Bliv opdateret på VIFIN's projekter, initiativer og aktiviteter.
View this email in your browser
VIFINs Nyhedsbrev - Juli 2013 - Årgang 5 - nr. 2

 

VIFIN får nye bestyrelsesmedlemmer

 

VIFIN får her ved starten af det nye år en række nye bestyrelsesmedlemmer, mens vi må sige farvel til andre. Derfor har vi i dette nyhedsbrev valgt at fortælle om aktuelle projekter, men med et historisk perspektiv og samtidig lidt kig ud i fremtiden.

Her i vores indledende artikel vil vi gerne benytte muligheden for at sige stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer og samtidig byde varmt velkommen til nye!

 

Arne Sigtenbjerggaard har siden 1. januar 2010 været borgmester i Vejle Kommune og som sådan også bestyrelsesformand i VIFIN. Arne Sigtenbjerggaard har, som de tidligere 3 bestyrelsesformænd, været særdeles engageret i VIFINs arbejde og VIFINs medarbejdere. I VIFIN vil vi nok især huske Arne Sigtenbjerggaard for, at han i efteråret 2013 i tillid til VIFINs arbejde underskrev ansøgningen til Rockefeller Foundation om at blive medlem af 100RC. Vi har i VIFIN søgt at hædre Arne Sigtenbjerggaard ved at kalde et af vore mest avancerede IT produkter ’Jagten på Arnestedet’.

Poul Winther Jørgensen, der er Faglig sekretær i 3F Vejle har også valgt at træde ud af bestyrelsen. Poul Winther Jørgensen har siddet i bestyrelsen siden 2003, hvor VIFIN blev oprettet af Byrådet i Vejle. Poul Winther Jørgensen har været det bestyrelsesmedlem, der altid er kommet lidt inden møderne til en uformel snak om arbejdet og har kunnet give råd, vejledning og netværkskontakter til relevante personer i forbindelse med arbejdsmarkedsrettede projekter.

I efteråret 2016 trådte Søren Lindgaard, der var IT Direktør & konstitueret direktør for Syddansk Sundhedsinnovation, ud af bestyrelse og blev erstattet af Inge Bendixen, der er Konstitueret vicedirektør i
Syddansk Sundhedsinnovation, Styring og Kvalitetssikring. Søren Lindgaard var professionelt engageret i bestyrelsen og kom med flere forbedringsforslag til f.eks. markedsføring af VIFINs arbejde. Inge Bendixen har allerede markeret sig i bestyrelsen med gode og relevante synspunkter, idéer og kontakter.

Den nye bestyrelsesformand bliver Jens Ejner Christensen, der i en kort periode har været medlem af bestyrelsen. Poul Winther Jørgensen erstattes af Martin Jensen, der er formand for 3F Vejle. VIFIN ser frem til et godt og inspirerende samarbejde med den nye bestyrelsesformand og de nye bestyrelsesmedlemmer.

God fornøjelse med læsningen!
                      
       
 
Share
Tweet
Forward


LADDER – hvordan lokale myndigheder kan gøre en forskel for medborgerskab og bæredygtig udvikling

 

VIFIN er på vegne af Vejle Kommune national koordinator i LADDER-projektet, der overordnet koordineres af ALDA (The European Association for Local Democracy). Formålet med LADDER er at styrke lokale myndigheders engagement og kompetencer i arbejdet med global dannelse og samtidig oplyse og engagere borgerne til at være aktive (globale) medborgere.

 

Af Anette Grunnet


Som den eneste offentlige myndighed i Danmark har Vejle Kommune i en årrække været medlem af ALDA. Gennem medlemsskabet har Vejle været partner i en række projekter, ofte med omdrejningspunkt i medborgerskab og borgerinddragelse. 
 
I VIFIN giver disse projekter mulighed for at styrke forbindelserne med civilsamfundet og især frivillige foreninger og organisationer. Det var bl.a. tilfældet i de lokale seminarer om koblingen mellem globale udfordringer og lokale handlinger, som vi i 2016 afholdt for foreninger, lokalråd og frivillige ildsjæle 4 steder i landet. Her havde vi især fokus på etniske foreninger. Det gav mulighed for at sætte fokus på foreningslivets særlige status i Danmark og dermed dets betydning for integrationen både i bred forstand og i forhold til den enkeltes integration.

Et andet vigtigt aspekt i LADDER-projektet er underpuljen, hvor der bevilliges midler til en række mikro-projekter. To blev bevilliget i 2016 og mindst 3 bliver bevilliget i foråret 2017. Her har vi mulighed for at give en håndsrækning til nogle af de mange gode projektidéer, vi møder rundt omkring i civilsamfundet og hos andre lokale myndigheder. Vi kan dermed være med til at skabe forandring direkte, hvor det tæller.

LADDER er finansieret af EuropeAid.

 

VIFIN udvikler brancherettet sprog og kulturlæring for flygtninge og indvandrere

 

WorkSim er navnet på nyeste skud på stammen inden for online simulationer produceret af bl.a. VIFIN. Med WorkSim bliver der udviklet online arbejdsmarkedsrettede danskundervisningsmoduler til sprog- og kulturlæring. Materialet er rettet mod såvel herboende som tilkommende voksne indvandrere. I indeværende projekt udvikles der branchepakker til SOSU og au-pair området.

 

Af Thomas Kryger Hansen


I 2012 færdiggjorde VIFIN computerspillet Jagten på Arnestedet, der via talegenkendelse og 3D verdener tillader kursisten at gå rundt i Vejle og løse specifikke opgaver ved at tale til de personer, der er i spillet.
Hvis kursisten kan gøre sig forståelig over for personerne, så svarer de, og kursisten får den næste opgave, der skal løses. I Jagten på Arnestedet er fokus på de mere generelle sproglige og kulturelle færdigheder, man skal tilegne sig.

I WorkSim er der fokus på sprog og kultur i de mere specifikke miljøer for au-pairs og SOSU medarbejdere. Worksim bliver en integreret del af Jagten på Arnestedet, men modulerne vil blive stillet frit til rådighed.  Efterfølgende er det planen at søge om yderligere midler til udvikling af lektioner til endnu flere brancher.

 

VIFIN og daginstitutionen Mælkevejen undersøger muligheder med digitale sanserum

 

Vi er kommet langt omkring på VIFIN, siden vi startede med udvikling af sprogplatforme som Dansk.nu. Kombinationen af viden om læring, kreativitet og brug af det digitale har bl.a. ledt os ind på daginstitutionsområdet, hvor vi de sidste 5 år har bidraget til pædagogernes kompetenceudvikling. Sidste skud på stammen er et udviklingsprojekt om digitale sanserum.

 

Af Anne Charlotte Petersen


Med støtte fra BUPL og følgeforskning fra Aarhus og Københavns Universitet undersøger pædagoger fra Mælkevejen og konsulenter fra VIFIN her i 2017 mulighederne for at kombinere aktiviteter, rum og hverdagsteknologi på forskellige måder og dermed understøtte børns trivsel bedst muligt. 
Det kan være børn, der har brug for en pause fra et ellers travlt hus med høj aktivitet, at skabe ekstra tryghed ved at arbejde scenografisk med indtryk fra steder, personer mv., som børnene holder af, eller at give plads til, at det mere stille barn kan være med helt fremme, når det gælder kreativitet og leg.

Vi vil bl.a. undersøge, hvordan der via rummet, dets opbygning og aktiviteter kan skabes nye relationer og tænkes i små fællesskaber, hvordan fortælling kan præge rummet, og hvordan teknik og genstande kan være med til at skabe rum i rummet.

I arbejdet vil der blive arbejdet med fysiske sansegenstande, iPads, projektorer, diskokugler, LED-pærer, der kan skifte farve og fungere som højttalere, m.m.

Projektet får vi sparring fra DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø). Vi håber fremadrettet at kunne lave et større projekt sammen med dem inden for samme genre.

 

Vi moderniserer Dansk.nu Universet

 

Dansk.nu Universet var VIFINs første virkelig store projekt. Med hjælp fra bl.a. en række sprogcentre udviklede vi det tilbage i 2004-2006. Siden da er der stille og roligt kommet yderligere materiale til. Men design og platform er forblevet den samme. Nu er det imidlertid blevet tid til den store modernisering.

 

Af Anne Charlotte Petersen


Dansk.nu Universet omlægges i løbet af 2017 og 2018 til vores nye læringsplatform: VIFIN Course Creator. Det betyder, at der blive nye tekniske muligheder, og at vi får mulighed for at opfriske layoutet.
I Når Dansk.nu Universet er lagt om til VIFIN Course Creator vil alt materiale kunne afvikles fra såvel computer, tablets som smartphones. Det har længe været et stort ønske fra vores kunder, særligt i forhold til Udtaleværkstedet.

Med den nye tekniske platform får såvel vi selv som vores kunder mulighed for at lægge eget materiale og tilhørende opgaver i Dansk.nu Universet.  Det har for os i VIFIN længe været et stort ønske. Det vil fremadrettet give os langt større frihed, når vi udvikler nye læringsmaterialer. Indtil nu har vi i forbindelse med udviklingsprojekter altid være bundet af andre leverandørers valg i forhold til præsentation af materiale og afvikling af opgaver.

VIFIN Course Creator aftestes pt. af nogle af vores kunder. Som det ser ud lige nu, er der mulighed for at lægge materialer ind og producere mundtlige opgaver og lytteopgaver. Vi vil i løbet af 2017 udarbejde yderligere opgavetyper. VIFIN Course Creator mangler desuden endnu at få sit visuelle udtryk. Det vil ligeledes komme til i løbet af året.
Opstart på Scienceprojekt


KommunikationsSimulatoren er nu klar til salg
 


Siden 2012 har VIFIN, i samarbejde med Dansksimulatoren Aps og Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi ved Region Syddanmark, arbejdet på at udvikle Kommunikationssimulatorværktøjet (Komsim). Nu ligger det klar til salg.

 

Af Thomas Kryger Hansen


KomSim er som projekt udsprunget af den tidligere DanskSimulator, Jagten på Arnestedet. Hvor Jagten på Arnestedet fokuserer på andetsprogstilegnelse for voksne retter KomSim sig mod senhjerneskadede, der har brug for at genoptræne deres kommunikationsfærdigheder.

Hvert år rammes 20.000 voksne og 1.500 børn af en senhjerneskade, enten grundet en blodprop i hjernen, en hjerneblødning eller anden form for hovedtraume. Cirka 3.000 udvikler afasi, altså besværet kommunikation på grund af tab af talesproget, eller uforståelig tale. Borgeren tilbydes som regel, i offentligt regi, 1-2 timers rehabilitering om ugen med en talepædagog. Gennemsnitligt i 4-6 måneder. Alle rapporter og analyser påpeger at 8-10 timers rehabilitering om ugen er en nødvendighed for en maksimalt effektiv indsats.

I Komsim kan logopæder, ud fra deres diagnose af borgeren, oprette individuelt tilpassede træningsforløb. Disse kan benyttes af borgeren når-som-helst og hvor-som-helst, der er tid, lyst og lejlighed, både hjemme og på farten, uafhængigt af logopædens tilstedeværelse. Samtidig får de pårørende mulighed for at assistere deres nære i genoptræningen ved at kunne følge og hjælpe med håndtering af programmet.

Logopæden har via programmet løbende mulighed for at følge borgerens træning og fremskridt samt ændre øvelserne for at skabe en progression, der passer til borgerens rehabiliteringsproces.

KomSim er til salg fra januar 2017. Kontakt Thomas K.Hansen thomas@dansksimulatoren.dk /61 71 08 34


 

Nordpiloterne 2017 – det næste Norden-Online projekt

 

Det er blevet tradition, at VIFIN er med til at lave online projekter på tværs af de nordiske lande. Foråret 2017 er ingen undtagelse.

 

Af Niels Ole Ankerstjerne

 
Det startede i 2013. Her fik vi sammen med Tina Møller Kristensen penge fra bl.a. Nordplus, Vejle Kommune og en del andre fonde til at lave Nordens Dage, et online møde mellem skoleelever i Norden. Det første forløb var præget af ægte pionerånd, og kaos regerede på lige fod med succesoplevelserne, men efter 4 år og 6 online projekter har vi nu helt styr på logistikken og kan koncentrere os mere om temaerne og lade lærerne få mere ansvar for forløbene.

Nordpiloterne, vores næste projekt, afvikles i marts og april. Det er rettet imod lærere, som har gennemgået Sprogpilotuddannelsen.

I Nordpilotprojektet bliver klasserne sat sammen i mindre grupper og laver i fællesskab et program for 3 eventdage. Lærerne står for at finde ud af, hvilke projekter de vil lave. På selve eventdagene, er det VIFIN, der styrer slagets gang og nyder alle de historier, film, sange og danse vi får at se.

Nordpiloterne har deltagere helt ned til 3. klasses elever. Der er overvejelser om fremadrettet at tage gymnasieklasser med.

Metoden fra nordprojekterne vil kunne anvendes i andre typer af projekter. Vi er således bl.a. blevet kontaktet af én af Vejles venskabsbyer, Molde, i Norge. De vil gerne udvikle et onlineforløb som optakt til en konference for unge.

Er du Sprogpilot, eller kender én, som kunne tænke sig at være med her til foråret, så kontakt os gerne. Det kan være der stadig er ledige pladser.  Skriv til tinamoller@gmail.com
Vil du gerne høre mere eller har idéer til andre tilsvarende forløb, så kontakt Niels Ole Ankerstjerne, nioan@vejle.dk

Opstart på Scienceprojekt

Vi nytænker læringsformater i projektet The Learning Society
 

VIFIN har altid haft interesse for de nyeste formater for uddannelse, og har siden vi lavede vores første online læringsplatforme afsøgt nye metoder og formater.
 

 

Af Maren Pilegård Andersen


Traditionelt har vores online læringsplatforme en fast struktur med forproduceret materiale og selvrettende opgaver. Nu afprøver og anvender vi mere fleksible formater: Alt lige fra gamification og virtual reality til blended learning formater hvor online og fysisk tilstedeværelsesundervisning kombineres. Med bl.a. vores strategiske projekt, Smart U, og i vores samarbejde med forskere fra Københavns Universitet, har vi i flere år haft fokus på, hvordan efteruddannelse kan tilgås på en fleksibel, tilpasset facon, der møder dagens udfordringer og behov i efteruddannelse - løbende kompetenceudvikling med begrænset tid og økonomi.

I The Learning Society bygger vi videre på vores erfaringer med undervisning på nettet og eksperimenterer med, hvordan efteruddannelse kan nytænkes og gøres mere fleksibel og tilpasset de enkelte målgrupper. Senest havde vi i januar en workshop på Island, hvor vi konkret har udviklet undervisningsformater, der skal afprøves i projektet.

I Vejle samtænker vi vores uddannelsescase med vores Sanserumsprojekt i daginstitutionen Mælkevejen (se VIFIN og daginstitutionen Mælkevejen undersøger muligheder med digitale sanserum), hvor pædagogerne kommer til at arbejde med resiliens tænkt ind i deres hverdag og projektets aktiviteter. Formatet bliver på den ene side samskabelse mellem pædagoger, forskere, børn og konsulenter, på den anden side et design, der tager udgangspunkt i pædagogernes dagligdag og det konkrete projekt, Digitale Sanserum.  Således inddrages Instagram, gammeldags breve og sansekort i kagedåser.

 

 

VIFIN står bag udvikling af: Resilience online

 

I forbindelse med projektet ”Smart Mature Resilience” (SMR) har VIFIN taget initiativ til at udvikle en online uddannelse om resiliens.

