Copy
Nyhedsbrev

Uddannelseshistorie 

Nyhedsbrev fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie
Februar 2017

 Nyhedsbrevet bringer nyt om arrangementer, udgivelser og andet, som omhandler uddannelseshistorie.
Oplysninger om kommende arrangementer og udgivelser, som ønskes omtalt i Nyhedsbrevet, samt tilmelding til Nyhedsbrevet sendes til nyhedsbrev@uddannelseshistorie.dk
 Send nyhedsbrevet videre til andre interesserede!

____________________________________________________________________________________
 
 

NYT FRA SELSKABET:


ARRANGEMENT:


CALL FOR PAPERS:

 

LEDIGE STILLINGER:


NYT FRA SELSKABET:

Generalforsamling 2017 og præsentation af årbogen 2016 . Rigsarkivet, Tøjhusgade 1, 1260 København K

GENERALFORSAMLING, kl. 14-15
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren aflægger regnskab
 4. Fastsættelse af budget og kontingent
 5. Ændring af vedtægter
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af styrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant
  Ønsker ikke genvalg: Søren K. Lauridsen.
  Ønsker genvalg: Erik Nørr, Else Hansen, Niels Reeh
 8. Ønsker genvalg: revisor Kirsten Frederiksen, Rønde.
 9. Eventuelt
Eventuelle forslag skal være formanden (Else Hansen, eha@sa.dk) i hænde senest ti dage før generalforsamlingen.

PRÆSENTATION AF ÅRBOGEN 2016. JUBILÆUMSARRANGEMENT, kl. 15-17
Årbogen har temaet ”Uddannelseshistorie 50 år”. Uddannelseshistorie har siden 1967 bragt artikler, oversigter og anmeldelser inden for det uddannelseshistoriske felt. I 2016 udgav selskabet årbog nummer 50. 
 • Velkomst / Else Hansen
 • Præsentation af årbog 2016 / Jesper Eckhardt Larsen
 • Årbogen og selskab gennem 50 år / Christian Larsen
 • Problemstillinger, tendenser og hændelser gennem de sidste 50 år med udgangspunkt i ”Årets gang”  / Signe Holm-Larsen
 • Fødselsdagsfest med bobler, lagkage og megen snak og munterhed :-)   
Gerne tilmelding info@uddannelseshistorie.dk - af hensyn til det praktiske arrangement
 
MEDLEMSSKAB AF SELSKABET FOR SKOLE- OG UDDANNELSESHISTORIE
HUSK at betale for abonnement og medlemsskab skal ske til Selskabets konto i Danske Bank, reg.nr. 1551, kontonr 3015386 senest 1. februar 2016. - Du bedes venligst anføre adresse og evt. adresseændring på indbetalingen.

Et medlemsskab og abonnement på årbogen koster kun 225 kr. (175 kr. for studerende og pensionister. 325 kr. for institutioner).
Kontakt selskabets kasserer og bliv medlem i dag: skl@post.cybercity.dk
Årbogen koster i løssalg 275,- ekskl. ekspedition og porto, bestilles hos kassereren.


UDDANNELSESHISTORIE 50 år. Årbog for Uddannelseshistorie 2016 ER UDSENDT TIL ALLE MEDLEMMER
INDHOLD:
 • Institutter, selskaber, museer og foreninger - den institutionelle skolehistorie 1965-2016 / Af Christian Larsen
 • Et halvt århundrede med ”Årets gang” /Af Signe Holm-Larsen
 • Langt fra bare nasjonal skole - noen nye utdanningshistoriske arbeider med tema fra nordisk område / Af Harald Jarning
 • Transnationale dimensioner i dansk uddannelseshistorie – en historiografisk analyse / Af Karen E. Andreasen & Christian Ydesen 
 • Om utbildningshistoriens nytta och skada - svensk utbildningshistorisk historiografi i nietzscheansk belysning / Af Esbjörn Larsson
 • Historieskrivningen om de erhvervsfaglige uddannelser / Af Ida Juul
 • Temaer i børnehavepædagoguddannelsens historie / Af Christian Sandbjerg Hansen
 • Gymnasieskolens udforskning gennem 50 år - en uddannelseshistorikers tilbageblik / Af Harry Haue
 • Skolevæsenet som preussisk nationalstatsprojekt - ny vinkel på det sønderjyske skolevæsen 1867-1920 / Af Kim Furdal
 • Socialpædagogisk TINA-logik - tysk uddannelsespolitik siden 1970’erne / Af Jacob Kornbeck
 • Nogle Slagelse-testimonier / Af Børge Riis Larsen
 • Flygtningebørn, gymnasieforlig og kornfed fremdrift - uddannelserne i folketingsåret 2015-2016 / Af Signe Holm-Larsen. Bilag
 • Dansk uddannelseshistorisk årsbibliografi 2015 / Ved Christian Larsen
 • Anmeldelser

ARRANGEMENT:

 • Professorer, studenter og polit.er. Om velfærdsstatens universitetspolitik 1950-1975 undersøger magtkampene om de danske universiteter i perioden fra 1950'ernes begyndelse til midt i 1970'erne. Det var kampe, som udspillede sig mellem den fremvoksende velfærdsstats idealer om lighed og demokrati og universiteternes bærende ideer om akademisk frihed. 

  Professorerne repræsenterede universiteterne i de udvalg under Undervisningsministeriet, hvor linjerne for den fremtidige universitetspolitik blev diskuteret. De varetog de lærdomsmæssige interesser. 
  Studenterne deltog efterhånden også i udvalgsarbejdet og havde fra 1965 større formel indflydelse i Undervisningsministeriets udvalg end i universiteternes interne styrelsesorganer. 
  Polit.erne havde vundet frem i centraladministrationen, og de kom til også at præge universitetspolitikken. De insisterede på først og fremmest at se på, hvordan universiteterne kunne styrke de generelle udviklingstræk i den fremvoksende velfærdsstat. Polit.ernes påvirkning af universitetspolitikken skete diskret, men fik alligevel store konsekvenser. 

  Bogen giver et grundigt indblik i, hvordan overordnede strømninger i velfærdsstaten blev bestemmende for udformningen af universitetspolitikken på bekostning af krav og ønsker fra universiteterne selv, der måtte se studentertallet vokse eksplosivt fra 6.600 i 1953 til 35.000 i 1970. 
  Analysen af de universitetspolitiske diskussioner sker på basis af arkivstudier af materiale, som ikke tidligere har været brugt i videnskabeligt arbejde. Kildebaseret forskning om de danske universiteters historie bringer os tæt på forskelle og alliancer i de universitetspolitiske diskussioner.

  Else Hansen er ph.d. og seniorforsker ved Rigsarkivet.

 

CALL FOR PAPERS:

 • Tidsskriftet Kulturstudier indkalder artikelforslag til temanummer om hverdagens praksis og historie

  Der indkaldes artikelforslag til et temanummer af Tidsskriftet Kulturstudier med titlen Hverdagens praksis og historie – det ukendte i det kendte. Temanummeret udkommer i efteråret 2017.

  Jeg holder af hverdagen

  Mest af alt holder jeg af hverdagen

  Den langsomme opvågnen til den kendte udsigt

  der alligevel ikke er helt så kendt

  Sådan indleder Dan Turèll et af sine digte. Hverdagen er fascinerende i al dens banalitet, med alle dens rutiner, men ikke mindst pga. elementet af det ukendte i det kendte. Det samme gælder hverdagens historie. Det hele kan virke lidt selvfølgeligt og sågar banalt, men bag dagligdagens praksis gemmer sig et utal af forandringer, materielle og immaterielle forudsætninger, dramaer og historier.

  Vi efterspørger til temanummeret artikler, der belyser hverdagens praksis og historie fra forskellige vinkler og til forskellige tider. Det kan være artikler med rod i fagtraditioner, der beskæftiger sig med såkaldt almindelige mennesker og deres hverdag. Vinklen kan bl.a. være etnologisk, mikrohistorisk eller ”bindestregs-historisk” som by-, kvinde- og arbejderhistorie. Vi efterspørger dog ikke mindst bidrag, der afprøver nye teoretiske og metodiske tilgange til hverdagens praksis og historie og belyser den fra nye og gerne overraskende vinkler.

  Artiklerne kan fokusere på hverdagens aktiviteter, materialitet, følelser, traditioner, relationer o.m.a. Komparative studier på tværs af tid og geografi er også meget velkomne. Det vigtige er, at hver artikel giver indblik i det kendte, der alligevel ikke er helt så kendt.

  Deadline for indsendelse af artikler er 22. juni 2017. Har du en idé til en artikel, men er i tvivl om, hvorvidt den egner sig til temanummeret, er du meget velkommen til allerede nu at kontakte redaktionen på kontakt.kulturstudier@gmail.com.

  Du kan se mere om tidsskriftet på www.tidsskriftetkulturstudier.dk, hvor du også finder skrivevejledningen. Send venligst artikelforslag til kontakt.kulturstudier@gmail.comTemaredaktion: Anne Folke Henningsen (SAXO, KU), Bobo Charlotte Krabbe Magid (Nationalmuseet) og Louise Karlskov Skyggebjerg (Teknologihistorie DTU)

Nyhedsbrevet bringer nyt om arrangementer, udgivelser og andet, som omhandler uddannelseshistorie.
Oplysninger om kommende arrangementer og udgivelser, som ønskes omtalt i Nyhedsbrevet, samt tilmelding til Nyhedsbrevet sendes til
nyhedsbrev@uddannelseshistorie.dk
Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie har til formål at udbrede kendskabet til skolens og uddannelsernes historie.
www.uddannelseshistorie.dkThis email was sent to eha@sa.dk
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie · København · København _ · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp