Copy
In dit nummer:
  • Een verslag van de bijeenkomst “Red de Vitale Lokale Geloofsgemeenschappen” van Bezield Verband Utrecht
  • Een overzicht van de lopende en geplande activiteiten en acties
  • Een verzoek van de webmaster
Bezield Verband Utrecht
Ter attentie van: <<Volledige naam>>


Nieuwsbrief Bezield Verband Utrecht 4 februari 2013

Op 19 januari organiseerde Bezield Verband Utrecht een bijeenkomst onder het thema “Red de Vitale Lokale Geloofsgemeenschappen”.
De opkomst was groot met ruim 100 deelnemers uit ca. 25 parochies en geloofsgeloofsgemeenschappen. Dat zouden er nog meer geweest zijn, ware het niet dat een aantal gemeenschappen niet durfden te komen uit angst voor mogelijke consequenties als ze daardoor in het zoeklicht van het bisdom zouden komen.

In het ochtendprogramma interviewden we vier vertegenwoordigers uit verschillende geloofsgemeenschappen, die elk in een andere fase van het fusieproces verkeerde.
Vervolgens hield voorzitter van BVU Ad de Groot een inleiding met als thema “Red de vitale Lokale geloofsgemeenschappen”.
Onder het kopje “Wat is er gaande?” schetste hij de effecten van de grootschalige parochiefusies op de lokale gemeenschappen. In de levendige gedachtewisseling die daarna ontstond bleek dat er zeer grote eenstemmigheid heerste onder de aanwezigen over de probleemstelling: de combinatie van de dwingend opgelegde centralistische megafusies en de dogmatisch-conservatieve richtlijnen van de bisschoppen betekenen het onafwendbaar einde van een groot aantal gemeenschappen.
Na een bruisende lunch hebben we ons de rest van de middag bezig gehouden met de vraag wat we daar individueel en gezamenlijk tegen kunnen doen en hoe we de krachten kunnen bundelen om het voortbestaan van onze lokale gemeenschappen te waarborgen.
Enkele saillante punten daaruit:

Van onderaf en samen: massaal in verzet komen
1. Binnen je eigen gemeenschap
  • Gemeenschap vitaliseren en ontwikkelen; duidelijkheid over eigen kernwaarden; staan voor waar je in gelooft
  • Medestanders mobiliseren en in verzet komen (gesprekken, direct of via pastoraatsgroep en lokatieraad)
  • Onafhankelijke stichting oprichten met bankrekening om geldstromen te kunnen sturen

2. Binnen eigen parochieverband
  • aansluiting zoeken met andere kritische gemeenschappen
  • Gesprek aangaan met parochiebestuur en pastoor

3. Parochie-overschrijdend
  • Aansluiting zoeken met andere parochies
  • Aansluiten bij gezamenlijke activiteiten, zoals met BVU

Gebleken is dat het zelden of nooit enige zin heeft om te proberen met de bisschoppen in gesprek te komen. We kiezen daarom voor een andere aanpak, waarbij we ons richten op de zwakke punten in het bisschoppelijk beleid, te weten: de onwerkbare, bureaucratische fusiestructuur, het omleiden van de geldstromen van de parochianen (via een eigen stichting), ons aaneensluiten en collectief in verzet komen.
Een mogelijkheid die in de VS onverwacht succesvol is gebleken is het collectief beroep aantekenen bij het Vaticaan tegen het gedwongen opheffen van parochies en kerksluitingen. Bovendien verwachten wij dat op die manier een aantal van de reeds afgesloten fusies teruggedraaid kan worden, omdat niet de nodige zorgvuldigheid is betracht door de bisschoppen in de gevolgde nauw omschreven procedures.

Wij gaan verder! U hoort binnenkort meer van ons

Met hartelijke groet, namens het bestuur van Bezield Verband Utrecht

Ad de Groot, Anne Stael, Gerard Zuidberg

PS Klik hier voor een lezenswaardig artikel dat Timo Harmsen heeft geschreven naar aanleiding van deze bijeenkomst


 

Een overzicht van de lopende en geplande activiteiten en acties.

Wat doen wij als BVU 


Een vraag van de webmaster

Enige tijd geleden zijn we overgegaan naar een nieuw e-mailprogramma. Het was toen niet mogelijk om al uw gegevens over te nemen.
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw gegevens te controleren en eventueel aan te passen. Dat kan met de link die onderaan deze mail staat (Pas uw persoonlijke informatie aan).
Vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk met uw gegevens om en zullen we deze gegevens nimmer aan anderen ter beschikking stellen. Zie ook de pagina privacy-policy op onze website.

Vriendelijk dank en hartelijke groet,
Ad de Groot
Voorzitter Bezield Verband Utrecht
e-mail: voorzitter@bezieldverbandutrecht.nl

Copyright © 2013 Bezield Verband Utrecht, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp