Copy
Uge 44 - Oktober 2020

Undersøgelse af kommunernes hygiejneindsats skal bidrage til at styrke forebyggelse af smittespredning

Sundheds- og Ældreministeriet vil iværksætte en borgerrettet kampagne om generel smitteforebyggelse inkl. COVID-19, og har derfor bedt Sundhedsstyrelsen og SSI om at udarbejde en koordineret hygiejneindsats i løbet af 2020/2021.

Et indsatsområde er at understøtte og styrke dannelse af hygiejnenetværk i de enkelte kommuner, imellem kommuner samt imellem kommuner og regioner, i samarbejde med allerede etablerede netværk.

Derfor foretages en kortlægning af de eksisterende hygiejneindsatser. Kortlægningen vil blandt andet baseres på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af CEI, som tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ”Forebyggelsespakke − Hygiejne” fra 2018 og rapporterne ”Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats” udgivet af Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med KL i 2013, 2017 og 2019. 

Hvad er formålet med undersøgelsen, og hvad indeholder den?

Undersøgelsen skal belyse organiseringen af det nuværende arbejde med infektionshygiejne, og resultaterne skal anvendes til at målrette den del af den borgerrettede kampagne, som understøtter de kommunale aktiviteter på området.

Der vil i spørgeskemaet blive spurgt ind til følgende områder:

  • Etablering og organisatorisk opbygning af kommunernes hygiejneorganisation.
  • Kommunernes kompetencer og samarbejdsaftaler på hygiejneområdet.
  • Indhold og anvendelse af en hygiejnepolitik.
  • Efterlevelse af nationale og lokale retningslinjer for hygiejne.
  • Den enkelte kommunes evaluering af egen hygiejneindsats.

Hvordan deltager kommunerne i undersøgelsen?

Spørgeskemaet udsendes til kommunernes hovedpostkasse i uge 44 og bedes distribueret videre til kommunernes ansvarlige på hygiejneområdet. Det tager ca. 30 min. at besvare spørgeskemaet elektronisk eller alternativt, hvis det ønskes, ved telefonisk samtale med CEI’s akademiske medarbejder.

Hvordan skal resultaterne anvendes?

Resultaterne fra undersøgelsen vil, sammenholdt med registerdata fra Danmarks Statistik, indgå i en samlet rapport med status for hygiejneindsatsen i kommunerne samt belysning af faktorer, som synes henholdsvis at fremme eller hæmme etablering af kommunernes hygiejneorganisation og implementering af infektionshygiejniske indsatser.

Svar fra de enkelte kommuner vil være anonymiseret. Den færdige rapport forventes publiceret på CEI’s hjemmeside omkring årsskiftet 2020/2021.

Statens Serum Institut
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon 3268 3751
e-mail: ceimail@ssi.dk
 
Hvis du ønsker at framelde dig dette nyhedsbrev, så klik her.