Copy
Uge 2 - Januar 2021

CEI opfordrer til fortsat opmærksomhed i sundhedsvæsenet

Indsatsen overfor covid-19 er fortsat i en afgørende fase, og det er vigtigt, at vi forsøger at holde afstand og mindske risiko for smitte, samtidig med at vi anvender de generelle forholdsregler:

  • Placer dig, så tæt ansigt-til-ansigt kontakt med patienten eller kollegaen reduceres.
  • Brug kirurgisk maske eller visir i al kontakt med patienter og pårørende.
  • Rør kun ved masken ved på- og aftagning og skift den, når den er synligt forurenet eller fugtig.
  • Brug handsker og forklæde ved kontakt med patientens udskillelser.
  • Brug handsker, kirurgisk maske, øjenbeskyttelse og overtrækskittel ved mistanke om eller verificeret covid-19.
  • Brug FFP2-FFP3 maske ved aerosolgenererende procedurer.
  • Udfør håndhygiejne mellem hver kontakt og efter brug af handsker.
  • Vær opmærksom på rengøring af overflader – især steder som berøres af mange (kontaktpunkter).

2020 har været året, hvor covid-19 fik sat fokus på infektionshygiejne. 

Forebyggelse af smittespredning skal imidlertid ikke kun ske i forbindelse med epidemier, men hver dag – hele tiden. For nogle har gode hygiejnerutiner været en indgroet vane –  for andre har de skullet læres. Nye handlinger giver god mening og efterlevelsen af retningslinjer er ofte høj, når man står i nye og skræmmende situationer. Det har bl.a. været afspejlet i efterspørgsel på værnemidler og behovet for undervisning i på- og aftagning af disse.

Epidemien har stået på i næsten et år, og i Hope projektet måles en vis træthed i befolkningen med det resultat, at man slækker på de forebyggende tiltag. Bedømt ud fra informationer fra de ugentlige signalmøder med interessenter fra hele landets sundhedsvæsen synes den samme tendens at spores, idet udbrud synes at opstå på afsnit og i lokaler, hvor covid-19 ikke er det primære fokus – altså hvor asymptomatiske eller præsymptomatiske borgere eller personale færdes. 

På baggrund af ovenstående og set i lyset af det hastigt stigende smittetal i England, som skyldes en ny virusstamme – SARS-CoV-2 B.1.1.7 (den engelske variant) – er der fortsat behov for at handle smitteforebyggende, både generelt og fokuseret. Konsekvenserne af smittespredning med en mere smitsom virus-variant er, at epidemikurven vil være stejlere og have et højere toppunkt i forhold til de hidtidige varianter. Flere vil således blive smittet, og flere vil derfor også kunne have behov for behandling på hospitalerne.

Der gøres hermed opmærksom på de generelle infektionshygiejniske retningslinjer, som skal anvendes i alle situationer, hvor der er risiko for kontakt med blod, sekret eller ekskret fra patienter eller borgere. Forud for valget og brugen af værnemidlerne (handsker, forklæde, kirurgisk maske og øjenbeskyttelse i form af briller/visir) ligger en planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, hvor der tilstræbes så kort en kontakt som muligt med patientens udskillelser. 

Ved mistanke om eller påvist covid-19, som smitter gennem luftvejssekret i form af kontakt- og dråbesmitte, suppleres de generelle infektionshygiejniske retningslinjer med de supplerende infektionshygiejniske retningslinjer. I relation til den aktuelle covid-19-aktivitet indebærer dette isolation af den mistænkte eller påviste covid-19-smittede, og de generelle værnemidler - handsker, forklæde, kirurgisk maske og øjenbeskyttelse, suppleres med overtrækskittel og (i visse situationer) FFP2/3-maske. 

I øvrige aktiviteter, der indebærer kontakt med alle patienter og pårørende under covid-19-epidemien, bæres kirurgisk maske og der holdes den angivne afstand.

Efter aftagning af værnemidler udføres håndhygiejne.

Med en mulig ny stigning i antal smittede er det vigtigt, at værnemidler anvendes korrekt og ikke i unødige situationer. Kontakt regionens Infektionshygiejniske Enhed for rådgivning og hjælp til planlægning af arbejdsgang og procedurer. Se her, hvor du kan finde dem: https://hygiejne.ssi.dk/organisering/sygehusene-regionerne

Læs om aktivitet i sundhedsvæsenet i lyset af covid-19-epidemien i Sundhedsstyrelsens COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet.

Læs mere om generelle og supplerende infektionshygiejniske forholdsregler i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om generelle infektionshygiejniske retningslinjer og supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren.

Faglig Forum

Faglig Forum planlægges afholdt enten virtuelt eller fysisk afhængig af restriktioner. Desværre har vi været nødt til at flytte mødet som tidligere annonceret fra onsdag d. 12. maj 2021 til torsdag d. 6. maj 2021. Mødet afholdes enten via Teams eller fysisk i Foredragssalen på Statens Serum Institut. Send gerne forslag til emner, for næste års møde til CEImail@ssi.dk

NIR om nybygning

2. udgave af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for nybygning og renovering i sundhedssektoren er i høring. Høringsperiode 18. december 2020 til 22. januar 2021 kl. 12.00.

Statens Serum Institut
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon 3268 3751
e-mail: ceimail@ssi.dk
 
Hvis du ønsker at framelde dig dette nyhedsbrev, så klik her.