ข้อห้ามปฏิบัติในการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารเครื่องบิน
หากมีการสำรองที่นั่ง (Booking) บัตรโดยสารเครื่องบินที่ละเมิดต่อนโยบายการทำสำรองที่นั่ง ไม่ว่ากรณีใด ๆ เช่น Marriage Segment, Churning, SOTO Route does not involved Thailand, Abuse เป็นต้น จนเป็นเหตุให้สายการบินออก Agent Debit Memo (ADM) เพื่อเรียกเก็บค่าปรับ และค่าธรรมเนียม มายังบริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ทราเวิล จำกัด ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการเรียกเก็บค่าเสียหายต่อไปยังผู้ที่ทำการสำรองที่นั่ง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
What does it mean?
Marriage Segment
Marriage Segment คือการเสนอขายเที่ยวบินโดยสายการบินที่มีเที่ยวบินที่เสนอขายมากกว่า 1 Segment และห้ามมิให้ผู้ใช้ระบบแยกการทำสำรองที่นั่งเพื่อขายใน Segment ใด Segment หนึ่ง ในกรณีที่มีการทำสำรองที่นั่งเพื่อแยกขาย ผู้ใช้ระบบจะถูกเรียกเก็บค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมตามกำหนด
ข้อห้ามปฏิบัติ
1. ห้ามทำการสำรองที่นั่งในเที่ยวบินที่มีการผู้ MARRIED SEGMENT ไว้
2. ห้ามทำการออกบัตรโดยสารเฉพาะในเส้นทางหนึ่งเส้นทางใดใน MARRIED SEGMENT
3. หากมีเจตนาใช้ช่องโหว่ของราคาบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อทำการออกบัตรโดยสารเครื่องบินบางเส้นทางหรือเพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำที่สุด
4. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เจตนาส่อถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎของตัวแทนจำหน่าย
Churning
Churning คือ การทำสำรองที่นั่ง (Booking) แล้วยกเลิกการสำรองที่นั่ง (Booking) ซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้ง พฤติกรรมการทำสำรองที่นั่งดังกล่าว ถือว่าเป็นการละเมิดนโยบายการทำสำรองที่นั่งเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
  • เพื่อดึงที่นั่งว่างของเที่ยวบิน (Inventory) ไว้
  • เพื่อหลีกเลี่ยงหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกบัตรโดยสารตามระบบ
  • เพื่อประโยชน์ในการทำ Waitlisted booking ทั้ง Class of service เดียวกันหรือแตกต่างกัน
SOTO Route does not involved Thailand
SOTO Route does not involved Thailand คือเส้นทางที่ไม่ได้เริ่มต้นจากประเทศไทยและไม่มีเมืองในประเทศไทยเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมไปถึง RBD ที่ไม่มี Thailand Marketing (ทำการสำรองที่นั่ง (Booking) บัตรโดยสารเครื่องบินนอกราชอาณาจักรไทย) แล้วมาออกตั๋วในประเทศไทย เช่น
  • PEK-HEL-MAN-HEL-PEK
  • LHR-HEL-PEK-HEL-LHR
  • HEL-LIS-HEL
Abuse
Abuse หากมีการตรวจพบพฤติกรรมการทำสำรองที่นั่งที่ไม่เหมาะสมจากทางผู้ใช้ระบบ ทางสายการบินจะเรียกเก็บค่าปรับและค่าธรรมเนียมจากทางผู้ใช้ระบบ โดยทางสายการบินจะออก Agent Debit Momo (ADM) เพื่อเรียกเก็บค่าปรับและค่าธรรมเนียมโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
Website
Email
Facebook
YouTube
Copyright © 2019 G.M. Tour & Travel Co., Ltd., All rights reserved.
11/1 AIA Sathorn Tower, 14th Floor, Room No. 1403, South Sathorn Rd. Yannawa, Sathorn, BKK 10120 Thailand

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list