Copy
Hagainitiativets nyhetsbrev december 2014
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient,

Inspirera och ta ledningen år 2015
 

Näringslivet kan gå före och visa att det är lönsamt att utveckla klimatsmarta arbetssätt och produkter. Lyft goda exempel och visa ledarskap när det gäller de globala klimatutmaningarna. Det är vd:arnas tips om hur näringslivet kan bidra till att stärka Sveriges position inför klimatmötet i Paris nästa år.
 
Förresten – Hagainitiativet fyller 4 år i december. Det firar vi med att år 2015 återkomma med ännu vassare seminarier, debattartiklar och goda exempel. Detta gör vi för att uppnå vår vision om Ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan.
 
Tack alla ni som har kommit på våra frukostmöten, seminarier, retweetat, gillat och varit positiva till det vi gör. Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Trevlig läsning!

Hej Johan Kuylenstierna, VD pÃ¥ Stockholm Environment Institute 
Hur ser du på möjligheterna att åstadkomma ett kraftfullt avtal i Paris 2015?
-Jag hoppas på en stark överenskommelse i Paris. Det är dock viktigt att betona att näringslivet och finansvärlden är betydelsefulla aktörer som agerar på egen hand i parallella processer och har möjlighet att åstadkomma stor skillnad, oavsett hur det går i klimatförhandlingarna.
Vad har du för förväntningar på näringslivet?
-Det är viktigt att företag strävar efter att vara bäst i sin bransch på klimat- och hållbarhetsarbete. Det företag som lyckas bäst har en stor fördel gentemot sina konkurrenter och bidrar med att driva sin bransch framåt. Alla företag är beroende av naturresurser och många företag kommer att behöva förändra sina affärsmodeller framöver och anpassa sig till de nya förutsättningar som klimatförändringarna ger upphov till.
Vad innebär New Climate Economy Report för näringslivet?
-Rapporten visar hur vi kan arbeta för en klimatomställning, huvudsakligen utifrÃ¥n de tre omrÃ¥dena energi, markanvändning och stadsbyggnad. Företagen är nyckelspelare inom alla dessa omrÃ¥den och har därmed en viktig roll att spela för att en omställning ska kunna uppnÃ¥s. SmÃ¥ förändringar i investeringar kan göra stor skillnad för resurseffektiviteten. Rapporten ger 10 konkreta förslag pÃ¥ viktiga ageranden som kan förverkligas i samspel med näringslivet.  

HallÃ¥ där Lena Ek, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet
Kan du berätta om bakgrunden till New Climate Economy Report?
- Efter mÃ¥nga Ã¥rs deltagande vid klimatförhandlingar upplevde jag att det var viktigt att hitta fler positiva argument för mer progressiva förhandlingar. Med inspiration frÃ¥n Hagainitiativet och Stockholm Environment Institute startade jag arbetet för framtagande av rapporten. Syftet var bland annat att lyfta fram argument för att klimatarbete är ekonomiskt lönsamt. 
Vad har New Climate Economy Report haft för betydelse för klimatförhandlingarna i Lima?
- Rapporten har väckt stor uppmärksamhet och använts av inflytelserika ledare världen över. Kostnader för jord, vatten, luft har inte redovisats sÃ¥ här tydligt tidigare. Att 400 000 européer dör av dÃ¥lig luftkvalité i Europa varje Ã¥r är naturligtvis ett starkt argument för att vi behöver agera. New Climate Economy Report har pÃ¥verkat förhandlingarna i Lima. Jämfört med tidigare förhandlingar sÃ¥ finns det en ny ton i diskussionen.  Det är samma frÃ¥gor som diskuteras men det gÃ¥r inte längre att hävda att det är kostnadseffektivt att vara passiv. PÃ¥ sÃ¥ vis är rapporten användbar i förhandlingarna. Samtidigt sÃ¥ gÃ¥r det alldeles för lÃ¥ngsamt framÃ¥t och resultatet av förhandlingarna i Lima är inte pÃ¥ lÃ¥nga vägar tillräckligt.
Vilka positiva områden kan du se i slutresultatet från förhandlingarna i Lima?
- FN:s medlemsländer tog fram och godkände en grundtext och den är en förutsättning för fortsatta förhandlingar. Tyvärr är texten bara en lista över förslag och mÃ¥nga av dessa strider till och med mot varandra. Texten lyfter huvudsakligen problem – inte möjligheter – och pÃ¥ sÃ¥ vis fyller den ingen funktion som vägvisare framÃ¥t. Det som är positivt är att aktivt arbete inom näringsliv, bankväsende och storstäder lyfts fram som viktiga möjligheter för att Ã¥stadkomma förändring.

FramÃ¥tblick med Pierre Decroix, VD Coca-Cola Enterprises Sverige

Vad gör ni i ert klimatarbete under 2015?
Vi minskar vattenförbrukningen genom att förbättra produktionslinjen för glasflaskor i Jordbro . Det är en investering på 200 miljoner kronor. Med hjälp av ny teknik minskar vi också elförbrukningen med en tredjedel i våra kylar. Vi sätter också dörrar på de kylar som tidigare har varit öppna.
Hur kan näringslivet bidra till att stärka Sveriges position inför klimatförhandlingarna i Paris 2015?
Sverige ligger i framkant och svenska företag kan lyfta sina goda exempel. 

Framåtblick med Olli Kilpi,
VD McDonald´s Sverige 

Vad gör ni i ert klimatarbete under 2015?
Vårt klimatarbete fokuserar huvudsakligen på fyra områden: hållbara inköp, energieffektivisering, förbättrad avfallshantering och transporter. Under 2015 kommer vi att utveckla energirapporteringen och minska elförbrukningen på restaurangerna. Tillsammans med vår logistikpartner, Havi Logistics, rullar vi ut ett projekt som kommer att öka materialåtervinningen av vissa avfallsfraktioner. Vi arbetar även med att öka vår användning av förnyelsebara bränslen till våra transporter. I år är 85% av bränslet förnyelsebart och målet till 2020 är 95%.
 Hur kan näringslivet bidra till att stärka Sveriges position inför klimatförhandlingarna i Paris 2015?
Jag tror att det är viktigare än nÃ¥gonsin att näringslivet gÃ¥r före och visar ledarskap när det gäller de globala klimatutmaningarna. Det är ocksÃ¥ viktigt att visa pÃ¥ riktning och handling även om man inte är i mÃ¥l. VÃ¥r satsning pÃ¥ elbilsladdning vid restaurangerna är ett sÃ¥dant exempel. Det är inte hela lösningen pÃ¥ samhällets fossilberoende- men det är en pusselbit som bidrar till förändring. 

Framåtblick med Johan Skoglund, VD JM

Vad gör ni i ert klimatarbete under 1015?
Vi kommer att genomföra åtgärder som ytterligare förbättrar energieffektiviten såsom, utökad användning av lågenergibelysning, energioptimerade värmepumpar och smartare logistikprocesser.
Hur kan näringslivet bidra till att stärka Sveriges position inför klimatförhandlingarna i Paris 2015?
Med goda exempel visa att arbete för minskad klimatpåverkan bidrar till ökad lönsamhet och minskade utsläpp.

FramÃ¥tblick med Per-Olof Wedin, VD Sveaskog

Vad gör ni i ert klimatarbete under 2015?
Sveaskog sköter skogen så att den varje år binder koldioxiden från all vägtrafik i Sverige. Klimatnyttan kommer dels av att skogen binder koldioxid när den växer, dels av att vår förnybara skogsråvara används till byggande, förpackningar och energi. Vi utvecklar nya tekniker kring fossilfria, biobaserade drivmedel, kemikalier, plaster och textilier. Vi ökar också andelen gröna bränslen och effektiviserar vår logistik.
Hur kan näringslivet bidra till att stärka Sveriges position inför klimatförhandlingarna i Paris 2015?
Näringslivet kan gå före och visa att det är lönsamt att utveckla klimatsmarta arbetssätt och produkter. Vi vill lyfta utvecklingsarbeten för att ställa om till en hållbar bioekonomi. Inte minst inom tung industri som skog, kemi, gruvor, stål, bygg och transport pågår många initiativ, ofta med skogen som gemensam nämnare.

Hagainitiativet partner i EAT

EAT Stockholm Food Forum har sin Ã¥rliga konferens den 1-2 juni 2015. Där kommer utmaningar och möjligheter kring mat, hälsa och hÃ¥llbarhet att diskuteras. Hagainitiativet är strategisk partner. Läs mer 

VD-frukost om New Climate Economy
I slutet av året träffades alla vd:ar från företagen i Hagainitiativet för ett samtal om framtiden. Johan Kuylenstierna och Lena Ek ledde ett inspirerande samtal, utifrån New Climate Economy-rapporten, om hur världen kommer att förändras och hur näringslivet kan vara nyckeln i klimatomställningen.
Läs New Climate Economy-Report 
Vasakronan certifierar med LEED
Vasakronan blev i förra veckan först i Europa att certifiera befintliga byggnader med LEEDs volymprogram. Volymcertifieringen innebär att ytterligare 48 av företagets fastigheter har LEED-certifierats och totalt är nu 53 procent av företagets hela fastighetsbestÃ¥nd miljöcertifierat. Certifieringarna är en kvalitetsstämpel och ett kvitto pÃ¥ att fastigheterna har en lägre miljöbelastning. De bidrar dessutom till att höja värdet pÃ¥ fastighetsbestÃ¥ndet. Läs mer 
Gott kaffe på räls
FrÃ¥n hamnen i Göteborg fraktar Löfbergs sitt kaffe med tÃ¥g ända in i rosteriet i Karlstad. Jämfört med lastbilstransport ger det en besparing pÃ¥ 2 749 ton koldioxid om Ã¥ret. Det motsvarar till exempel 1 540 flygresor mellan Stockholm och New York.
Läs mer
Miljökalkylatorn Ecotransit förbättras
Med Green Cargos miljökalkylator är det möjligt att göra miljökalkyler över hela världen med alla transportslag. Nu har kalkylatorn uppdaterats med bland annat vässad beräkningsfunktion för avstÃ¥nd inom sjöfarten, förbättrade data för färjor i Europa och uppdaterad information kring elektrifiering av järnväg globalt. Ecotransit är gratis, världsledande och följer befintliga standards. Läs mer
LÃ¥t julgranen bli en del i klimatarbetet
De svenska hushÃ¥llen köper tre miljoner granar varje Ã¥r. Om dessa efter jul lämnas in till Ã¥tervinning blir de förnybar energi motsvarande 30 miljoner kWH. Det räcker till att försörja 1 200 villor med el under ett Ã¥r.  Julgranen kan eldas upp i ett kraftvärmeverk och bli grön värme och el. Att Ã¥tervinna granen är ett fiffigt sätt att dra ett strÃ¥ till stacken i klimatarbetet. Julgranar räknas som grovavfall och ska lämnas till en Ã¥tervinningscentral i din kommun. Läs mer
Tack för att du läser Hagabloggen. Kom gärna med synpunkter på vad du vill att vi lyfter fram och vem du vill se blogga hos oss.
Rønnaug Vinje: Vi uppdaterar våra hållbarhetsmål
Företagsklimatet ser väldigt annorlunda ut nu mot när jag började min karriär inom hÃ¥llbarhet för 10 Ã¥r sedan. Företagen har starka krav pÃ¥ sig att leverera värde lÃ¥ngt utöver avkastningen för investerarna. De mÃ¥ste fortfarande leverera vinst, men samtidigt ta sig an viktiga sociala och miljömässiga utmaningar. Läs inlägg
Anna Denell: Money talks
Förra Ã¥ret var mitt nyÃ¥rslöfte att gÃ¥ igenom mitt pensionssparande för att aktivt välja bort fonder och förvaltare som inte lever upp till mina krav pÃ¥ hÃ¥llbarhet och lÃ¥g klimatpÃ¥verkan. Inte bara för att det känns bra, utan för att jag är övertygad om att hÃ¥llbara investeringar är mer lönsamma. Läs inlägg

OECD om miljö och ekonomi 
I en serie rapporter har OECD låtit utreda förhållandet mellan miljöpolitik och ekonomi. Rapporterna visar bland annat att en strikt miljöpolitik inte nödvändigtvis skadar produktiviteten i ekonomin och att en miljöpolitik med marknadsbaserade och flexibla miljöskatter gynnar ekonomin.
- Vi behöver regleringar som tillÃ¥ter genomslag för cleantech, säger Simon Upton, miljöchef pÃ¥ OECD.

Läs en sammanfattning av rapporterna här.  

Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I nätverket ingår Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, HKScan Sweden, Statoil Fuel & Retail Sverige, Stena Recycling, Sveaskog samt Vasakronan.
Hagainitiativet
Box 3490
103 69 Stockholm
info@hagainitiativet.se, www.hagainitiativet.se
Avregistrera    Uppdatera dina uppgifter