Copy
Nyhedsbrev

Uddannelseshistorie.dk 

Nyhedsbrev fra Selskabet for skole- og uddannelseshistorie. 
December 2019.

Nyhedsbrevet bringer nyt om arrangementer, udgivelser og andet, som omhandler uddannelseshistorie.
Oplysninger om kommende arrangementer og udgivelser, som ønskes omtalt i Nyhedsbrevet, samt tilmelding til Nyhedsbrevet sendes til
nyhedsbrev@uddannelseshistorie.dk
 Send nyhedsbrevet videre til andre interesserede!

__________________________________________________

 

NYT FRA SELSKABET

  • Generalforsamling 2020 og lancering af Uddannelseshistorie 2019 
  • Call for papers til Uddannelseshistorie 2020
  • Julehilsen fra styrelsen


ARRANGEMENTER:

  • Jonstrupsamlingens program for foråret 2020


UDGIVELSER:

  • Signe Holm-Larsen og Jette Kirstein: Husker du vor skoletid? - At gå i øvelsesskolen i Jonstrup

__________________________________________________________________ 

NYT FRA SELSKABET

Generalforsamling 2020 og lancering af Uddannelseshistorie 2019

Selskabet for skole- og uddannelseshistorie afholder generalforsamling torsdag d. 12. marts 2020 kl. 15-15.45.
Lanceringen af Uddannelseshistorie 2019. Fra få til mange - det 20. århundredes uddannelseseksplosion finder sted samme dag kl. 16-18.
Nærmere oplysninger om sted og indhold vil blive meddelt i et nyhedsbrev i februar og på vores hjemmeside.

                        

 

Call for papers til Uddannelseshistorie 2020: Lærerkulturer og læreruddannelse

Der indbydes fortsat til artikler til Uddannelseshistorie 2020, udgivet af Selskabet for skole- og uddannelseshistorie.
Bemærk at deadline for indlevering af artikler er udsat til 15. januar 2020.

Lærerne står i dagens samfund under et krydspres. På den ene side er der eksterne krav og også ofte interne ønsker om professionalisering gennem mere specialiserede uddannelser og en forhøjet status som vidensbaseret profession. På den anden side er der siden arbejdskonflikten i 2013 tale om en ”normalisering” af arbejdsvilkårene, hvor den enkelte lærer oplever en højere grad af detailstyring fra den umiddelbare ledelse og pålagt anvendelse af denne eller hin læringsteori fra skolebestyrelsernes side. Tilsvarende tendenser gør sig også gældende i de andre nordiske lande.

Lærernes samfundsmæssige position har igennem de sidste over 200 år været genstand for stadige fluktuationer. Fra den underordnede degn til den nøjsomme seminarist, senere til den mere selvhævdende folkelærer, enhedslæreren som lønarbejder og endelig den professionaliserede lærer. Vi efterspørger artikler om lærernes socialhistorie, rekrutteringen til seminarieuddannelserne, kønsfordelingen i uddannelserne og i skellet imellem land og by.

Også læreruddannelserne og deres vidensbasering er et omdiskuteret emne for tiden. Hvad har været argumenterne for ”videnskabeligheden” over for de ”praktiske evner” hos den enkelte lærer? Der kan spørges til de historiske grunde til, at Danmark nu er det eneste land i Europa (?), som ikke har lagt sine læreruddannelsesinstitutioner sammen med deres forskningsinstitutioner og/eller universiteter? Hvilke samfundsmæssige virkninger og konsekvenser af dominerende lærerkulturer kan iagttages over tid, og ikke mindst set i lyset af udviklinger i vores nabolande?
 
Redaktionen af Uddannelseshistorie 2020 inviterer til bredere analyser af sammenhængene imellem alle disse temaer, såvel som mere fokuserede undersøgelser af enkelte aspekter.
 
Artiklerne skal være forfattet på dansk eller et andet skandinavisk sprog og have en længde på 15-18 sider à 2400 anslag.

Forslag til artikler med kort abstract bedes sendt til redaktionen på mreh@kp.dk senest 15. januar 2020. Der kan forventes tilbagesvar senest 1. februar 2020. Deadline for indlevering af artikel er 1. juli 2020. Uddannelseshistorie 2020 udkommer i december 2020. Ansvarlige for dette nummer er Maria Rejkjær Holmen og Jesper Eckhardt Larsen.
Alle artikler bedømmes i dobbelt peer review. Uddannelseshistorie er anerkendt i BFI med ét point.
Find også cfp her.
 

Julehilsen fra styrelsen

Kære alle,
 
Vi i Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie vil takke for året, der gik, og for den interesse, som I viser.
 
Vores strategi i selskabet er, at gå på ”to ben”.
 
