Copy
Welkom by Februarie 2016 uitgawe van die Rooivleis Produsente Organisasie Nuusbrief 
Die RPO Uitvoerende Raad (UR) het vergader op 27 en 28 Januarie 2016 en die volgende was van die belangrikste sake wat bespreek was.
 

Droogte in die kollig

Die droogtesituasie was een van die belangrikste sake wat  bespreek was. .
Die Uitvoerende Raad het tydens die vergadering besluit om met behulp van die Universiteit van die Vrystaat ‘n dringende opname te maak rondom die impak van die droogte op die rooivleisbedryf.
  
Dit volg ná daar ‘n groot behoefte geïdentifiseer is by landboubesighede, bedryfsorganisasies en georganiseerde landbou ten einde die impak van die droogte te kwantifiseer. Die opname sal by wyse van ‘n telefoniese vraelys geskied en lede word versoek om hul samewerking te gee as hulle geskakel word.

Kleinveeskool in die vooruitsig

Ná die oorweldigende sukses van die Adam Vleisbeesskool, het die organiseerders besluit om ‘n Kleinveeskool van 1 tot 3 Junie 2016 onder die vaandel van die Universiteit van die Vrystaat by Gariepdam aan te bied.  Ongelukkig is daar na oorlegpleging oor die huidige droogtetoestand, besluit om die skool tot 2017 uit te stel.   
Alle rolspelers van die Kleinveefederasie sal by die skool betrokke wees. Hoewel dit grootliks op die kommersïele boer gemik is, sal daar ook pitkos vir die stoetbedryf en opkomende boere wees.
  
Tydens die oggendsessies sal nasionale en internasionale sprekers optree, terwyl praktiese sessies in die middag angebied sal word. Onderwerpe soos seleksie van ramme en ooie, voedingsbestuur, dieregesondheid, genetika, weidingsbestuur en finansële bestuur sal behandel word.

Roofdier vriendelike vleis

Die nasionale RPO het SAMIC versoek om die kwessie van roofdier vriendelike vleis na die Landbouprodukstandaardekomitee te verwys vir die formulering van ‘n definisie.  
Die Landbouprodukstandaardewet reguleer en verskaf riglyne en spesifikasies vir rooivleisprodukte vir die verbruikersmark. ‘n Supermarkgroep het vroeër in ‘n persverklaring aangekondig dat ‘n premium aan produsente betaal sal word wat roofdier vriendelike produkte lewer.

Konsep Veterinêre Strategie

Die Rooivleisbedryfsforum (RMIF) het kommentaar gelewer op die konsep Veterinêre Strategie.  
Die sukses van dié strategie berus totaal en al op die verbintenis van al die betrokke staatsdepartemente, insluitende die Tesourie. Die Forum is bekommerd dat 253 veeartse in terme van die strategie benodig word vir die uitvoer van minimum vereistes vir ‘n basiese diens terwyl ‘n moratorium op persooneelaanstellings geplaas is. Verskeie ander goed-bedoelde projekte, soos vee-skattingsinisiatiewe het in die verlede heeltemal misluk weens ‘n gebrek aan befondsing.

Pluimvee-regulasies bespreek

Al die belangegroepe het vergader om die huidige stand van sake in die gewysigde pluimveeregulasies te bespreek. 
Die belangegroepe het hul menings oor die voorgestelde beperkings op die inspuiting van soutwater in veis bespreek. Die vergadering was dit eens dat die 2013 konsep wysiging voort behoort te gaan en dat die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging se kwelpunte tydens die totale hersiening van die pluimveeregulasies aangespreek moet word. Die Vereniging het egter aangedui dat die gebrek aan betroubare toetsmetodes om die vlakke van soutwater te bepaal, ‘n demper sal plaas op die implementering van die 2013 konsep wysiging.
  
Dié vergadering was die laaste raadplegende vergadering tussen rolspelers en geen verdere vergaderings is geskeduleer rakende die 2013 konsep wysigings nie.

