Copy
Hartekreet, 16 februari 2013
Een bijlage die bij voorgaande nieuwsbrief had moeten zitten
Bezield Verband Utrecht
Hartekreet, 16 februari 2013
 
Geacht pastoraal team en parochiebestuur,
 
Naar aanleiding van de ontwikkelingen die plaats vinden ten aanzien van het beleid welke u kenbaar heeft gemaakt, willen wij graag reageren.
 
Op de laatste parochievergadering heeft u een aantal zaken besproken, lees gedicteerd, die wij als onderdeel van de parochie zouden moeten gaan uitvoeren.
Er was, zoals op vele andere vergaderingen, geen ruimte voor inhoudelijke discussie.
 
Ons gevoel is dat we dat in de R.K. Kerk ook niet mogen verwachten, want Rome bepaalt wel wat we moeten geloven. Het doet ons sterk denken aan de tijd van Jezus, die het constant aan de stok had met de farizeeën.
Het beleid draait niet meer om mensen, maar om regels. O wee als er een zin verkeerd wordt gezegd.
 
De strekking van de parochievergadering was duidelijk, we zijn op een éénrichtingsweg beland, waarbij de richting wijst naar het eucharistisch centrum.
 
Voor onze gemeenschap betekent het dat we steeds meer gaan inleveren.
Op termijn zal men voor een doopviering, huwelijksviering of welk sacrament dan ook naar het eucharistisch centrum moeten gaan. En als het klopt wat we in de wandelgangen vernemen, duurt dat “op termijn” niet zo lang.
Misschien wordt er zelfs al over gedacht met een overledene te gaan slepen, om in het eucharistisch centrum de uitvaart te kunnen gaan houden?
 
Op dit ogenblik zijn wij al veel mooie vieringen kwijt.
De kerstnachtviering, die vanouds door veel oudere mensen wordt bezocht die graag een inspirerende eucharistieviering willen bijwonen, loopt qua bezoekers terug. Omdat er al diverse jaren een communieviering is.
Waarom wordt er niet bij toerbeurt geroosterd? Dan kunnen kerkgangers het begrijpen, dat het ene jaar de ene locatie een eucharistieviering heeft en het volgende jaar de andere locatie.
 
Tweede kerstdag, tweede paasdag en tweede pinksterdag worden geen vieringen meer gehouden.
Aswoensdag mag er geen viering gehouden worden (Er stonden die avond diverse mensen voor een gesloten deur).
Boetevieringen worden niet meer gehouden.
In de goede week blijft onze kerk gesloten, op het kruisweg bidden na.
Terwijl we gemerkt hebben, dat wanneer je je mond open trekt, er toch wel ineens weer ruimte is voor het paastridium.
Ook daarvoor geldt: Waarom niet bij toerbeurt?
En zo zijn er vele vieringen, die bij ons niet meer mogelijk zijn.
 
We realiseren ons terdege dat alles terug loopt en dat er in de toekomst maatregelen nodig zijn. Maar met uw beleid krijgen we sterk de indruk dat u al aan het pompen bent, voordat de brand is uitgebroken.
 
We zijn er niet van overtuigd dat emeriti of priesterassistenten optimaal, naar eigen vermogen worden ingezet. En we zijn er zeker niet van overtuigd dat de beschikbare krachten eerlijk over de gemeenschappen worden verdeeld.
 
Dat er door het pastoraal team getracht wordt, goede pastorale zorg voor de mensen in onze gemeenschap en in andere gemeenschappen te bewerkstelligen, staat buiten kijf. Zorg en nazorg worden vaak als warm ervaren.
Maar wat de vieringen in onze mooie kleine kerk betreft, is ons gevoel dat wij iedere keer weer de strijd moeten aangaan met het team. Wij merken dat er steeds weer moet worden ingeleverd, ter wille van het grote geheel.
Het zou toch zo moeten zijn dat iedere geloofsgemeenschap door het team gevoed en geïnspireerd wordt, om lokaal en laagdrempelig, het werk in de wijngaard van de Heer te kunnen verrichten.
 
Dat ook wij ons op een weg bevinden, waar mensen sneller geneigd zijn de kerk de rug toe te keren, zijn we ons bewust.
Maar zolang we elke week nog een grote groep mensen kunnen enthousiastmeren, om in onze kerk de eredienst bij te wonen, willen wij ons sterk maken hen die mogelijkheid te bieden. We proberen alles uit de kast te halen om nog decennia lang een vitale geloofsgemeenschap te blijven.
 
En daar komen we bij het volgende heikele punt.
In uw beleid kondigt u aan dat wij 5 maal per jaar op zondag onze kerk moeten sluiten om gezamenlijk de eucharistie te gaan vieren in het eucharistisch centrum.(Volgend jaar misschien nog wel meer, wie zal het zeggen?)
Met als motto: Om zo elkaar te leren kennen.
 
