Copy
Nyhedsbrev

Uddannelseshistorie. 

Nyhedsbrev fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie.
Januar 2017.

 Nyhedsbrevet bringer nyt om arrangementer, udgivelser og andet, som omhandler uddannelseshistorie.
Oplysninger om kommende arrangementer og udgivelser, som ønskes omtalt i Nyhedsbrevet, samt tilmelding til Nyhedsbrevet sendes til nyhedsbrev@uddannelseshistorie.dk
 Send nyhedsbrevet videre til andre interesserede!

____________________________________________________________________________________
 
 

NYT FRA SELSKABET:


LEDIGE STILLINGER:


NY BOG:


CALL FOR PAPERS:

 

NYT FRA SELSKABET:

Indbydelse til generalforsamling og præsentation af årbogen Torsdag 23. februar 2017 
Generalforsamling 2017 og præsentation af årbogen 2016 . Rigsarkivet, Tøjhusgade 1, 1260 København K

GENERALFORSAMLING, kl. 14-15
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren aflægger regnskab
 4. Fastsættelse af budget og kontingent
 5. Ændring af vedtægter
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af styrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant
  Ønsker genvalg: Erik Nørr, Søren K. Lauridsen, Else Hansen, Niels Reeh
  Ønsker genvalg: revisor Kirsten Frederiksen, Rønde.
 8. Eventuelt
Eventuelle forslag skal være formanden (Else Hansen, eha@sa.dk) i hænde senest ti dage før generalforsamlingen.

PRÆSENTATION AF ÅRBOGEN 2016, kl. 15-17
Årbogen har temaet ”Uddannelseshistorie 50 år”. Uddannelseshistorie har siden 1967 bragt artikler, oversigter og anmeldelser inden for det uddannelseshistoriske felt. Og i 2016 kunne selskabet fejre udgivelsen af årbog nummer 50. 
 • Velkomst / Else Hansen
 • Præsentation af årbog 2016 / Jesper Eckhardt Larsen
 • Årbogen og selskab gennem 50 år / Christian Larsen
 • Problemstillinger, tendenser og hændelser gennem de sidste 50 år med udgangspunkt i ”Årets gang”  / Signe Holm-Larsen
 • Fødselsdagsfest med kaffe, te og lagkage    
Gerne tilmelding info@uddannelseshistorie.dk - af hensyn til det praktiske arrangement
 
MEDLEMSSKAB AF SELSKABET FOR SKOLE- OG UDDANNELSESHISTORIE
HUSK at betale for abonnement og medlemsskab skal ske til Selskabets konto i Danske Bank, reg.nr. 1551, kontonr 3015386 senest 1. februar 2016. - Du bedes venligst anføre adresse og evt. adresseændring på indbetalingen.

Et medlemsskab og abonnement på årbogen koster kun 225 kr. (175 kr. for studerende og pensionister. 325 kr. for institutioner).
Kontakt selskabets kasserer og bliv medlem i dag: skl@post.cybercity.dk
Årbogen koster i løssalg 275,- ekskl. ekspedition og porto, bestilles hos kassereren.


UDDANNELSESHISTORIE 50 år. Årbog for Uddannelseshistorie 2016 ER UDSENDT TIL ALLE MEDLEMMER
INDHOLD:
 • Institutter, selskaber, museer og foreninger - den institutionelle skolehistorie 1965-2016 / Af Christian Larsen
 • Et halvt århundrede med ”Årets gang” /Af Signe Holm-Larsen
 • Langt fra bare nasjonal skole - noen nye utdanningshistoriske arbeider med tema fra nordisk område / Af Harald Jarning
 • Transnationale dimensioner i dansk uddannelseshistorie – en historiografisk analyse / Af Karen E. Andreasen & Christian Ydesen 
 • Om utbildningshistoriens nytta och skada - svensk utbildningshistorisk historiografi i nietzscheansk belysning / Af Esbjörn Larsson
 • Historieskrivningen om de erhvervsfaglige uddannelser / Af Ida Juul
 • Temaer i børnehavepædagoguddannelsens historie / Af Christian Sandbjerg Hansen
 • Gymnasieskolens udforskning gennem 50 år - en uddannelseshistorikers tilbageblik / Af Harry Haue
 • Skolevæsenet som preussisk nationalstatsprojekt - ny vinkel på det sønderjyske skolevæsen 1867-1920 / Af Kim Furdal
 • Socialpædagogisk TINA-logik - tysk uddannelsespolitik siden 1970’erne / Af Jacob Kornbeck
 • Nogle Slagelse-testimonier / Af Børge Riis Larsen
 • Flygtningebørn, gymnasieforlig og kornfed fremdrift - uddannelserne i folketingsåret 2015-2016 / Af Signe Holm-Larsen. Bilag
 • Dansk uddannelseshistorisk årsbibliografi 2015 / Ved Christian Larsen
 • Anmeldelser

NY BOG:
 • Else Hansen: Professorer, studenter og polit.er. Om velfærdsstatens universitetspolitik 1950-1975. Museum Tusculanums Forlag. Udkommer 27.1.2017.

  Professorer, studenter og polit.er. Om velfærdsstatens universitetspolitik 1950-1975 undersøger magtkampene om de danske universiteter i perioden fra 1950'ernes begyndelse til midt i 1970'erne. Det var kampe, som udspillede sig mellem den fremvoksende velfærdsstats idealer om lighed og demokrati og universiteternes bærende ideer om akademisk frihed. 

  Professorerne repræsenterede universiteterne i de udvalg under Undervisningsministeriet, hvor linjerne for den fremtidige universitetspolitik blev diskuteret. De varetog de lærdomsmæssige interesser. 
  Studenterne deltog efterhånden også i udvalgsarbejdet og havde fra 1965 større formel indflydelse i Undervisningsministeriets udvalg end i universiteternes interne styrelsesorganer. 
  Polit.erne havde vundet frem i centraladministrationen, og de kom til også at præge universitetspolitikken. De insisterede på først og fremmest at se på, hvordan universiteterne kunne styrke de generelle udviklingstræk i den fremvoksende velfærdsstat. Polit.ernes påvirkning af universitetspolitikken skete diskret, men fik alligevel store konsekvenser. 

  Bogen giver et grundigt indblik i, hvordan overordnede strømninger i velfærdsstaten blev bestemmende for udformningen af universitetspolitikken på bekostning af krav og ønsker fra universiteterne selv, der måtte se studentertallet vokse eksplosivt fra 6.600 i 1953 til 35.000 i 1970. 
  Analysen af de universitetspolitiske diskussioner sker på basis af arkivstudier af materiale, som ikke tidligere har været brugt i videnskabeligt arbejde. Kildebaseret forskning om de danske universiteters historie bringer os tæt på forskelle og alliancer i de universitetspolitiske diskussioner.

  Else Hansen er ph.d. og seniorforsker ved Rigsarkivet.


CALL FOR PAPERS:
 • Professionerne og deres uddannelser. Årbog for Uddannelseshistorie 2017. Frist 1. januar 2017

  Der indbydes til artikler til Årbog for Uddannelseshistorie 2017 udgivet af Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie.

  Dette temanummer af Uddannelseshistorie skal belyse udviklingen inden for både de klassiske og de nyere professioner. Der ønskes særligt artikler, der belyser uddannelsernes rolle i professionernes historie. Professionerne har haft varierende succes med at fastholde status og monopol, f.eks. i tider med mangel på uddannede lærere. Overgangen til videnssamfund har også udfordret tidligere vidensmonopoler og dermed de professionelles legitimitet og idealer.

  Temanummeret sigter mod en bred historisk dækning af uddannelsernes rolle for både nyere grupper af professionelle: Lærere, pædagoger, socialrådgivere, politibetjente, sygeplejersker osv., dvs. vejen fra bl.a. seminarietraditionen til professionsbacheloruddannelserne, og for de ældre klassiske professioner: præster, læger, jurister, lektorer osv.

  Forslag til artikler med kort abstract bedes sendt til redaktionen senest 1. januar 2017. Der kan forventes tilbagesvar senest 1. februar 2017. Deadline for indlevering af artikel er 1. juli 2017.

  Årbogen udkommer december 2017. Alle artikler bedømmes i peer review. Uddannelseshistorie er anerkendt i BFI med ét point. Redaktionen kan kontaktes ved: Jesper Eckhardt Larsen:jesper.e.larsen@uia.no

 •  
Nyhedsbrevet bringer nyt om arrangementer, udgivelser og andet, som omhandler uddannelseshistorie.
Oplysninger om kommende arrangementer og udgivelser, som ønskes omtalt i Nyhedsbrevet, samt tilmelding til Nyhedsbrevet sendes til
nyhedsbrev@uddannelseshistorie.dk
Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie har til formål at udbrede kendskabet til skolens og uddannelsernes historie.
www.uddannelseshistorie.dkThis email was sent to eha@sa.dk
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie · København · København _ · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp