Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Bewonersplatform Binnenstad Noord Delftt. Middels deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
In blijde verwachting
De ledenwerfcampagne heeft al een mooi resultaat: tot nu toe zijn er 190 aanmeldingen. Dat is ruim genoeg om de vereniging te gaan oprichten. We hebben Westvest Netwerk Notarissen opdracht gegeven om de oprichting te realiseren. Zij zijn met onze eerder gemaakte concept-statuten aan de slag gegaan, binnenkort verwachten we de definitieve versie.


Herinrichting Vlamingstraat en Rietveld: voortgang
 
Rietveld en Vlamingstraat zijn belangrijke toegangswegen tot ons deel van de binnenstad. Als die niet toegankelijk zijn, betekent dat nogal wat voor de bereikbaarheid per auto van ons deel van de binnenstad. Hoe staat het met de werkzaamheden? Lees verder voor een update.

 


Rapport parkeertellingen aangeboden aan wethouder
 
De gemeente gaat eind dit jaar de parkeerregeling evalueren. De belangenverenigingen in de binnenstad en dus ook Binnenstad Noord doen hierbij mee, o.a. door parkeertellingen. De resultaten zijn in een rapport aangeboden aan de wethouder. De proef t.a.v. het bewonersparkeren op de Paardenmarkt loopt volgend jaar in elk geval door. Lees verder


Bewoners doen mee aan evaluatie evenementenbeleid
 
In de raadscommissie Economie, Financiën en Bestuur van 29 oktober stond de reactie van het college op de brief van de gezamenlijke bewonersorganisaties uit de binnenstad over het evenementenbeleid op de agenda. Veel fracties deelden de zorgen van bewoners over toename van de overlast. De bewoners zullen een rol krijgen bij de evaluatie. Lees verder.


Meer aandacht voor bastonen bij geluidsmeting
 
Een van veroorzakers van geluidsoverlast bij evenementen zijn de lage bastonen. In de gangbare geluidsnormen worden die onvoldoende meegenomen. BBN pleit voor invoering van de dB(C) norm in Delft, naast de dB(A) norm, net als in verschillende andere gemeenten inmiddels is gebeurd en pleit voor adequate handhaving van beide normen. Lees verder
 


Straatkolken: hou ze in de gaten 
 
Om het water op de straat af te kunnen voeren zijn er in de lage delen van de straat diverse straatkolken geplaatst. Het onderhoud van deze kolken wordt uitgevoerd door de gemeente. Signaleren dat een straatkolk vol met blad of andere rotzooi zit moet gedaan worden door de bewoner die er vlakbij woont. Dat kan telefonisch via 14015. Er zijn goede ervaringen met het verwerken van deze meldingen. Lees verder over straatkolken

En verder:
  • Vindt de eerstvolgende vergadering van de belangenvereniging plaats op dinsdag 11 november 2014 op Rietveld 118
  • Kan je op http://rietveld109.bloggertje.nl/ informatie vinden over de planning van de werkzaamheden op de voormalige Leger des Heilslocatie (overigens een prima initiatief om zo omwonenden op de hoogte te houden)
  • Kan je tot 19 november inspreken op de ontwerp-omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van het voormalig artilleriedepot aan de Paardenmarkt, zie hier
  • Kan je je - voor zover nog niet gedaan - natuurlijk nog steeds opgeven als lid via de site of de flyer
  • Kan je opmerkingen aan BBN doorgeven via het contactformulier

Copyright © 2014 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft
U heeft zich via de website ingeschreven voor deze nieuwsbrief, bent lid of staat op onze verzendlijst van de vergaderingen.
www.binnenstadnoord.nl


Email Marketing Powered by Mailchimp