 

Af Ib Jespersgaard


VIFIN/Vejle Kommune blev i 2015 partner i forskningsprojekt SMR, hvor der bl.a. skal udvikles indikationer på en bys resiliente modenhedsgrad.I I forlængelse af dette arbejde har VIFIN foreslået at udvikle en online uddannelse. De øvrige partnere synes godt om idéen, og der er indledt kontakt til universiteter i Europa, uden for projektet, der forsker i resiliens. Tanken er, at de og projektets forskere skal levere indhold på højt niveau og således bidrage til opkvalificering af medarbejderes forståelse for resiliens. VIFIN har involveret Resilience House og Via University College Horsens i initiativet og vil sammen med dem udvikle konceptet for en hel efteruddannelse.

Tanken om en online resiliensuddannelse havde vi også oppe, da Vejle Kommune i 2013 blev medlem af 100 Resilient Cities og VIFIN stod for implementeringen af projektet/medlemsskabet i de første måneder. Dengang fik idéen opbakning af Bryna Lipper, der er vicepræsident i 100RC, og af professor Henning Boje Andersen med hvem vi havde indledt et forskningssamarbejde om resiliens. Uddannelsen blev dog aldrig en realitet.

Ønsket om at skabe en onlineuddannelse ligger dels i forlængelse af vores mangeårige arbejde med udvikling af webbaseret undervisningsmateriale og læring baseret på forskellige kombinationer mellem tilstedeværelsesundervisning, webbaseret synkron/asynkron undervisning, m-læring, p-læring og forskellige uformelle læringsscenarier. Dels ligger det i forlængelse af arbejdet med Smart U, som fokuserer på at bringe universitetsverdenen tættere på Vejle via studiemiljøer, onlineforløb og samarbejde med forskere.

Læs hele forhistorien til Resilience online her.

 

Praktikanter bidrager til videreudvikling i VIFIN

 

Ekstra ressourcer i travle perioder, frisk viden fra uddannelserne og nye øjne på opgaver og rutiner. Det er nogle af de fordele, VIFIN oplever ved at have praktikanter i huset.

 

Af Helene Mørk


VIFIN har en lang tradition for at tilknytte praktikanter, især fra samfundsvidenskabelige, humanistiske eller it-relaterede uddannelser. Afhængig af den baggrund, de kommer med, indgår praktikanterne i opgaver inden for bl.a. fundraising, projektkoordinering, evaluering, it-udvikling og grafisk design.

I øjeblikket har vi lidt flere praktikanter end normalt: dels har vi Terese, som studerer interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog på Syddansk Universitet. Terese arbejder i første del af sin praktik med på en projektansøgning om videreudvikling af Jagten på Arnestedet. Endvidere har vi Marwa, som er asylansøger, med en påbegyndt uddannelse som softwareingeniør fra sit hjemland. Hun ser nærmere på muligheder for omprogrammering af Udtaleværkstedet i Dansk.nu. Vi har også René, som er i gang med en uddannelse som multimediedesigner. René laver bl.a. 3D-miljø til WorkSim. Endelig har vi det sidste halve års tid haft Michelle tilknyttet. Michelle kommer fra AspIT – en IT-uddannelse til unge med autismespektrumforstyrrelse. Hun arbejder ligeledes med 3D-miljøet til WorkSim.

Flere gange har vi haft den glæde at kunne tilbyde praktikanter et job som studentermedhjælper i en periode efter praktikopholdet. Det gælder f.eks. for Sarah, som studerer kultursociologi og var i praktik i efteråret 2016. Hun er nu ansat som studentermedhjælper i nogle måneder for at arbejde med på en projektansøgning til EU-programmet Horizon2020. En ansøgning, som Sarah i sin praktik var med til at skaffe midler til at skrive.

 
Copyright © 2017 VIFIN, All rights reserved.

Our mailing address is:
VIFIN
Banegårdspladsen 6, 1. sal
Vejle 7100  
Denmark


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
VIFIN · Banegårdspladsen 6, 1 · Vejle 7100 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp