Dear Ray
 
I need your help to save Wales from a wildly expensive road that would damage our climate and harm wildlife.
 
The M4 relief road would slice through the Gwent Levels – Wales’ equivalent of the Amazon rainforest.
 
Welsh Assembly Members (AMs) have been promised a vote on the M4 relief road – which could take place as soon as December 4.
 
If enough of us tell them we’re against the road, we have a chance to stop it.
I’LL ASK MY AMs TO VOTE NO NEW M4
As well as threatening wildlife and contributing to climate change, the M4 relief road would increase congestion and air pollution.
 
And then there’s the eye-watering £2 billion bill. We think our money would be better spent on investment across the country and on more sustainable transport.
 
So if you want to stop Wales from hurtling down the road to more traffic, congestion and carbon emissions, please write to your AMs today. The more of us they hear from, the more of them we can persuade to vote against the road.
I’LL ASK MY AMs TO VOTE #NONEWM4
Friends of the Earth supporters like you have a fantastic track record of stopping unsustainable infrastructure like the M4 relief road. With your help we can do it again.
 
Your sincerely, 
Haf Elgar
Director, Friends of the Earth Cymru
 
PS. Why not come to our #NoNewM4 rally in Cardiff on 4 December 2018? Let’s show our politicians we don’t want a road that costs the Earth. Details here.
Helo,
 
Dwi angen eich cymorth i achub Cymru rhag ffordd eithriadol o ddrud a fyddai’n difrodi ein hinsawdd ac yn niweidio bywyd gwyllt.

Byddai ffordd liniaru yr M4 yn torri drwy Wastadeddau Gwent i’r de o Gasnewydd – man yng Nghymru sy’n cyfateb â choedwig law’r Amazon.

Mae Aelodau’r Cynulliad (ACau) wedi cael addewid o bleidleis ar ffordd liniaru’r M4 – a fydd yn digwydd cyn gynted â 4 Rhagfyr.

Os oes digon ohonom yn dweud wrthynt ein bod yn gwrthwynebu datblygu’r ffordd, mae gennym obaith o’i atal.
GOFYNNAF I FY ACau I BLEIDLEISIO #DIMM4NEWYDD
Yn ogystal â pheryglu bywyd gwyllt a chyfrannu tuag at newid hinsawdd, buasai ffordd liniaru’r M4 yn cynyddu tagfeydd a llygredd aer.

Heb sôn am y gost ddychrynllyd o £2 biliwn. Rydyn ni’n credu y byddai’n well gwario ein harian ar fuddsoddiadau ar draws y wlad ac ar drafnidiaeth gynaliadwy.

Felly os ydych eisiau atal Cymru rhag rhuthro tuag at mwy o draffig, tagfeydd ac allyriadau carbon, ysgrifennwch at eich ACau heddiw. Po fwyaf ohonom fydd yn cysylltu, po fwyaf ohonynt y gallwn eu perswadio i bleidleisio yn erbyn datblygu’r ffordd.
GOFYNNAF I FY ACau I BLEIDLEISIO #DIMM4NEWYDD
Mae gan gefnogwyr Cyfeillion y Ddaear fel chi hanes gwych o allu atal isadeiledd anghynaladwy fel ffordd liniaru’r M4. Gyda’ch cymorth chi fe allwn wneud hynny unwaith eto.

Yn gywir
Haf Elgar
Cyfarwyddwr, Cyfeillion y Ddaear Cymru

O.N Pam na ddewch chi i’n rali #DimM4Newydd yng Nghaerdydd ar 4 Rhagfyr 2018? Dewch i ni ddangos i’n gwleidyddion nad ydym eisiau ffordd sy’n costio mor ddrud. Manylion yma.
View this email in a browser

This email was sent to rayjoseph05@aol.com 
Want to change how you receive these emails?
Unsubscribe from this list

We send communications to our supporters who have opted in to receive emails from us.

Friends of the Earth Limited. Reg. No.1012357. Incorporated in England and Wales. Registered office: Friends of the Earth The Printworks 139 Clapham Road London, SW9 0HP United Kingdom

Copyright © Friends of the Earth Limited
Our supporter promise | Privacy Policy | Contact Us