Copy
Dit is de HTML nieuwsbrief van Belangenvereniging Binnenstad Noord.
Met de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
Is deze mail niet goed leesbaar?
Laat nieuwsbrief zien in browser

Verenigingszaken

In afwachting van een coalitieakkoord en benieuwd naar de plannen van het nieuwe college voor de stad, gaan we ook als vereniging onze plannen vaststellen. Op 10 april vindt voor onze leden de ALV plaats (zie hier), met een gastspreker die ons geheimen over de binnenstad gaat onthullen. U heeft als het goed is een persoonlijke uitnodiging ontvangen per mail. Mocht dat niet het geval zijn, stuur dan een berichtje naar bestuur@binnenstadnoord.nl.  
Tijdens de ALV stellen we ook de begroting voor 2018 vast, die kent een uitgavenkant maar ook een inkomstenkant. Begin februari stuurde uw penningmeester e-mails met het verzoek om de contributie over te maken. Verreweg de meeste leden hebben dit inmiddels gedaan, verschillende anderen nog niet. Als u nog niet heeft betaald kreeg u op 6 april een tweede betalingsverzoek. Heeft u geen contributiemail gezien? Het kan zijn dat uw spamfilter die heeft afgevangen, die filters werken immers niet voor 100% perfect. Wilt u dan controleren of de contributiemail in uw spambox terechtgekomen is? Als uw e-mailadres is gewijzigd, graag even een berichtje naar bestuur@binnenstadnoord.nl.

In deze nieuwsbrief verder o.a. aandacht voor de APV (naast de ALV), voor parkeren, het belang van raadswerk en informatie vanuit de gemeente. Ook een ledenactiviteit: fietsen op 6 mei. En Bommen en Granaten heet nu Kruydt.

Ontwerp-bestemmingsplan parkeren

De gemeente werkt aan een facetbestemmingsplan parkeren. BBN heeft samen met de andere belangenverenigingen in de binnenstad een zienswijze ingediend, want het plan kan beter. Bijvoorbeeld op het terrein van fietsparkeren.
Lees verder

Raadswerk soms ook inzoomen op details

Het kost steeds meer moeite mensen te vinden die raadslid willen worden. De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft de achtergronden onderzocht en doet aanbevelingen hoe het ambt van raadslid aantrekkelijker te maken. Wat BBN betreft gaat de adviesraad voorbij aan een belangrijke rol van de raad, die in Delft gelukkig goed wordt opgepakt.
Lees verder

Wijziging APV wat betreft incidentele festiviteiten

Nu het lente- en zomerseizoen er weer aankomen, zal er weer vaker muziek in de openbare ruimte klinken. Dat mag lang niet overal en lang niet altijd. Wat zijn de nieuwe regels voor incidentele festiviteiten en hoe worden omwonenden geïnformeerd?
Lees verder

Gemeenteberichten: hoe blijf je op de hoogte?

Vroeger keek je in de Stadskrant als je wilde weten of er bijvoorbeeld (bouw)plannen waren die het woon- en leefklimaat in de wijk konden beïnvloeden. Veel mensen hebben dat ingewisseld door een van de digitale mogelijkheden. Let op, want die kennen gebreken.
Lees verder

En verder

  • is het restaurant in de Buccaneer waar na veel discussie een maatwerkvergunning is verleend (zie hier) op 1 april onder de naam restaurant Kruydt geopend
  • is er een tentoonstelling over klimaatadaptatie in De Papaver. Lees verder
  • pleitten we ooit voor een afvalkoerier, en Is er op de Vlamingstraat nu een ondernemende scholier die voor een kleine bijdrage afval naar de verzamelplaatsen brengt (info op nr 42)
  • Nodigen we u graag uit voor een fietsexcursie in Midden Delfland op zondagmiddag 6 mei, Lees verder
Copyright © 2018 Belangenvereniging Binnenstad Noord Delft, All rights reserved.