Agri SA probeer boere in produksie hou

Die droogte het reeds enorme afmetings begin afneem en Agri SA is voortdurend in gesprek met die Regering om hulp te kry sodat boere in produksie gehou word. Daar word op elke moontlike vlak probeer om die impak van die droogte te verlig.   
Een van dié pogings is Agri SA se Droogte Rampfonds wat in samewerking met Senwes op die been gebring is. Die fonds word nou deur Agri SA bestuur en word afgewentel na grondvlak in alle provinsies waar daar akute nood is. Produsente kan via hul boereverenigings aansoek doen vir ramphulp.  Lees meer ...

Landbank kan help met belastingvergunning

Landbank kan veeboere tydens ‘n droogte behulpsaam wees met ‘n belastingvergunning in terme van Artikel 13 van die Inkomstebelastingwet, Wet 58 van 1952.  
Indien boere lewendehawe as gevolg van droogte verkoop, en hulle nie die geld nou nodig het nie, kan dit belastingvry by Landbank lê. Volgens Inkomstebelastingwetgewing kan die geld vir vier jaar by Landbank belê word, waarna dit outomaties belasbaar raak. Landbankrente is redelik in lyn met kommersiële banke, dus verdien boere rente op die belegging.  Lees meer ...
Die Februarie 2015-uitgawe van Red Meat/Rooivleis is elektronies beskikbaar op www.agriconnect.co.za 

Bestuur die droogte só

Die droogte het die meeste veeboere in ‘n benarde posisie geplaas, maar die situasie kan wel in so ‘n mate bestuur word dat onnodige veevrektes verhoed en finansiële verliese verminder  word. 
Daar is oor ‘n groot gedeelte van die sentrale binneland baie min weidingsmateriaal op die veld beskikbaar. Toestande vir ‘n verbetering van die weidingsituasie in die oorblywende deel van die somer en winter is ook ongunstig.
  
Afgesien van die feit dat min materiaal beskikbaar is, sal min grondvog in die lente en vroeë somer ook ‘n negatiewe effek op veldproduksie en diere hê. Oeste is reeds nadelig beïnvloed en oesreste wat as veevoer gebruik kon word, is nie meer geredelik beskikbaar nie.   Lees meer ...

Skema gepubliseer vir kommentaar

Mnr Senzeni Zokwana, Minster van Landbou, Bosbou en Visserye het in terme van Artikel 12 van die Vleisveiligheidswet, Wet 40 van 2000, die voorgestelde vleisinspeksieskema vir openbare kommentaar gepubliseer. 
Belangegroepe is genooi om binne 30 dae van publikasie geskrewe kommentaar op die voorgestelde skema in te dien.

Speelveld moet gelyk wees

Die Rooivleisbedryfsforum (RMIF) se komitee oor die AGOAhandelsooreenkomste
(Africa Growth and Opportunity Project) het voorgestel dat die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye seker maak dat Amerika Suid-Afrika se Veterinêre Protokol as ekwavalent aan
dié van Amerika aanvaar ten einde die uitvoer van rooivleis na Amerika moontlik te maak.

Die komitee bestaan onder meer uit verteenwoordigers van die Departement, die Rooivleisbedryfsforum en die Varkvleisuitvoerkomitee.

Die Forum se Voorsitter het gerapporteer dat die Forum via die Amerikaanse ambassade navraag gedoen het oor die uitvoerstatus van Suid-Afrikaanse beesvleissnitte na Amerika, wat teen die huidige wisselkoers en deur die hernuwing van die AGOA-ooreenkoms ‘n goeie moontlikheid kan wees.

Volgens die ambassade word ‘n antwoord op ‘n vraelys oor bek- en klouseer afgewag sodat die moontlikheid dat die mark oopgemaak kan word, geëvalueer kan word.  Lees meer ...

Protokol vir grasgevoerde diere gefinaliseer

Die Grasgevoerde Vereniging van Suid-Afrika (GFASA) het ‘n protokol gefinaliseer wat dien as die nasionale minimum standaard vir vrylopende/grasgevoerde vleisproduksie en sertifikasie in Suid-Afrika.
Die protokol is op die volgende rigtinggewende beginsels en standaard operasionele prosedures (SOP) baseer:
  • Boere moet volgens die volgende riglyne met herkouerdiere boer:
    • Produseer vee in ‘n vrylopende stelsel;
    • Op weidingsveld;
    • Diere moet vry wees van toegediende groeibevorderende middels (ionifore, hormone, groestimulante, roetine-antibiotika en beta-antagoniste);
Lees meer ...

