Copy
Bisschoppen ontkennen eigen rol in teloorgang Nederlandse kerkprovincie
Bezield Verband Utrecht
Nieuwsbrief Bezield Verband Utrecht en Professorenmanifest
 
Bisschoppen ontkennen eigen rol in teloorgang Nederlandse kerkprovincie
 
 “Wat is er werkelijk gaande in de Nederlandse kerkprovincie?”
 
Onder deze titel hebben wij als Bezield Verband Utrecht en het Professorenmanifest een rapport opgesteld dat we via een aantal verschillende kanalen toezenden aan de paus en breed in de publiciteit brengen.

De meeste Nederlandse bisschoppen communiceren niet of nauwelijks met het gewone kerkvolk. Dit geldt ook voor hun voorbereiding op het Ad Limina bezoek aan paus Franciscus van begin december 2013. Daarom valt niet te verwachten dat hun rapportage de objectieve werkelijkheid van de lokale geloofsgemeenschappen weergeeft, noch dat zij op de hoogte zijn van hoeveel boosheid, verdriet en onbegrip hun beleid bij gewone gelovigen veroorzaakt.

De Nederlandse bisschoppen zijn bezig met het op grote schaal samenvoegen van parochies, opheffen van lokale geloofsgemeenschappen en sluiten van kerkgebouwen. En dit alles gaat gepaard met strikte regelgeving en dreiging met straf. De catastrofale gevolgen van dit beleid worden langzaam maar zeker zichtbaar.
In cijfers samengevat:
-       het aantal parochies wordt teruggebracht van ruim 1500 in 2003 tot ruim 200 in 2017; in totaal worden ca. 1.300 parochies opgeheven
-       naar schatting worden in de komende jaren 1.000 kerkgebouwen gesloten
-       het aantal regelmatige kerkgangers zal naar verwachting meer dan halveren (van ca. 300.000 bij het begin van het fusieproces tot minder dan 150.000); het totaal aantal geregistreerde RK-gelovigen in Nederland is sterk dalend (momenteel ruim 4 miljoen)
-       die terugval is naar verwachting zelfs 75 tot 80% in vitale lokale geloofsgemeenschappen, die geconfronteerd worden met gedwongen kerksluitingen
-       dit afkalvingsproces heeft zware financiële consequenties voor de parochies en bisdommen die toch al in een moeilijke financiële positie verkeren; een aanzienlijk deel van de kerkbijdragen van gelovigen zal verdampen, terwijl de opbrengst uit verkoop van kerkgebouwen veruit ontoereikend zal zijn om dit te compenseren; bezuinigen op personeelskosten is tegen de achtergrond van het al schrijnende priestertekort nauwelijks mogelijk.
 
Citaat kardinaal Eijk: “Feitelijk wordt de beslissing om kerkgebouwen af te stoten genomen door de mensen die zijn afgehaakt en die niet meer praktiseren.” (uit zijn brief van 25 oktober 2013 “Geloof in tijden van kerksluiting”.
 
Kennelijk onderkent hij niet dat de afname van het aantal kerkgangers met 9% over 2012 grotendeels het gevolg is van het bisschoppelijk regelgeving, fusie- en kerksluitingsbeleid. Een percentage dat de komende jaren exponentieel zal stijgen.
 
Vanuit hun centralistische kerkvisie gaan de bisschoppen er ten onrechte van uit dat hun beleid de enige oplossing is voor de geschetste problematiek. Dat blijkt ook uit hun Ad Limina Rapportage aan de paus, die een passieve sfeer uitademt van “We kunnen er ook niets aan doen.”
 
Daarom richten wij ons als bezorgde gelovigen met onze rapportage tot de Heilige Stoel. Onze hoop is gevestigd op paus Franciscus, die er regelmatig blijk van geeft dat hij wél het belang ziet van het behoud en vitaliseren van lokale geloofsgemeenschappen. Onder andere in de zeer recente Apostolische Exhortatie “Evangelii Gaudium”, de “regeringsverklaring” van paus Franciscus van 24 nov. 2013 die een totaal andere sfeer en visie uitstraalt. Zie: http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_en.html

De begeleidende brief aan de Paus is ondertekend door ruim 60 professoren, het professorenmanifest en Bezield Verband Utrecht met inmiddels meer dan 4.000 e-mailcontacten met gelovigen en steun vanuit meer dan 100 lokale geloofsgemeenschappen.
 
Wij reizen zaterdag 30 november met een delegatie af naar Rome om daar contact op te nemen met een aantal invloedrijke Vaticaanse functionarissen om ons rapport persoonlijk te overhandigen. Om protocollaire reden zullen we het rapport pas na 2 december in de openbaarheid brengen en op onze website publiceren
 
Ga nu al voor meer informatie en de in gang gezette publiciteit naar: http://bezieldverbandutrecht.nl/index.php/ad-limina-bezoek


Copyright © 2013 Bezield Verband Utrecht, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp