ilmi muun muassa, että Helsingin resurssit ilmastotyöhön ovat Suomessa poikkeuksellisen suuret ja toimenpiteitä toteutetaan jo laajasti eri sektoreilla. Toimet ovat kuitenkin osittain keskenään ristiriitaisia ja selkeä koordinointivastuu ilmastotyöstä puuttuu.  Myös hulevesistrategia, poikkihallinnollinen toiminta sekä pilottikokeilut saavat kiitosta, mutta haasteena nähtiin heikko kaupungin sisäinen tiedonkulku sekä epäselvä vastuunkanto toimenpiteiden toteutuksesta.

Helsingille arvioinnissa on ehdotettu kattavan hillintä- ja sopeutumisohjelman laatimista sekä hulevesistrategian päivittämistä sekä sidosryhmien tehokkaampaa osallistamista. Ehdotuksista on jo toteutettu ilmastoasioiden koordinointivastuun määrittely ympäristötoimelle. Ympäristölautakunta on myös tehnyt kaupunginhallitukselle esityksen ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen tiekartan laadinnasta.

Lisätietoa:

Helsingin ilmastyön ja hulevesien vertaisarvionti

Helsingin, Lahden ja Turun vertaisarvio ilmastopolitiikasta ja hulevesien hallinnasta

Elina Järvelä, projektikoordinaattori, Ympäristökeskus,  elina.k.jarvela@hel.fi
Jari Viinanen, ympäristötarkastaja, Ympäristökeskus,  jari.viinanen@hel.fi


 

Hyviä esimerkkejä esittelyssä


 
Energiansäästöviikon vinkkejä ja toimintaa 

Kansallisella teemaviikolla pohditiin energiansäästöä, nostettiin esiin hyviä käytäntöjä eri hallintokunnista ja kannustettiin henkilöstöä osallistumaan Energiasäästö-neuvottelukunnan (ESNK) järjestämään energiansäästökilpailuun, johon on syksyn aikana ilmoittautunut 23 työyhteisöä.

Lue lisää: Energia-aamupäivä Helsingin Energialla
 
Suuret yritykset vähentämässä päästöjä yhdessä kaupungin kanssa

Helsingin kaupungin Ilmastokumppaneiden vuosiraportti 2012 on julkaistu. Yritykset ja tukijäsenet asettivat yhteensä 118 ilmastotavoitteita, joista jo ensimmäisen vuoden aikana 22 toteutui kokonaan, ja yli puolet on jo hyvässä toteutusvaiheessa.

Lue lisää: Ilmastokumppanien vuosiraportti 2012
 
Yleiskaavan visiot vuoteen 2050

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyysi kaupunkilaisilta kommentteja yleiskaavan luonnoksen
pohjaksi. Karttakyselyyn tehtiin yhteensä yli 32.000 paikannusmerkintää.

Lue lisää: www.yleiskaava.fi
 
Uutta voimaa -blogi avaa ikkunan Helsingin energian toimintaan

Uutta voimaa -blogissa kerrotaan Helsingin Energian matkasta kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Löydät tietoa uusiutuvan energian lisäämisestä pääkaupunkiseudulla sekä keskustelua Helsingin Energian kehitysohjelmasta.

Voit tilata myös kehitysohjelman uutiskirjeen:
Uutta voimaa -blogin etusivulta
 
Helsingistä tuli Reilun kaupan kaupunki

Helsinki sai Reilun kaupan -arvonimen reilun kaupan viikolla lokakuussa, ja kaupunkina sitoutuu edistämään reilua kauppaa ja tekemään omissa hankinnoissaan eettisiä valintoja.

Lue lisää: Helsinki Reilujen kaupunkien kasvavaan joukkoon
 
Palmian catering-palvelujen hiilidioksidipäästöt pääosin raaka-aineista ja energiankulutuksesta

Ruokapalvelujen päästöt ovat vuosittain noin 24 000 tonnia hiilidioksidi-ekvivalenttia, mikä vastaa noin kuutta prosenttia koko kaupunkiorganisaation suorista kasvihuonepäästöistä sekä lähes puolta kaupungin joukkoliikenteen polttoaineiden päästöistä.

Lue lisää: Palmian catering-palvelujen päästöt selvitettiin
 
Helsingin Energialle kansainvälinen Global District Energy Climate Award -ympäristöpalkinto

Ainoana maailmassa toteutettu kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen integrointi mahdollistaa hukkaenergioiden hyödyntämisen innovatiivisesti, tehokkaasti ja ympäristön kuormitusta vähentäen.

Lue lisää: Helsingin Energialle maineikas palkinto

 

Uusia julkaisuja
 


Tilaa uutiskirje sähköpostiisi tällä lomakkeella tai lähettämällä tilausviesti osoitteeseen stadinilmasto@hel.fi
 
Onko mielessä mielenkiintoinen tapahtuma, hanke tai julkaisu? 
Uutisvinkkejä, tapahtumatietoja sekä palautetta otetaan ilomielin vastaan osoitteeseen stadinilmasto@hel.fi
Copyright © *2013|* *|Stadin ilmasto:Helsingin kaupunki*, All rights reserved.
 
Uutiskirjeen jakelulistalta poistuminen                                                                            Uutiskirjeen jakelulistalle liittyminen