Copy
Uge 9 - Marts 2021

Opdatering og revision af National Infektionshygiejnisk Retningslinje om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren

 

CEI planlægger at nedsætte en arbejdsgruppe til revision af de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren.

NIR udarbejdes og revideres i samarbejde med infektionshygiejniske eksperter og eksperter i øvrigt inden for emneområdet. CEI fremsender en formel invitation til regionerne som bedes udpege én repræsentant per region. Ligeledes vil én repræsentant fra kommunerne via KL (gerne en hygiejnesygeplejerske) samt én repræsentant fra de industrielle vaskerier også blive inddraget.

Forberedelser, herunder gennemgang af guidelines og litteratur, initieres snarligt, og herefter udsender CEI en invitation til potentielle arbejdsgruppemedlemmer via e-mail med yderligere information om forventet mødeaktivitet, tidsforbrug mm.

Du er velkommen til at fremsende kommentarer, forslag og evt. nye problemstillinger af relevans for håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren. Meld gerne tilbage til Karoline Baldur Jensen (kbaj@ssi.dk) senest 1. april 2021. På forhånd mange tak.

Præcisering af snitfladerne mellem CEI’s hjemmeside og Sundhedsstyrelsens nye temaside om hygiejne

 

Sundhedsstyrelsen (SST) har i samarbejde med CEI udarbejdet en temaside om hygiejne.

Covid-19 epidemien har medført øget opmærksomhed på hvor stor en betydning hygiejne har for at forebygge smitsomme sygdomme og betydningen for at undgå smittespredning i samfundet. Behovet for information til borgerne om hygiejne i flere sammenhænge er derfor steget markant, hvilket er glædeligt. Sundhedsstyrelsen har valgt at sætte øget fokus på hygiejne med en særlig temaside.

CEI har modtaget spørgsmål om snitfladerne mellem CEI’s hjemmeside og Sundhedsstyrelsens nye temaside om hygiejne og følgende punkter kan opsummeres:

  • SST’s hygiejne-temaside er ikke specifik for covid-19, men er generelle anbefalinger. Borgere kan med fordel henvises til SST’s hjemmeside, da de kan finde megen generel information præsenteret på en pædagogisk måde, fx film, quiz og korte informationer. Andre kan også have gavn af hjemmesiden, da brugeren henvises til relevant materiale.
  • Sundhedsprofessionelle skal fortsat anvende CEI’s hjemmeside. Såfremt sundhedsprofessionelle ikke er bekendt med CEI’s hjemmeside, vil de blive omdirigeret fra SST’s hjemmeside om hygiejne til CEI’s materialer. Dette kan være særlig relevant for nye medarbejdere i fx kommunerne.
  • De primære områder på SST’s hjemmeside er håndhygiejne og rengøring samt kort og overordnet information om infektionshygiejne, hvor SST’s generelle anbefalinger og vejledninger om hygiejne kan læses, og hvorfra der bl.a. henvises til CEI’s NIR.  

Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19-podeklinikker og testcentre revideret vedr. affaldshåndtering

 

CEI har sammen med Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Sundhedsstyrelsen og KL præciseret nogle forhold omkring affaldshåndtering.

Præciseringen indebærer i den reviderede udgave, at kun en mindre del af affaldet kategoriseres som klinisk risikoaffald. Samtidig understreges det, at affaldshåndteringen skal ske under hensyntagen til kommunale regulativer, idet kommunen er myndighed på dette område.

Statens Serum Institut
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon 3268 3751
e-mail: ceimail@ssi.dk
 
Hvis du ønsker at framelde dig dette nyhedsbrev, så klik her.