Copy
Uge 18 - April 2019

WHO 5. maj 2019 – Håndhygiejne – i hele behandlingsforløbet

Håndhygiejne er en af de bedst dokumenterede metoder til afbrydelse af smitteveje. 
Alle kan medvirke til at afbryde smitteveje ved at udføre håndhygiejne både under og efter indlæggelse på sygehuset.

Fra 2009 til 2016 er antallet af ambulante besøg på hospitalerne steget med 34 pct., og samtidig er liggetiden på hospitalerne faldet. Danmark har således den laveste liggetid på sygehuset i sammenligning med resten af Europa. Siden 2008 er gennemsnitstiden for en indlæggelse faldet med næsten et døgn fra 4,3 døgn til en gennemsnitlig liggetid på de somatiske sygehuse på 3,4 dage i 2017. 

Dette skyldes at man i bestræbelserne på at effektivisere sundhedsvæsenet og udgifterne hertil foretager flere og flere behandlinger ambulant eller som accelererede patientforløb på de danske sygehuse. Patienterne udskrives altså hurtigere til fortsat pleje og behandling i eget hjem og flere patienter med kroniske sygdomme behandles, plejes og tilses i eget hjem. Patienten og dennes pårørende bliver dermed i højere grad medinddraget i at indgå i sundhedsfaglige opgaver. 

Læs mere i REGIO, Danske regioners analysemagasin, nr. 19

Når behandling og pleje flytter hjem – så skal håndhygiejnen naturligvis flytte med – med samme kvalitet, som hvis patienten var indlagt på sygehuset. Ellers giver det ingen mening at tale om sammenhængende kvalitet i sundhedsvæsenets ydelser.

Instruktion i håndhygiejne bør derfor være en del af indlæggelsessamtalen samt medtages i udskrivelsessamtalen med fokus på – hvordan – hvornår og med hvad håndhygiejne udføres. Den mundtlige instruktion i håndhygiejne kan med fordel følges op med en skriftlig instruks, som patienten får med hjem.

Læs mere om håndhygiejne i NIR om håndhygiejne.  

Online tilmelding

Det er nu muligt at tilmelde sig online til både Fagligt Forum og Temadag om MRSA udbrud på neonatalafdelinger i Danmark.

Statens Serum Institut
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon 3268 3751
e-mail: ceimail@ssi.dk
 
Hvis du ønsker at framelde dig dette nyhedsbrev, så klik her.