Copy
Extra nieuwsflits
Wij vinden het de taak van het Vlaams Patiëntenplatform om je voldoende te informeren over de impact van het coronavirus op het dagdagelijkse leven van chronisch zieke patiënten. Daarom sturen wij jou uitzonderlijk deze nieuwsflits op. Indien je liever geen extra informatie ontvangt, kun je ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar info@vlaamspatientenplatform.be. Alvast veel leesplezier en veel sterkte in deze moeilijke periode. 

Stand van zaken mondmaskers


Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsflits, ijvert het VPP voor een zo snel mogelijke verdeling van voldoende mondmaskers voor iedere Belg. Specifiek voor hoogrisicopatiënten, patiënten met het statuut chronische ziekte en hun huisgenoten en mantelzorger vragen we de verdeling van chirurgische of FFP2-mondmaskers. Om te zorgen dat dit betaalbaar blijft voor deze groepen van patiënten is het belangrijk dat er terugbetaling wordt voorzien.
 
We zaten hiervoor ondertussen samen met het RIZIV, die dit verder bekijkt. We houden jullie op de hoogte zodra we een antwoord krijgen.

 
Meer informatie?

Het ‘quarantainegetuigschrift’ voor mensen die in preventieve quarantaine moeten


Sinds maandag 4 mei worden er, voor de duur van de coronacrisis, twee nieuwe medische getuigschriften gebruikt:
 

1. Het medisch getuigschrift voor wie arbeidsongeschikt is

 
Dit getuigschrift geldt voor alle patiënten die voor werkgevers uit de particuliere sector werken en voor zelfstandigen en wordt gebruikt bij ziekte, zwangerschap of ongevallen in de particuliere sfeer.
 
Wat betekent dit financieel?

Werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die arbeidsongeschikt zijn, zullen de gewone ziekte-uitkeringen krijgen, na een eventuele periode van gewaarborgd loon.
 

2. Het ‘quarantainegetuigschrift’

 
Dit getuigschrift geldt voor alle werknemers, ongeacht hun statuut, die kunnen werken maar zich niet naar hun werk kunnen begeven, omdat:
 • ze in nauw contact zijn geweest met een besmette persoon;
 • ze zelf besmet zijn maar geen symptomen vertonen;
 • de medische situatie een risico is omdat de patiënt tot een risicogroep behoort. 
De groep van mensen die zelf geen verhoogd risico lopen maar samenwonen met iemand die hoogrisicopatiënt is, is niet expliciet opgenomen in de richtlijnen over het ‘quarantainegetuigschrift’. Er werd ons wel gezegd dat artsen interpretatieruimte hebben om dit attest ook voor deze groep voor te schrijven.
 
Wat betekent dit financieel?
 • Werknemers en ambtenaren die gevraagd worden om zich in quarantaine te plaatsen, krijgen hun loon doorbetaald wanneer telewerk mogelijk is. Wanneer geen telewerk mogelijk is, zullen werknemers op basis van het medisch getuigschrift een uitkering van tijdelijke werkloosheid krijgen.
 • Zelfstandigen die gevraagd worden om zich in quarantaine te plaatsen, zullen via hun sociaal verzekeringsfonds aanspraak kunnen maken op een overbruggingskrediet. 
De getuigschriften die voor andere instanties zijn bestemd (onderwijsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen …) blijven ongewijzigd. Alle bestaande regelingen voor de uitkering van werknemers en zelfstandigen blijven ook ongewijzigd
 
Meer info?
 • Contacteer je huisarts. 
Ervaar je problemen bij deze regeling? Signaleer ze aan onze beleidsmedewerker Eline Bruneel via eline.bruneel@vlaamspatientenplatform.be.

Heropstart van niet-dringende zorg: een overzicht

 
Sinds 4 mei wordt niet-dringende zorg stilaan heropgestart. De overheid lanceerde hierover een informatiecampagne. We zetten de belangrijkste punten daaruit op een rijtje:
 • Bij bestaande klachten: bel je behandelende arts (huisarts of specialist).
 • Bij gebitsklachten: bel de tandarts.
 • Bij nieuwe klachten: bel de huisarts.
 • Geef vooral ook aandacht aan geestelijke gezondheidsproblemen.
 • Je arts zal luisteren en je helpen met de beste zorgen. Als het nodig is, krijg je een afspraak en kun je opnieuw veilig naar de praktijkruimte. Daar zijn de nodige maatregelen genomen om je veilig te ontvangen en te behandelen.
 • Voor vragen in verband met medicatie staat ook je apotheker klaar voor advies.
 • Voor dringende medische zorg: bel de 112. 
Het Vlaams Patiëntenplatform volgt de exitplannen van de verschillende beroepsgroepen op in het kader van de heropstart van zorg. Het VPP ijvert er bij de bevoegde overheidsinstanties en bij de beroepsgroepen voor dat er prioritair aandacht is voor de uitgestelde zorg bij chronische aandoeningen. Dringende en noodzakelijke zorg moet als eerste heropgestart worden. Daarnaast is het uiterst belangrijk dat dit in veilige omstandigheden gebeurt. Hieronder vind je een overzicht over de heropstart van niet-dringende zorg bij zorgverleners en in ziekenhuizen.
 

Logopedisten


De logopedisten brachten de dringendheid van hun zorg in kaart. Zo willen ze bepalen welke zorg zeker nodig is en welke zorg als eerste terug moet worden opgestart.
 
Ze nemen de volgende veiligheidsmaatregelen: gebruik van een masker, plexiglas, handschoenen, ontsmettingsmiddel, sociale afstand houden, en tijd laten tussen de fysieke consultaties om zo extra contacten te vermijden en materiaal te kunnen ontsmetten.
 
De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten adviseert om de praktijken geleidelijk aan te laten heropstarten vanaf 11 mei. Het RIVIZ maakte telelogopedie, dit is logopedie vanop afstand (bijvoorbeeld via beeldbellen), mogelijk. In een aantal gevallen is dit al opgestart. Het advies is om telelogopedie zeker te behouden of op te starten, zeker waar persoonlijk contact niet haalbaar of wenselijk is.

 

Tandartsen


Sinds het begin van de coronacrisis tot en met 3 mei kon je enkel bij een tandarts terecht voor dringende zorg. Een voorbeeld daarvan is wanneer een patiënt zeer hevige pijn heeft die niet onder controle geraakt door medicatie. Sinds 4 mei mogen tandartsen naast dringende zorg ook patiënten helpen die noodzakelijke zorg nodig hebben. Dit wil zeggen: als die zorg niet gebeurt, kan die op middellange of lange termijn ernstige schade opleveren of zelfs levensbedreigend zijn. De reguliere tandzorg wordt voorlopig nog niet hernomen. Wanneer dat gebeurt hangt af van het verloop van de epidemie en de beschikbaarheid van beschermingsmateriaal.
 
Wil je weten of en op welke manier je tandarts je op dit moment kan helpen? Neem contact op met hem of haar. De tandarts zal via de telefoon een inschatting maken of het al dan niet om dringende of noodzakelijke zorg gaat. Daarnaast zal de tandarts ook via de telefoon proberen achterhalen of er een risico op coronabesmetting is. Afhankelijk daarvan beslist de tandarts of en op welke manier je wordt geholpen. Indien je voor een behandeling naar de tandartspraktijk moet gaan, zullen er zeer strikte beschermingsmaatregelen gelden. De tandarts zal je hier verder over informeren.

 

Ziekenhuizen


Het Vlaams Patiëntenplatform had de afgelopen weken meerdere contacten met de federale overheidsdiensten en Zorgnet-Icuro over de heropstart van zorg in ziekenhuizen. Onze aandachtspunten waren hierbij:
 • Eerst opstart voor dringende noden bij mensen met chronische aandoeningen en kwetsbaren.
 • Pro-actief mensen opbellen en bekijken wie van je patiënten de ergste noden hebben.
 • Zorgen dat de meest kwetsbaren kwalitatief beschermingsmateriaal hebben. Hierbij denken we aan de betere mondmaskers als ze naar het ziekenhuis moeten gaan. (zie ook bericht bovenaan in deze nieuwsflits)
 • Duidelijke communicatie naar de burgers over de heropstart van zorg. Het VPP werkte mee aan een communicatiecampagne.
 • Meer mogelijkheden creëren rond telemonitoring, thuishospitalisatie en thuismedicatie. 
We zijn blij dat onze aandachtspunten werden meegenomen. Onze patiëntverenigingen kregen elk een contactpersoon vanuit het VPP toegewezen om specifieke noden en knelpunten in deze coronatijd aan te signaleren. Ervaar je in het ziekenhuis of bij de specialist goede praktijken? Of maak je iets mee wat de wenkbrauwen doet fronsen? Laat het ons weten!
 
Lees hoe niet-dringende zorg wordt heropgestart in de ziekenhuizen
 

Verpleegkundigen


De verpleegkundigen benadrukken dat ziekenhuizen voldoende capaciteit moeten voorzien voor  ex-corona patiënten die op controleraadpleging moeten komen. Deze raadpleging wordt voorzien binnen de 5 tot 6 weken na ontslag uit het ziekenhuis en het gaat momenteel om ongeveer 10.000 ontslagen patiënten. 
 
De adviezen voor de verschillende beroepsgroepen vind je terug via deze link.

Het coronasupplement


In de vorige nieuwsflits informeerden we je over het coronasupplement dat sommige tandartsen aanrekenden. Verschillende overheidsinstanties, waaronder de FOD Volksgezondheid en het RIZIV, lieten weten dat het onaanvaardbaar is dat kosten voor extra beschermingsmaatregelen aan de patiënt worden doorgerekend. Er wordt gewerkt aan een reglementair kader om dit te verbieden. We volgen dit verder op. 

Testing- en opvolgingsstrategie in het kader van corona


Ook patiënten met milde symptomen kunnen nu getest worden om te weten of ze besmet zijn met het coronavirus. Ook mensen die contact hadden met besmette patiënten kunnen getest worden. Daarnaast zullen ook contacten van personen die besmet zijn met het coronavirus snel in kaart gebracht kunnen worden. De Vlaamse overheid start volgende week met contactonderzoeken bij patiënten met een coronabesmetting. In onderstaande figuur vind je een overzicht van hoe het testen en het contactonderzoek zullen verlopen. 
In principe kan de overheid mensen die weigeren hun contacten aan te geven niet sanctioneren. Er zijn wel sancties mogelijk voor wie bijvoorbeeld ziek is en weigert zichzelf te isoleren.
 
Belangrijk! Medewerkers van het contactcenter bellen altijd met het nummer 02 214 19 19 (je kan dit nummer niet terugbellen). Via het nummer 8811 kan je eventueel ook een sms ontvangen. Als je wordt opgebeld door dit nummer weet je zeker dat je een officiële medewerker van het contactcenter aan de lijn hebt. Er zal ook nooit gevraagd worden naar financiële gegevens of naar tijdstippen waarop je wel of niet thuis bent!
 
Vanuit het Vlaams Patiëntenplatform verwachten wij nog meer duidelijkheid over de bescherming van persoonlijke gegevens. Zo werkt het Vlaams parlement nog aan de juridische grondslag, waardoor het momenteel niet duidelijk is of de toestemming van de patiënt gevraagd zal worden en of zijn of haar privacy voldoende beschermd wordt.
 
Daarnaast is het als patiënt belangrijk dat, indien je dit wenst, je ook zelf het resultaat van de test kan inkijken. Dit is mogelijk via www.mijngezondheid.be, op voorwaarde dat de labo’s hun testresultaten delen met de patiënt. Momenteel is dit nog niet voor alle labo’s het geval. Wij volgen dit verder op en namen hiervoor contact op met het kabinet van minister Maggie De Block.
 
Meer informatie?

Maatregelen RIZIV in het kader van tandzorg


Om de continuïteit van tandzorg te garanderen nam het RIZIV enkele maatregelen. Deze maatregelen gelden vanaf 1 maart en blijven de hele coronacrisis gelden.
 
De belangrijkste wijzigingen zijn:
 • Voor een behandeling waarbij in de vergoedingsvoorwaarden een maximale leeftijdsvoorwaarde vermeld is, wordt de leeftijd verlengd met 6 maanden. 
 • Voor een behandeling waarbij in de vergoedingsvoorwaarden een maximale leeftijdsvoorwaarde vermeld is, wordt de leeftijd niet verlengd met 6 maanden.
 • Via het mondzorgtraject krijgen personen die het vorige kalenderjaar op controle zijn geweest bij de tandarts in het huidige kalenderjaar voor sommige behandelingen een betere terugbetaling dan personen die dat niet doen. Omwille van de coronacrisis zou het kunnen dat niet iedereen in 2020 op controle kan gaan bij de tandarts. Het RIZIV bepaalde daarom dat voor terugbetalingen van behandelingen in 2021 gekeken zal worden of personen in 2020 of 2019 op controle zijn geweest. 
Bron: RIZIV

Terug naar school?


We ontvingen de afgelopen weken ongeruste vragen over wat de heropstart van de lessen op school betekent voor kinderen met een chronische aandoening. Hoe veilig is dit voor de kinderen met een chronische aandoening? Brengen hun broers en/of zusjes het virus niet mee naar huis? Wat als ouders beslissen hun kinderen om deze redenen niet naar school te sturen? Naar aanleiding van deze vragen, schreven we een brief naar het kabinet van minister Ben Weyts. Volgende week zijn we uitgenodigd op zijn kabinet voor een overleg hierover.
 
In afwachting van dit overleg schuift het kabinet van minister Weyts twee principes naar voor:
 • Voor kinderen die ziek zijn of een chronische aandoening hebben, kan alleen de behandelende arts raad geven.
 • Indien het niet aangeraden is om lessen op school te volgen, noch voor het kind, noch voor broers of zussen, kunnen ouders dit doorgeven aan de school. Zodat de school weet waarom kinderen die verwacht worden niet aanwezig zijn. De administratie zal monitoren wie naar school komt en wie niet, maar er volgen geen sancties. Dat geldt ook voor leerlingen, die uit schrik voor het virus niet terugkeren naar de school, en hun ouders. 
Er wordt wel gevraagd om zo veel als mogelijk deel te nemen aan de lessen die opnieuw fysiek worden aangeboden. Wie niet naar school gaat, krijgt de leerstof via preteaching aangeboden.
 
Contact

Meer bezoek in psychiatrische ziekenhuizen, residentiële revalidatievoorzieningen en psychiatrische verzorgingstehuizen


Vanaf 11 mei kunnen psychiatrische ziekenhuizen, een aantal Vlaamse revalidatievoorzieningen (psychosociale, kinderpsychiatrische, verslavingscentra en revalidatiecentra voor kinderen en jongeren)  en de psychiatrische verzorgingstehuizen opnieuw bezoek ontvangen onder bepaalde voorwaarden. Deze zijn opgesteld vanuit de bevoegde overheid en moeten het mogelijk maken om bezoek op een veilige manier toe te laten. Elke voorziening kan hier zelf mee aan de slag gaan en een haalbaar plan opstellen om bezoek ten vroegste vanaf 11 mei toe te laten. De voorziening bepaal7 zelf het tempo waarop dat voor hen haalbaar is. Zo zal er maximum 1 bezoeker per zorggebruiker toegelaten worden. Voor kinderen zijn beide ouders toegelaten. De bezoekers per patiënt zijn bij voorkeur zoveel mogelijk dezelfde personen.
 
Voorlopig kunnen minderjarigen vanuit de psychiatrische ziekenhuizen nog niet op bezoek naar huis. Vanaf de heropening van de scholen is dat wel mogelijk. De ziekenhuizen zullen hier zelf een regeling rond uitwerken, rekening houdend met voldoende voorzorgsmaatregelen en de situatie van de betrokkenen. 
 
Daarnaast bekijkt een werkgroep binnen de Vlaamse Overheid ook in welke situaties alternatieve manieren van sociaal contact een goed idee zijn. Op deze manier willen ze zorgvoorzieningen inspireren en van elkaar laten leren.

Onder andere de verenigingen van OPGanG, de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid, vroegen om opnieuw bezoek toe te laten. Het VPP kaartte dit aan bij de Vlaamse Overheid, COVID-taskforce en het kabinet van minister Wouter Beke.

Bezoekregeling in VAPH-voorzieningen


Sinds 4 mei mogen VAPH-voorzieningen terug bezoek toelaten. Dat wil niet zeggen dat ze sinds die datum verplicht zijn om bezoek toe te laten. Voorzieningen moeten de tijd krijgen om dit praktisch te organiseren en zoeken hierbij naar een evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid. Elke voorziening beslist zelf over de start van de bezoekregeling en over de manier waarop dit kan gebeuren. De belangrijkste voorwaarden zijn dat er voldoende personeel aanwezig is om alles in goede banen te leiden. De voorziening moet ook over voldoende noodzakelijk beschermingsmateriaal beschikken. Heb je hier vragen over? Neem contact op met de voorziening.
 
Bron: VAPH
Lees meer over de bezoekregeling

Ziektespecifieke resultaten bevraging uitgestelde zorg


Het VPP organiseerde een bevraging over uitgestelde zorg en ging op basis van deze resultaten in gesprek met het beleid en verschillende beroepsgroepen. De afgelopen weken werkte het VPP team aan een analyse van deze resultaten per groep van aandoeningen. Deze rapporten worden de komende dagen bezorgd aan onze ledenverenigingen.

Maatregelen rijgeschiktheidsattesten


De voorbije weken konden er geen rijgeschiktheidsonderzoeken door het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigaanpassing (CARA) plaatsvinden. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de geldigheidsduur van de rijgeschiktheidsattesten. Om dit op te vangen werden enkele maatregelen genomen door Minister Lydia Peeters:
 • Vanaf 11 mei kan het CARA haar activiteiten geleidelijk aan hervatten.
 • Alle CARA attesten die vervallen tussen 16 maart 2020 en 30 december 2020 kunnen uitzonderlijk en voorwaardelijk verlengd worden tot 31 december 2020.
 • Het CARA beslist of je kan genieten van deze uitzonderingsmaatregel.
 • De rijgeschiktheidsattesten voor bestuurders van groep 1 en 2 waarvan de geldigheidsduur afloopt na 15 maart 2020, worden verlengd tot 30 september 2020.
Bekijk meer info

OPROEP: Ervaar jij problemen met ziekenvervoer? 


We ontvangen verontrustende signalen over patiënten die opnieuw gebruik maken van ziekenvervoer voor een consultatie in het ziekenhuis: sommige vervoerders houden zich niet aan de regels van social distancing of rekenen corona-supplementen aan. Ondervind jij hier ook problemen mee, laat het ons dan zeker weten!
 
Voor het melden van problemen of vragen: marit.mellaerts@vlaamspatientenplatform.be

Kijk naar het Corona Debat


Op zaterdag 9 mei wordt tussen 11u en 13u het Corona Debat georganiseerd. Doel is om een stand van zaken te geven over de coronacrisis en over de toekomst op het vlak van gezondheid en economie. Topsprekers en beleidsmakers zijn aanwezig in de studio, met onder andere Minister Maggie De Block, Prof Erika Vlieghe, Prof Marc Noppen, Prof Steven Van Gucht, Prof Marc Van Ranst, Prof Lieven Annemans, Dhr. Bart De Wever...
 
Het Corona Debat kan je zaterdag (11u -13u) bekijken via de livestream op HLN.be, VRTNWS.be, DeMorgen.be of Healthforlife.be. Of bekijk de integrale uitzending op televisie via Kanaal Z op zondag 10 mei van 17u tot 19u. Iedereen zal tijdens de live-uitzending vragen kunnen stellen via #coronadebat. De moderator Birgit Van Mol (VTM) legt de interessantste vragen aan de panelleden voor. Het VPP bezorgde alvast volgende vragen voor het debat:
 • Worden patiënten die door uitgestelde zorg mogelijk in de gevarenzone terecht zijn gekomen ook proactief gecontacteerd door zorgverleners/artsen om zorg terug op te nemen? Of zijn het enkel de patiënten die zelf bellen om een nieuwe afspraak?
 • Hoe brengen we hoogrisicopatiënten zo veilig mogelijk naar het ziekenhuis voor verdere opvolging?
 • Kunnen hoogrisicopatiënten (longaandoening, zeldzame ziekte, verlaagd immuunsysteem, hartaandoening, diabetes,…) rekenen op terugbetaling van mondmaskers?
 • Is de ‘klassieke’ opvolging zoals wij die gewend zijn in ziekenhuizen nog nodig? Kunnen we niet meer denken aan vormen van telemonitoring, teleconsult en thuishospitalisaties? Longpatiënten kunnen thuis met een respirometer al een eind verder en zouden dan enkel naar het ziekenhuis moeten als er echt een probleem is en niet voor een ‘gewone’ opvolging.
 • Houden ziekenhuizen rekening met de organisatie van de nazorg als ze nu een ingreep doen? Bijvoorbeeld als het dan toch echt dringend is om een nieuwe heup te plaatsen (zoals vorige week toen het nog niet mocht ook al gebeurde in een ziekenhuis). Zijn er dan de nodige afspraken gemaakt met de eerste lijn om nazorg ook te laten aansluiten?
 • Hoe zorgen we voor een waardig levenseinde voor coronapatiënten en een waardig afscheid voor hun naasten?
Bekijk het programma van het debat

Het VPP contacteren?


Omwille van het coronavirus is er momenteel geen telefoonpermanentie op het VPP. Wil je ons contacteren?
 • Onze ledenverenigingen kregen een contactpersoon vanuit het VPP toegewezen en kunnen bij hem of haar terecht met hun vragen.
 • Andere patiënten en professionals kunnen terecht op onze website voor een overzicht van contactpersonen per thema. Heb je een algemene vraag? Stuur dan een e-mail naar info@vlaamspatientenplatform.be 
P.S.: Informatie & tips rond het coronavirus worden gedeeld op onze Facebookpagina. Hou deze dus ook zeker in het oog!

Wil je inhoud overnemen uit deze nieuwsflits?


Dat mag zeker mits bronvermelding! Wil je mensen die geen toegang hebben tot een computer of moeilijk kunnen lezen op een scherm deze info bezorgen? Dan kan je hen een geprinte versie geven van deze nieuwsflits. Je surft dan best naar de webversie  van deze nieuwsflits. Die is het meest printvriendelijk. 
Beelden/foto's: Freepik, Pexels 
Heb je feedback over onze nieuwsflits? Zijn er bepaalde onderwerpen die je graag aan bod ziet komen? Alle feedback, positief en negatief, is meer dan welkom! 
Stuur een mailtje met feedback.
Volg jij ons al op Twitter en Facebook? We delen er geregeld interessante artikels, weetjes, informatie over evenementen,... 
Copyright © 2020 Vlaams Patiëntenplatform, All rights reserved.

Ondernemingsnummer: 0470.448.218
RPR – Leuven
info@vlaamspatientenplatform.be
www.vlaamspatientenplatform.be


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vlaams Patiëntenplatform · Groenveldstraat 15 · Heverlee 3001 · Belgium