Droogte oorheers alles

Die droogte was die onderwerp van die meeste voorvalle wat in Desember by veeartse aangemeld is, volgens die maandelikse verslag van dieresiekteneigings soos informeel gerapporteer deur veeartse in Suid-Afrika.
Diere is besig om te vrek as gevolg van ‘n gebrek aan weiding en proteïene asook aan energie-tekorte. Baie diere ly weens hitte-uitputting, ander eet giftige plante omdat daar nie ander weiding beskikbaar is nie, kalfprobleme word ondervind en vrugbaarheid is laag. Voorvalle van diere wat in die modder vasgesit het terwyl hulle op soek was na kos en water is ook aangemeld.
  
Parasiete kom ondanks die droë toestande steeds voor en is ook besig om sy tol te eis. Veeartse waarsku dat dit ‘n groter probleem gaan raak as dit reën, want diere se weerstand is tans baie laag weens die gebrekkige inname van noodsaaklike voedingstowwe.
  
Soos wat diere in die veld vrek, word die gevaar van botulisme verhoog. Die bakterie wat dit veroorsaak groei in karkasmateriaal soos bene, waar die botulisme dan neergelaat word. As beeste en kleinvee aan die bene kou, sal hulle vrek.
  
Dit is ook belangrik om ‘n veearts te raadpleeg vir hulp met die voorkoming van siektes as diere in’n kraal-situasie gevoer word.

Reënval kan ‘n invloed op beesvleispryse hê

Internasionaal, spesifiek in Amerika, kan beesvleispryse daal weens die meer intense kompetisie tussen vleisbronne, volgens ABSA Agri Trends. 
In Nieu-Seeland en Australië mag die onlangse reën ‘n mate van verligting van die droogtetoestande bring en pryse ondersteun. Plaaslik bly markte ferm en dit sal na verwagting oor die kort termyn ‘n sywaartse beweging toon. Dit is egter in lyn met seisoenale neigings dat pryse gedurende Januarie effens verslap. Die voorkoms van reën sal in die volgende paar weke ook ‘n invloed op beesvleispryse hê.  Lees meer ...

Skaapvleis bly redelik stabiel

Internasionaal bly skaapvleispryse stabiel weens oorvloedige voorrade, volgens ABSA Agri Trends. 
Die onlangse reën wat in Nieu-Seeland geval het, kan die aanbod verlaag en help om die mark te ondersteun. Plaaslik het skaapvleispryse redelik stabiel gebly en dit sal na verwagting oor die kort termyn sywaarts beweeg.  Lees meer ...

Perspektief

Lespedeza as hulpmiddel in beheer van interne parasiete.
Interne parasiete leef natuurlik in vee, sommige bykans simbioties maar ander meesal patogenies. Laasgenoemde is ons bekommernis en hulle sluit in die nematodes (wurms) en die trematodes (wat die lewer- en die peervormige slak insluit). In semi-intensiewe produksiestelsels, het die toename in konsentrasie van vee op weidings gelei tot ‘n toename in parasietbevolkings, tot so ‘n mate dat diereproduksie grootliks afhanklik geword het van doseermiddels. Dit is dan ook een van die redes vir die ontwikkeling van weerstandbiedende stamme teen chemoterapeutiese middels en ondersoeke na volhoubare alternatiewe behandelingsmetodes om dosering aan te vul of selfs te verplaas. Dit sluit aan by pleidooie vir ‘n meer holistiese bestuursoplossing. Onlangse studies oor die gebruik van in hierdie konteks bio-aktiewe gewasse soos Lespedeza cuneata wat tanniene bevat wat giftig is vir sommige interne parasiete, toon die potensiaal van sulke gewasse om by te dra tot ‘n holistiese beheer van parasiete. Hierdie onderwerp is verder bestudeer in ‘n studie in KZN wat hieronder aangehaal word.  Lees meer ...
 

Ons epos adres is

Posbus 132
Persequor Park
0020

Ons webtuiste is:
www.rpo.co.za
 
Neem asseblief kennis hierdie e-pos is nie gemorspos nie. Dit is ’n nuusbrief van die RPO aan u, die gewaardeerde rooivleisprodusent