På den ene side ønsker vi at leve op til kravet om Open Access, som lyder stærkere og stærkere fra politisk hold, og også ofte fra akademisk hold. Det er jo klart en fordel for både studerende, forskere og alle andre interesserede, at alle vores artikler kan downloades gratis fra nettet helt fra den første årbog i 1967 og til den næstsidst udkomne udgave af Uddannelseshistorie. Vi arbejder med en nydesignet hjemmeside, som, vi håber, kan blive lanceret i begyndelsen af det nye år. Den vil gøre det enklere at søge i vores artikler, finde bestemte anmeldelser og søge i den danske uddannelseshistoriske bibliografi.
 
På den anden side så har vi også et stærkt ønske om også fortsat at udkomme som trykt tidsskrift. Derfor sender vi en stor tak til alle dem, der allerede støtter os, og hvis du ikke er medlem endnu, så er dette en opfordring til at melde sig ind. Som medlem modtager du hvert år vores trykte udgave af Uddannelseshistorie.
 
Send en mail til vores kasserer Jens Bennedsen på jebe@kb.dk og meld dig ind!
 
Priserne for abonnement og medlemskab af Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie er:

  • Abonnement og medlemskab for studerende og pensionister: kr. 175,-
  • Almindeligt medlemskab og abonnement: kr. 225,-
  • Institutionsabonnement: kr. 325,- 

Styrelsen for selskabet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!
 
På vegne af styrelsen,
Jesper Eckhardt Larsen
Formand for Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie
                                                                                  

ARRANGEMENTER

Jonstrupsamlingens program for foråret 2020

Forårets program på Jonstrupsamlingen byder bl.a. på oplæg om de frie skolers betydning for dansk skolevæsen, specialundervisningens, gymnastikundervisningens og læreruddannelsens historie, en 5,5 km historisk vandretur i Rudolph Bruhns og jonstrupseminaristernes fodspor og et oplæg om Rasmus Malling Christensens fascinerende liv og gerning, seminarist fra Jonstrup, forstander for Døveinstituttet og skrivekuglens opfinder.

Årets første arrangement er et foredrag om de frie skolers betydning for skole og samfund ved grundtvigformidler og tidligere højskolelærer Lars Thorkild Bjørn. Foredraget finder sted den 5. januar 2020 kl. 14:00.
Læs mere om dette arrangement her og se hele forårsprogrammet her.
 

UDGIVELSER

Signe Holm-Larsen og Jette Kirstein: Husker du vor skoletid? - at gå i øvelsesskolen i Jonstrup.

Øvelsesskolen ved Jonstrup Statsseminarium eksisterede i knap 150 år fra 1809 til 1956. Skolens lange og spændende historie er for første gang beskrevet i publikationen ” Husker du vor skoletid? At gå i øvelsesskolen i Jonstrup”.
Bogen handler om livet i øvelsesskolen og skolens samspil med seminariet og lokalsamfundet. Skolens historie er belyst i både opgangs- og nedgangsperioder. Stofbehandlingen hviler på en uddannelseshistorisk synsvinkel, som rammesætter de tidligere elevers og læreres skriftlige og mundtlige erindringer.
Jonstrup Skole var som statslig øvelsesskole en helt særlig skole. Det var den, fordi den var kongeriget Danmarks første øvelsesskole, oprettet 1792 ved det første dansksprogede lærerseminarium. Seminariet flyttede fra Nørrebro til Jonstrup i 1809, og øvelsesskolen blev videreført i Jonstrup i næsten 150 år.

Bogen er udgivet som et led i Jonstrupsamlingens formidlingsvirksomhed, som støttes af Furesø Kommune. Den er et resultat af mange frivilliges store ulønnede indsats, både hvad angår research og forfattervirksomhed, layout og illustrationer. For økonomisk tilskud til trykning takkes VELUX-fonden.
Bogen kan købes hos forlaget Jonstrupsamlingens Venner ved henvendelse til Jonstrupsamlingen på email annesoerensen@email.dk og tlf. 2076 1079. Pris: 60 kr. + eventuelle forsendelsesudgifter. Den fås også på Mosegaarden, som er en del af Furesø Museer; adresse: Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse, tlf.: 7235 6100. Bogen kan afhentes gratis af medlemmer af Jonstrupsamlingens Venner (årskontingent 50 kr.) Bogen er udarbejdet i sammenhæng med og uddyber Jonstrupsamlingens særudstilling 2019 om øvelsesskolens historie. Udstillingen varer til september 2020. Se mere om bogen her.

Nyhedsbrevet bringer nyt om arrangementer, udgivelser og andet, som omhandler uddannelseshistorie.
Oplysninger om kommende arrangementer og udgivelser, som ønskes omtalt i Nyhedsbrevet, samt tilmelding til Nyhedsbrevet sendes til
nyhedsbrev@uddannelseshistorie.dk
Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie har til formål at udbrede kendskabet til skolens og uddannelsernes historie.
www.uddannelseshistorie.dkThis email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie · København · København _ · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp