Copy

Kurzy pro učitele od Právnické fakulty UK (Street Law - Kurzy pro učitele)

 

Vážené učitelky, vážení učitelé,

 

před delší či kratší dobou jsme se potkali, nejspíše v rámci semináře právní didaktiky. S řadou z vás jsme se bavili o tom, že byste ocenili nějaké další školení, a to včetně školení o soukromém a veřejném právu. Inu, zde jsou - pro vás i vaše kolegy, kterým tuto nabídku prosím přepošlete. Mockrát děkuji

 

JUDr. Michal Urban 

Vážené učitelky, vážení učitelé,

 

také si čas od času kladete otázky jako jak učit právo tak, aby bavilo studenty i vás? Jaké výukové metody použít? Jaké změny přinesl nový občanský zákoník a co z nich představit v hodinách? Jak se liší jednotlivé typy soudních řízení? Jak sehrát se studenty simulované soudní řízení? Na které změny v trestním právu bychom neměli při výuce zapomenout?

 

Na tyto i mnohé další otázky, které v seminářích položíte, bychom rádi odpověděli, a to v kurzech pro učitele společenských věd na základních a středních školách. Víme, že právo nebývá nejoblíbenější vědou, kterou učitelé ZSV či OV vyučují, a chceme jej proto představit v jeho lepší podobě. Kurzy jsou pořádané pod záštitou Právnické fakulty Univerzity Karlovy a jsou vedeny právníky, kteří tuto fakultu vystudovali a sami právo vyučují na středních školách. Semináře jsou akreditovány Ministerstvem školství,  mládeže a tělovýchovy, a to rozhodnutím č.j. MSMT 23274/2014-1.

 

Na výběr jsou tři kurzy:

 

  1. Didaktika práva

Kurz je zaměřen na použití vhodných výukových metod. Učitelům budou nabídnuty i některé aktivity a pracovní listy, které mohou ihned začít používat ve svých hodinách. Více informací o kurzu naleznete tabulce níže nebo na http://streetlaw.eu/kurz-didaktiky-prava/.

 

  1. Soukromé právo

Důraz je kladen na představení novinek v občanském zákoníku, do kterého nově patří i právo rodinné a částečně úprava obchodního práva, dále se zaměříme na změny u obchodních korporacích a v pracovním právu. Učitelům budou poskytnuty didaktické materiály ke všem těmto okruhům, stejně tak jako tipy na výukové metody. Více informací o kurzu naleznete v tabulce níže nebo na http://streetlaw.eu/kurz-pravo-i-pravo-soukrome/.

 

  1. Veřejné právo

Obsahem je především trestní právo, zmíníme také relativně novou právní úpravu odpovědnosti právnických osob. Důraz bude kladen také na odlišení trestního a správního práva za pomoci příkladů a ukázkových aktivit. Více informací o kurzu naleznete v tabulce níže nebo na http://streetlaw.eu/kurz-pravo-i i-undefined-pravo-verejne/.

 

V případě zájmu o kurzy se přihlaste prostřednictvím odkazů, které naleznete v jednotlivých tabulkách. Pro více informací nás můžete kontaktovat na kurzy@streetlaw.eu.

 

Více informací o naší činnosti, kurzech a Street Law naleznete na http://streetlaw.eu/.


 

Těšíme se na vás!


Za celý Street Law tým

JUDr. Mgr. Michal Urban, PhD.


Street_Law_-_Kurzy_pro_učitele.pdf (91 kB)
 
STREET LAW - NABÍDKA KURZŮ PRO UČITELE
 

KURZ DIDAKTIKY PRÁVA

Místo konání

 

Praha,

Právnická fakulta UK

Datum a čas konání

 

5. 2. 2016

10.00 - 14.00

Cena

 

990,- Kč

Vyučující

 

JUDr. Mgr. Michal Urban, PhD.

Kurz didaktiky práva nabízí účastníkům pomoc při hledání způsobů, jak efektivně učit právo.

 

Na rozdíl od většiny ostatních vzdělávacích právních kurzů, které jsou zaměřeny na prohloubení znalostí učitelů o právu, se tento vzdělávací seminář zaměřuje především na prohloubení dovedností učitelů právo vyučovat. Představeny budou aktivity a metody vhodné k výuce práva. Účastníci kurzu získají tipy na konkrétní materiály, které výuku značně usnadňují či oživují. Dále si odnesou řadu konkrétních aktivit, pomocí kterých mohou svým student ům právo lépe přiblížit. A konečně se dozvědí o možnostech zapojit svoji školu či třídu do projektů, které propojují svět práva se světem škol – ať už například účastí na soudních jednáních nebo možností zapojit do výuky práva studenty právnických fakult.

 

Přihlašovat se na kurz lze (výhradně) prostřednictvím elektronického formuláře na adrese http://goo.gl/forms/ezmjV6d9ke, a to do doby 20 dní před konáním kurzu. Přihlášení účastn íci obdrží na v přihlášce uvedenou emailovou adresu email s dalšími informacemi o kurzu.     

 

Přihlášení účastnící obdrží podrobnější informace o organizaci kurzu mailem.

 

Seminář je akreditován MŠMT rozhodnutím č.j. MSMT 23274/2014-1.

 

Více informací o kurzech a Street Law naleznete na http://streetlaw.eu/.

 

 

KURZ PRÁVO I - PRÁVO SOUKROMÉ

Místo konání

 

Praha,

Právnická fakulta UK

Datum a čas konání

 

15. 1. 2016

10.00 - 14.00

Cena

 

990,- Kč

Vyučující

 

Mgr. Ing. Tereza Krupová, PhD.

Mgr. Tomáš Friedel

Kurz si klade za cíl představit největší změny, které s sebou nové právo přineslo, srozumitelnou a praktickou formou.

 

Kurz je rozdělen do tří částí, na každou z částí je vyhrazeno přibližně 60 minut. Účastníkům kurzu budou postupně představeny základní i rozšiřující poznatky z těchto oblastí:

  1. práva občanského, se zaměřením na právní úpravu obsaženou v tzv. novém občanském zákoníku, tj. zákonu č. 89/2012 Sb.,

  2. navazující úpravy práva obchodních korporací, tedy zejména oblast zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

  3. práva pracovního.

 

Při představování všech částí bude vždy kladen důraz na využitelnost informací vzhledem k nárokům kladeným RVP.

 

Při výuce se soustředíme nejen na obsahovou stránku tématu, ale i stránku didaktickou. Účastníci semináře si tak nejen rozšíří své právní znalosti získané na pedagogických fakultách a v učitelské praxi, ale získají také řadu doporučení stran vhodných metod, jak danou právní oblast dobře vyučovat. Některé z vyučovacích metod si v rámci semináře i sami vyzkouší.

 

Přihlašovat se na kurz lze (výhradně) prostřednictvím elektronického formuláře na adrese http://goo.gl/forms/ezmjV6d9ke, a to do doby 20 dní před konáním kurzu. Přihlášení účastn íci obdrží na v přihlášce uvedenou emailovou adresu email s dalšími informacemi o kurzu.      

 

Přihlášení účastnící obdrží podrobnější informace o organizaci kurzu mailem.

 

Seminář je akreditován MŠMT rozhodnutím č.j. MSMT 23274/2014-1.

 

Více informací o kurzech a Street Law naleznete na http://streetlaw.eu/.

 

 

KURZ PRÁVO II - PRÁVO VEŘEJNÉ

Místo konání

 

Praha,

Právnická fakulta UK

Datum a čas konání

 

22. 1. 2016

10.00 - 14.00

Cena

 

990,- Kč

Vyučující

 

Mgr. Ing. Tereza Krupová, PhD.

Mgr. Tomáš Friedel

Cílem kurzu je představit oblasti práva veřejného.

 

Kurz je rozdělen do tří částí, na každou z částí je vyhrazeno přibližně 60 minut výuky. Účastnící se seznámí se základy i rozšiřujícími poznatky z práva ústavního, trestního a správního. Budeme přitom klást důraz na to, aby představené informace splňovaly nároky kladené RVP.

 

Při výuce se soustředíme nejen na obsahovou stránku tématu, ale i stránku didaktickou. Účastníci semináře si tak nejen rozšíří své právní znalosti získané na pedagogických fakultách a v učitelské praxi, ale získají také řadu doporučení stran vhodných metod, jak danou právní oblast dobře vyučovat. Některé z vyučovacích metod si v rámci semináře i sami vyzkouší.

 

Přihlašovat se na kurz lze (výhradně) prostřednictvím elektronického formuláře na adrese http://goo.gl/forms/ezmjV6d9ke, a to do doby 20 dní před konáním kurzu. Přihlášení účastn íci obdrží na v přihlášce uvedenou emailovou adresu email s dalšími informacemi o kurzu.      

 

Přihlášení účastnící obdrží podrobnější informace o organizaci kurzu mailem.

 

Seminář je akreditován MŠMT rozhodnutím č.j. MSMT 23274/2014-1.

 

Více informací o kurzech a Street Law naleznete na http://streetlaw.eu/.

Copyright © 2015 Street Law. Všechna práva vyhrazena


Our mailing address is:
Právnická fakulta UK
náměstí Curieových
7
Praha 110 00
Czech Republic

Add us to your address book


Tento email jste obdrželi, protože jste vyjádřili vůli být s námi v kontaktu.
Pokud tomu tak není, případně nemáte o další emaily zájem, můžete se z tohoto seznamu odhlásit zde.