Allereerst willen wij u zeggen dat het natuurlijk een goed streven is. Het is een mooie gedachte om als volk van God, in een gebied van 30 km doorsnede, elkaar te leren kennen en met elkaar de eucharistie te vieren.
Alleen denken we dat u ver van de realiteit verwijderd bent.
Het is een illusie te veronderstellen dat kerkgangers zullen gaan reizen naar andere gemeenschappen.
 
Wij zijn nu een aantal jaren één grote burgerlijke gemeente en we merken nergens aan dat mensen uit onze plaats de behoefte hebben om inwoners uit andere plaatsen beter te leren kennen, laat staan iets samen ondernemen, andersom trouwens ook niet. Mensen zoeken het in hun eigen gemeenschap, vaak niet eens in een aangrenzende gemeenschap.
 
En dat geldt zeker voor de wekelijkse kerkdienst.
Voor velen is het de ontmoeting met God in de vertrouwde omgeving van de gemeenschap. En na afloop is er de ontmoeting met de gemeenschap, die voor velen van essentieel belang is.
 
Bovendien wordt er een tegenstrijdig beleid gevoerd, want er wordt al lange tijd gepleit, door het pastoraal team, om ons kerkgebouw zoveel mogelijk open te laten zijn.
 
Wij hebben dan ook uw beleid besproken in de vergadering van locatieraad en pastoraatgroep en zijn tot de conclusie gekomen dat wij niet mee kunnen werken.
Wij sluiten de kerk niet op zondag.
Zoals gemeld leveren we al veel in, maar gaan wij geen zondagsvieringen inleveren.
 
Wij zijn van mening dat we misschien 10 mensen zover krijgen om naar het eucharistisch centrum te gaan, daarnaast zullen een aantal mensen elders gaan kerken, maar het merendeel blijft thuis.
Wij kunnen en mogen onze trouwe kerkgangers niet in de steek laten en tot dolende en zoekende gelovigen laten verworden. (Zoals we dat in een andere plaats hebben zien gebeuren)
 
Als u dit beleid voortzet, waarbij gemeenschappen worden uitgehold en mensen gedwongen worden elders te gaan kerken, voorzien we dat velen zullen afhaken.
Ook binnen de pastoraatgroep en locatieraad en de diverse werkgroepen heeft minstens 80% aangegeven, te willen werken voor onze lokale gemeenschap. Maar wanneer zij gedwongen worden richting het eucharistisch centrum te gaan, haakt men af.
 
En dan nog te zwijgen over de inkomsten via de Aktie kerkbalans. De huidige kerkgangers en oudere parochianen zijn bereid nog veel te geven aan hun kerkje. Wij dragen per parochiaan het meeste bij aan de centrale parochie.
Mensen haken ook financieel af, wanneer zij merken dat zij steeds moeten inleveren en er geen eerlijke verdeling voor terug mogen verwachten.
 
Nogmaals, er zal misschien een tijd komen waarbij er enkel en alleen nog in het eucharistisch centrum wordt gevierd. De paar kerkgangers die er dan nog zijn zullen best hun weg naar een nieuwe kerkgemeenschap vinden.
 
Maar voor het zover is verwachten we van het pastoraal team en het bestuur een eerlijk beleid.
 
Waarbij op een eerlijke manier de beschikbare krachten worden verdeeld over de andere gemeenschappen.
 
Waarbij er van tijd tot tijd een priester langs komt, die een doopviering, eerste communieviering of andere sacramentele vieringen voorgaat in de plaatselijke gemeenschap.
 
Waarbij op hoogtijdagen, kan worden gevierd. (Met een eerlijke verdeling van de beschikbare krachten over de geloofsgemeenschappen)
 
Waarbij in een zondagsviering wordt stilgestaan bij een kerkelijke gebeurtenis van de afgelopen week, we begrijpen dat niet elke viering buiten de zondagsviering in stand gehouden kan worden.
(Het askruisje kan toch bijvoorbeeld ook gegeven worden op de eerste zondag van de veertigdagentijd.)
 
We willen een open gemeenschap zijn waar iedereen welkom is
 
Wij willen en kunnen niet meewerken aan een voortijdige uitloop uit onze gemeenschap
 
De zondag blijft voor ons heilig, in onze eigen kerk!!!
 
Er worden vele notities geschreven, er worden vele avonden (zinloos) gepraat.
Wij zijn echter niet van plan meer om al die avonden aanwezig te zijn.
We proberen uit te filteren welke bijeenkomsten voor onze gemeenschap nuttig zijn, om door samenwerking met andere gemeenschappen en met ondersteuning van het pastoraal team, van deze bijeenkomsten te leren, om zo het geloofsleven in onze gemeenschap levend te houden.
 
Wij hopen op uw begrip en willen graag met u van gedachte wisselen, maar zijn het zat om alles klakkeloos aan te nemen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens onze geloofsgemeenschap,
R.W. (naam bij de redactie bekend)
 
Copyright © 2013 Bezield Verband Utrecht, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp