Copy
Uge 18/2 - Maj 2019

National Infektionshygiejnisk Retningslinje for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr er netop udkommet

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr er 1. udgave, men denne NIR repræsenterer 3. generation af nationale retningslinjer på området (jf. de tidligere retningslinjer Kvalitetshåndbog for sterilcentraler (I-III), 2000 og den infektionshygiejniske standard DS 2451-13, 2011).1,2

NIR for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr er først og fremmest rettet mod de dele af sundheds- og plejesektoren, der udfører genbehandling af medicinsk steriliserbart udstyr og tilhørende transportudstyr, samt personalegrupper med andre opgaver i genbehandlingsenhederne. Målgruppen er primært de større genbehandlingsenheder (sterilcentralerne), men omfatter også genbehandlingsenheder tilknyttet operations- og fødeafdelinger og speciallægepraksis med et stort volumen af operative indgreb.

NIR for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr ligger til fri download på https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/nir.

I øjeblikket fungerer en række links i NIR dokumenterne desværre ikke pga. tekniske problemer. Der arbejdes på en løsning af dette.

Referencer:

  1. Statens Serum Institut. Kvalitetshåndbog for kvalitetscentraler I-III. København, 2000.
  2. Dansk Standard. DS 2451-13:2011 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren – Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr. 2011.

Temadag om MRSA udbrud på neonatalafdelinger i Danmark den 4. juni

CEI afholder en tværfaglig temadag på Statens Serum Institut tirsdag den 4. juni, kl. 9.00-15.30.

Temadagen omhandler udbrud af MRSA på neonatalafdelinger i Danmark. Formålet er at afdække og belyse MRSA problematikker på neonatalafdelinger. Dagen er planlagt i samarbejde med repræsentanter fra det neonatale område, hygiejnesygeplejersker og personale fra CEI.

Målgruppen er: Neonatalsygeplejersker, hygiejnesygeplejersker, infektionshygiejniske enheder, sundhedsplejersker, praktiserende læger, konsultations sygeplejersker, børnelæger, jordemødre og alle med interesse for dette område.

Det er lagt op til en meget spændende og inspirerende dag, Link til online tilmelding.

Kvartære (kvarternære) ammoniumforbindelser i produkter til hånddesinfektion

I alt 30 forskellige stoffer fra aktivstofgruppen kvarternære ammoniumforbindelser er blevet vurderet af Regionernes Kemikalie Samarbejde (REKS). REKS har ud fra stoffernes fareklassifikation foretaget en samlet vurdering af stofferne i forhold til disses anvendelse i produkter til hånddesinfektion.

Ifølge den del af klassificeringen, der har betydning ved hudkontakt, er:

  • 12 kvarternære ammoniumforbindelser klassificeret som ætsende (forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader)
  • 18 kvarternære ammoniumforbindelser klassificeret som lokalirriterende (forårsager hudirritation)
  • 4 kvarternære ammoniumforbindelser klassificeret som potentielt kontaktallergene (kan forårsage allergisk hudreaktion).


Ovenstående betyder, at uanset hvilke af de 30 kvarternære ammoniumforbindelser, der anvendes, vil der være påvirkning af huden.

Den samlede vurdering og konklusion er, at REKS ikke vil anbefale et produkt til håndesinfektion, hvor aktivstoffet er en vandig opløsning af kvaternære ammoniumforbindelser.

REKS’ begrundelse er:

  • At anvendelse af produkter til hånddesinfektion, som indeholder kvaternære ammoniumforbindelser i en vandig opløsning, vil medføre en stigende koncentration af hudirriterende/ætsende stoffer i og på huden
  • At der udføres hånddesinfektion mange gange på en arbejdsdag, hvilket kan give en additiv effekt og medfører, at der vil være kvaternære ammoniumforbindelser på huden gennem hele arbejdsdagen.


CEI deler REKS’ vurdering og konklusion og kan derfor ikke anbefale brugen af produkter til hånddesinfektion, som indeholder en vandig opløsning af kvaternære ammoniumforbindelser.

Kun 6 kvarternære ammoniumforbindelser er under vurdering i henhold til Biocidforordningen under produkttype 1 på EU-niveau. Ingen er endnu godkendt.

Læs mere om Biocidforordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside under biocider.

ECHA’s hjemmeside kan man søge efter status for vurdering og godkendelse af de forskellige aktivstoffer inden for de forskellige produkttyper.

Statens Serum Institut
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon 3268 3751
e-mail: ceimail@ssi.dk
 
Hvis du ønsker at framelde dig dette nyhedsbrev, så klik her.