Copy
Persbericht van Bezield Verband Utrecht en Professorenmanifest n.a.v. het Ad Limina bezoek van de bisschoppen
Bezield Verband Utrecht
Persbericht Bezield Verband Utrecht en Professorenmanifest n.a.v. Ad Limina bezoek Nederlandse bisschoppen (Utrecht, 3 december 2013)

Afgelopen dagen was een delegatie van Bezield Verband en het Professorenmanifest in Rome bij gelegenheid van het Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen aan de paus en de verschillende congregaties.

In hun tas hadden zij een twintigtal exemplaren van het rapport “Wat is er werkelijk gaande in de Nederlandse kerkprovincie?” ondertekend door 64 professoren en bestuurders. In dit rapport wordt stem gegeven aan een groot aantal gelovigen uit meer dan 100 lokale geloofsgemeenschappen die zich onvoldoende vertegenwoordigd voelen door hun bisschoppen. De rapportage die door de bisschoppen van tevoren was opgesteld als verantwoording naar de paus leek geschreven vanuit een ivoren toren zonder raadpleging van gewone gelovigen. Er was nauwelijks aandacht voor het verdriet en de pijn van vele gelovigen in plaatselijke lokale geloofsgemeenschappen.

Via persoonlijke gesprekken met een aantal hoogwaardigheidsbekleders en verdere verspreiding via de post van het Vaticaan heeft de delegatie de boodschap breed onder de aandacht gebracht .

Zo is er een onderhoud geweest met afgevaardigden van de Congregatie voor de Clerus en de Congregatie voor de Bisschoppen. In de gesprekken vonden ze een belangstellend en luisterend oor en meermalen zijn ze vervolgens ook met andere belangrijke personen in contact gebracht. Met tevredenheid kijken zij daarom terug op dit onderdeel van hun missie.

Tevreden zijn zij ook over de informele contacten en gesprekken met verschillende Nederlandse bisschoppen, iets wat voor die tijd niet of nauwelijks lukte.

De afvaardiging was ook aanwezig bij de persconferentie van de bisschoppen na afloop van het gesprek met paus Franciscus. De bisschoppen bleken zeer geïnspireerd en haast euforisch over het onderhoud met de paus. Op de vraag van journalisten wat zij daar uit opgestoken hadden, kwam bij monde van Mgr. Eijk echter weinig anders naar voren dan dat zij inspiratie hebben opgedaan en zich bevestigd voelden in het voortzetten van de reeds ingeslagen weg.

Toch bevat de inhoud van de uitgereikte toespraak van de paus opmerkelijke aandachtspunten voor onze bisschoppen. Kort samengevat: hoeveel kan menig bisschop nog leren van het warm menselijk optreden, de wijze van communiceren en de boodschap van paus Franciscus? Zo was er bijvoorbeeld een groot contrast tussen de zondagse eucharistieviering in de kerk der Friezen, geleid door mgr. Eijk en de manier waarop de paus even later op het Pietersplein in eenvoudige kleding en met warme woorden en gebaren de tienduizenden bemoedigde en bezielde.

Een bijzonder positief element in het bezoek betrof de alom aanwezige coöperatieve sfeer, waardoor een gevoel van hoop ontstond dat de ontmoeting met de paus een nieuwe impuls kan geven aan de bisschoppen in hun communicatie met alle geledingen en vooral met gewone, bezorgde en teleurgestelde gelovigen. Misschien wordt het mogelijk om, terug in Nederland, die sfeer te behouden en met elkaar de krachten te bundelen en luisterend naar elkaar, te werken aan onze missionaire opdracht, met volle aandacht voor de betekenis van plaatselijke geloofsgemeenschappen.

Gerard Zuidberg
Ad de Groot
 
Copyright © 2013 Bezield Verband Utrecht, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp