Copy
Extra nieuwsflits
Wij vinden het de taak van het Vlaams Patiëntenplatform om je voldoende te informeren over de impact van het coronavirus op het dagdagelijkse leven van chronisch zieke patiënten. Daarom sturen wij jou uitzonderlijk deze nieuwsflits op. Indien je liever geen extra informatie ontvangt, kun je ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar info@vlaamspatientenplatform.be. Alvast veel leesplezier en veel sterkte in deze moeilijke periode. 

Patiënt beschermd tegen ‘coronasupplement’


Zorgverleners die momenteel extra kosten hebben voor beschermingsmateriaal mogen die niet doorrekenen aan hun patiënten. Dat geldt voor de geconventioneerde maar ook voor alle gedeconventioneerde zorgverleners. Patiënten die sinds 4 mei toch een coronasupplement kregen aangerekend, kunnen dat terugvorderen, rechtstreeks bij hun zorgverlener of met de hulp van hun ziekenfonds.
 
Het VPP ijverde mee voor deze maatregel bij de overheid nadat we hoorden dat sommige tandartsen een zogenaamd coronasupplement van 50 euro aanrekenen bovenop de gewone kosten voor tandzorg. We vinden het uiteraard belangrijk dat zorgverleners de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen nemen, maar we vonden het onaanvaardbaar dat die kosten doorgerekend zouden worden aan de patiënt.  
Lees het volledige persbericht

Testing- en opvolgingsstrategie in het kader van corona


Ook patiënten met milde symptomen kunnen nu getest worden om te weten of ze besmet zijn met het coronavirus. Dit wil concreet zeggen dat volgende personen getest kunnen worden (bij kinderen is één enkel symptoom zonder duidelijke oorzaak voldoende om de diagnose COVID-19 te overwegen tijdens een epidemie):
 • minstens één van de volgende hoofdsymptomen: hoest; kortademigheid; pijn, druk of ongemakkelijk gevoel op de borst; reuk- of smaakverlies  zonder duidelijke oorzaak;
 • minstens twee van de volgende symptomen: koorts; spierpijn; vermoeidheid; rhinitis; keelpijn; hoofdpijn; anorexia; waterige diarree zonder duidelijke oorzaak; acute verwardheid; plotse val zonder duidelijke oorzaak;
 • verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…). 
Ook mensen die contact hadden met besmette patiënten kunnen getest worden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een hoog risico contact en een laag risico contact. De richtlijnen hierrond vind je hier. In principe komt het er op neer dat je enkel getest kan worden als je symptomen vertoont (zoals hierboven omschreven), tenzij je:
 • een hoog risico (of nauw) contact bent van een besmette persoon, én;
 • je na isolatie, omwille van je beroep, contact zal hebben met personen die een risico hebben op een ernstige vorm van COVID-19 of je, omwille van personeelstekort, verder blijft werken.
Daarnaast zullen ook contacten van personen die besmet zijn met het coronavirus snel in kaart gebracht worden. De Vlaamse overheid startte recent met contactonderzoeken bij patiënten met een coronabesmetting.
 
In dit document vind je meer informatie over hoe het testen en het contactonderzoek zullen verlopen.

 
In principe kan de overheid mensen die weigeren hun contacten aan te geven niet sanctioneren. Er zijn wel sancties mogelijk voor wie bijvoorbeeld ziek is en weigert zichzelf te isoleren.
 
Belangrijk! Contactonderzoekers bellen (02 214 19 19) of sms'en (8811) altijd met dezelfde nummers, maar voor criminelen is het mogelijk om die na te bootsen. Daarom enkele aandachtspunten:
 • wie niet (recent) naar de dokter is geweest, zal nooit de vraag krijgen met wie hij allemaal contact heeft gehad;
 • echte onderzoekers zullen je nooit melden dat je besmet bent, dat loopt via je dokter;
 • er zal ook nooit gevraagd worden naar financiële gegevens of naar tijdstippen waarop je wel of niet thuis bent! 
Meer informatie?
Lees meer info in onze FAQ op onze website

Terug naar school: wat met hoogrisicopatiënten of kinderen waarvan een gezinslid hoogrisicopatiënt is?

 
Zoals beloofd in onze vorige nieuwsflits bezorgen we jullie in deze editie wat meer informatie over wat de terugkeer naar school betekent voor kinderen die hoogrisicopatiënt zijn of waarvan een gezinslid hoogrisicopatiënt is. Deze informatie verkregen we in een overleg met het kabinet van minister Ben Weyts.
 
 • Zowel voor kinderen die tot de risicogroep behoren als voor kinderen waarvan een gezinslid tot de risicogroep behoort, geldt dat de behandelend arts beslist of zij les kunnen volgen op school of thuis. Over het organiseren van afstandsonderwijs voor deze laatste groep merken we dat er veel onduidelijkheid is bij scholen. Het kabinet bevestigde ons dat voor beide groepen afstandsonderwijs moet georganiseerd worden wanneer zij niet naar school kunnen komen. Dit zal verduidelijkt worden in de richtlijnen voor de scholen.
 • De administratie zal monitoren wie naar school komt en wie niet, maar er volgen geen sancties. Dat geldt ook voor leerlingen, die uit schrik voor het virus niet terugkeren naar de school, en hun ouders. Het is wel belangrijk om de school op de hoogte te brengen als je kind niet naar school zal komen.
 • Voor hogeschoolstudenten blijft afstandsonderwijs de regel.
 • Bij het organiseren van TOAH (tijdelijk onderwijs aan huis) moeten ook de nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden. Het is de behandelend arts die oordeelt wat nodig is. De school en het eventuele ziekenhuis staan in voor de aankoop en het voorzien van het nodige beschermingsmateriaal. Er mogen geen kosten doorgerekend worden aan de ouders. 
Heb je vragen? Dan neem je best contact op met de school van je kind.
 
Contact

Patiëntenstem in actieplan mentaal welzijn


Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke lanceerde het actieplan mentaal welzijn ‘Zorgen voor morgen’. Het VPP en OPGanG zijn lid van een klankbordgroep met de minister om aandachtspunten vanuit patiëntenverenigingen en mensen met een psychische kwetsbaarheid mee te nemen in dit actieplan. We bekijken ook hoe we de patiëntenstem kunnen inbrengen in de concrete acties.
 
We nemen onderstaande aandachtspunten mee. Opgelet: sommige van deze punten zijn geen of niet uitsluitend een Vlaamse bevoegdheid. We vragen dat minister Beke deze punten mee verdedigt bij de federale overheid.
 • Werken aan veerkracht, vermijden van heropnames en verergering van symptomen
 • Vraag aan zorgverleners om proactief contact op te nemen met patiënten met een psychische kwetsbaarheid om te horen hoe ze het stellen. Waar nodig groter aanbod van de mobiele teams.
 • Nood aan de heropstart van face-to-face lotgenotencontact.
 • Nood aan zorg/ondersteuning voor de actieve vrijwilligers en medewerkers van patiëntenverenigingen die momenteel heel wat ‘moeilijke’ verhalen te slikken krijgen van lotgenoten (cf. zorg voor zorgverleners).
 • Aandacht voor de doelgroep kinderen en jongeren, die de afgelopen periode erg weinig geestelijke gezondheidszorg kregen.
 • Nood aan gepaste zorg.
 • Geestelijke gezondheidszorg is ruimer dan alleen de klassieke zorg door psycholoog, psychotherapeut, enz. Voor  sommige mensen zijn ook bijvoorbeeld kinesitherapie, ergotherapie essentieel voor hun welbevinden en die zorg moet weer vlot toegankelijk worden.
 • Online consultaties kunnen erg waardevol zijn, maar bieden zeker niet voor iedereen een adequate oplossing (om uiteenlopende redenen). Face-to-face consultaties moeten weer de norm worden, uiteraard mits respect voor de veiligheidsmaatregelen.
 • Risico dat bepaalde medicatie, zoals kalmeermiddelen, momenteel te gemakkelijk voorgeschreven wordt.
 • Nood aan testcapaciteit bij residentiële opnames: het kan niet dat mensen dagenlang in kamerquarantaine of dergelijke geplaatst worden bij gebrek aan testmogelijkheden. 
Contact

Rechtzetting informatie vorige nieuwsbrief


We informeerden je in de vorige nieuwsflits over de bijzondere maatregelen rond tandzorg die het RIZIV heeft genomen. Er sloop een fout in deze informatie. In het tweede puntje stond verkeerdelijk “maximaal” in plaats van “minimaal”. Hieronder zetten we die fout graag recht. 
 • Voor een behandeling waarbij in de vergoedingsvoorwaarden een maximale leeftijdsvoorwaarde vermeld is, wordt de leeftijd verlengd met 6 maanden. Een voorbeeld ter verduidelijking: als in de vergoedingsvoorwaarden vermeld staat dat je een bepaalde terugbetaling krijgt tot je 18e verjaardag wordt dat nu 18 jaar + zes maanden.
   
 • Voor een behandeling waarbij in de vergoedingsvoorwaarden een minimale leeftijdsvoorwaarde vermeld is, wordt de leeftijd niet verlengd met 6 maanden. Een voorbeeld ter verduidelijking: als in de vergoedingsvoorwaarden vermeld staat dat je een bepaalde terugbetaling krijgt vanaf je 50ste verjaardag geldt die voorwaarde ook als je 50 jaar werd in de coronacrisis. Er worden dus geen zes maanden bijgeteld zoals bij vergoedingen met een maximale leeftijdsvoorwaarde. De patiënt behoudt met andere woorden haar rechten.

Corona-ouderschapsverlof voor ouders van een kind met een beperking


Begin mei nam de ministerraad een beslissing over het corona-ouderschapsverlof. Deze maatregel geldt vanaf 1 mei tot 30 juni. Ook adoptieouders en pleegouders kunnen van deze regeling gebruik maken. Je moet hiervoor wel eerst toestemming vragen aan je werkgever. Je kan dit verlof opnemen voor 1/5 of halftijds voor een kind, dat nog geen 12 jaar is. Als je ouder bent van een kind met een handicap, is de leeftijdsgrens tot 21 jaar in bepaalde specifieke gevallen niet van toepassing. Meer info over de voorwaarden, over de financiële consequenties en over de manieren, waarop je dit verlof kan opnemen, vind je op de website van de RVA.

Bron: RVA.

Geleidelijke doorstart VAPH-zorgaanbieders en ondersteunende diensten


Vanaf 18 mei kunnen personen met een handicap geleidelijk aan weer meer terecht bij diensten en zorgaanbieders van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Bij de start van de coronacrisis kozen talrijke personen met een handicap om ofwel voltijds thuis, ofwel in hun voorziening te verblijven. Bovendien werd heel wat ondersteunende dienstverlening stopgezet.

Vanuit het VAPH werd een kader uitgewerkt zodat zorgaanbieders een doorstart kunnen voorbereiden: bijvoorbeeld voor een-op-een begeleiding naar een voorziening gaan, begeleiding thuis krijgen of deelnemen aan de dagopvang in groep. Daarnaast starten de ondersteunende diensten weer op. Denk aan groene zorg, begeleid werken, bijstand bij het afsluiten van contracten, bestandsorganisaties, beheer van het persoonsvolgend budget ... Steeds op voorwaarde dat de beschermingsregels gegarandeerd kunnen worden. Elke dienst of zorgaanbieder zal zijn cliënten op de hoogte brengen wanneer wat kan.
 
Wat betekent dit concreet? 
 • Voor meerder- en minderjarigen die thuis opgevangen worden, heeft begeleiding op afstand de voorkeur. Daarnaast wordt het ook mogelijk om langs te gaan voor gesprekken bij een dienst of voorziening, of huisbezoek te krijgen.
 • Voor meerderjarigen die voor opvang in de voorziening of thuis kozen, wordt het mogelijk om opnieuw gebruik te maken van opvang in groep of dagondersteuning.
 • Voor minderjarigen wordt het opnieuw mogelijk om:
- in groep ondersteuning te krijgen in de schoolvervangende of schoolaanvullende dagopvang;
- in een multifunctioneel centrum te verblijven (als dat nodig is om naar school te gaan of de huidige opvangsituatie niet langer houdbaar is);
- naar een multifunctioneel centrum te gaan voor begeleidingen;
- huisbezoek te krijgen van een begeleider van een multifunctioneel centrum.
 • Het multifunctioneel centrum zal je informeren vanaf wanneer je opnieuw bij hen terecht kan voor welke ondersteuning. Je kan dit ook zelf bij het multifunctioneel centrum navragen. 
Bron: Persbericht Geleidelijke doorstart VAPH-zorgaanbieders en ondersteunende diensten
Bekijk meer info op de website van het VAPH

Neem deel aan de bevraging van Eurordis over de invloed van de coronapandemie op personen met een zeldzame ziekte


Eurordis – Zeldzame ziekten Europa verenigt meer dan 900 Europese patiëntenverenigingen voor zeldzame ziektes. Met een bevraging wil Eurordis de behoeften die patiënten met een zeldzame ziekte hebben tijdens deze coronapandemie in kaart brengen. De resultaten van de bevraging bezorgt Eurordis aan besluitvormers.
Neem deel aan de bevraging

Bednet lanceert helpcenter


Bednet lanceert het Bednet-helpcenter, een gloednieuw platform waar ouders en leerkrachten terecht kunnen met vragen over onderwijs op afstand in coronatijd. Wat als één kind thuis les blijft volgen en de andere naar school mag? Hoe kun je je klas motiveren om toch met school bezig te zijn?
Neem een kijkje op het helpcenter

Het VPP contacteren?


Omwille van het coronavirus is er momenteel geen telefoonpermanentie op het VPP. Wil je ons contacteren?
 • Onze ledenverenigingen kregen een contactpersoon vanuit het VPP toegewezen en kunnen bij hem of haar terecht met hun vragen.
 • Andere patiënten en professionals kunnen terecht op onze website voor een overzicht van contactpersonen per thema. Heb je een algemene vraag? Stuur dan een e-mail naar info@vlaamspatientenplatform.be 
P.S.: Informatie & tips rond het coronavirus worden gedeeld op onze Facebookpagina. Hou deze dus ook zeker in het oog!

Wil je inhoud overnemen uit deze nieuwsflits?


Dat mag zeker mits bronvermelding! Wil je mensen die geen toegang hebben tot een computer of moeilijk kunnen lezen op een scherm deze info bezorgen? Dan kan je hen een geprinte versie geven van deze nieuwsflits. Je surft dan best naar de webversie  van deze nieuwsflits. Die is het meest printvriendelijk. 
Beelden/foto's: Freepik, Pexels, Shutterstock, Bednet 
Heb je feedback over onze nieuwsflits? Zijn er bepaalde onderwerpen die je graag aan bod ziet komen? Alle feedback, positief en negatief, is meer dan welkom! 
Stuur een mailtje met feedback.
Volg jij ons al op Twitter en Facebook? We delen er geregeld interessante artikels, weetjes, informatie over evenementen,... 
Copyright © 2020 Vlaams Patiëntenplatform, All rights reserved.

Ondernemingsnummer: 0470.448.218
RPR – Leuven
info@vlaamspatientenplatform.be
www.vlaamspatientenplatform.be


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vlaams Patiëntenplatform · Groenveldstraat 15 · Heverlee 3001 · Belgium