Copy
Met deze tweede Nieuwsflits willen we u informeren over de voortgang van ons project. De voorbereidingen zijn in volle gang en voor vier jongeren is een plaats gereserveerd. We zoeken vrijwilligers voor verven en sauzen van wanden! 

“Wat zal ik den HEERE vergelden voor al Zijn weldaden, aan mij bewezen? Ik zal den beker der verlossingen opnemen, en den naam des Heeren aanroepen. Mijn geloften zal ik den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk.”
~ Psalm 116: 12-14 ~

Dankbaar
Als bestuur zijn we dankbaar dat de bouw van het jongerenhuis zijn voortgang heeft en voorspoedig verloopt. Steeds opnieuw wordt een stap gezet en wordt het pand meer ‘af’. Het naambord ‘Wallenburg’ dat op de gesloopte villa van de familie Bos stond, is door de aannemer vakkundig op de gevel van het Jongerenhuis aangebracht. We krijgen vanuit verschillende kanten veel positieve reacties over het uiterlijk van het pand. Regelmatig is dat aanleiding voor een vraag of gesprek, omdat mensen gezien hebben dat er gebouwd wordt aan de Hoofdweg in Ederveen.

Ook zijn we als bestuur blij dat een vrijwilligers ochtend goed werd bezocht, betrokken vrijwilligers zijn echt nodig om het jongerenhuis te laten draaien. Inmiddels zijn al vier van de acht plaatsen gereserveerd voor jongeren die zich aangemeld hebben om D.V. in 2022 in het jongerenhuis te gaan wonen. Met een vijfde jongere loopt het traject voor een plaatsing. We hopen dat het jongerenhuis een plek wordt waar deze jongeren zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen.

In de laatste bestuursvergadering stonden we stil bij Psalm 116, de Heere bewijst weldaden, opdat we Hem daarvoor erkentelijk zijn en de lof brengen.

Het bestuur

Inmiddels is het pand voorzien van de oorspronkelijke naam van het huis van de familie Bos. Met dank aan Evers Straal- en Spuitbedrijf die de letters kosteloos weer als nieuw heeft gemaakt!

Zorgteam stelt zich voor
Het zorgteam bestaat uit zeven enthousiaste leden die ieder hun eigen expertise en inbreng hebben. Hannie Dorresteijn neemt plaats in het zorgteam in de functie van oud-verpleegkundige en pleegmoeder en wil vanuit die invalshoek haar bijdrage leveren. Liesbeth Malestein werkt als praktijkondersteuner GGZ en wil die kennis en ervaring inzetten om de jongeren een stap verder te helpen. Jan Karel Dorresteijn wil zijn ervaring inzetten als ambulant jeugdwerker bij Eleos en Leo Kok vindt het waardevol om vanuit zijn rol van bestuurder van een zorgboerderij mee te denken in beleidszaken. Gerda Snetselaar werkt als coördinator sociale netwerkondersteuning voor de NPV en heeft als moeder van 5 kinderen de nodige ervaring opgedaan die ze graag wil inzetten voor de realisatie van het jongerenhuis. Janneke Dorresteijn heeft ervaring opgedaan binnen verschillende functies in de GGZ en werkt nu als ambulant woonbegeleider (volwassenen) voor Eleos. Al met al een gevarieerd team dat met veel enthousiasme en bewogenheid om het beheerdersechtpaar heen staat!

van links naar rechts; (achter) Leo Kok, Jan Karel Dorresteijn, Janneke Dorresteijn, Liesbeth Malestein, Hannie Dorresteijn, Gerda Snetselaar; (voor) Willemien & Jan-Willem Lemstra

Planning

november 2021-maart 2022 > afronding bouw 
Q2 2022 > bewoning 
Vrijwilligers gezocht voor tuinwerkzaamheden
Omstreeks november / december hopen we te beginnen met de inrichting van het buitenterrein. Hiervoor zoeken we nog enthousiaste vrijwilligers die willen helpen met aanleggen verharding, beplanting, etc. Aanmelden kan per email naar pieter@doen.works.
Vrijwilligers gezocht voor behangen en sauzen wanden
We hebben nog veel vrijwilligers voor behangen en sauzen van de wanden nodig. Met meer dan 1.000 m2 scanbehang zijn er vanaf de Kerstvakantie veel handen welkom! Wil en kun je op deze manier een steentje bijdragen aan het Jongerenhuis? Geef dan uiterlijk 30 november jouw of jullie beschikbaarheid tussen 27 december t/m 31 januari door aan Marius Snetselaar (msnetselaar@kliksafe.nl). Ervaring is mooi maar niet vereist. We kijken uit naar veel aanmeldingen en een gezellige klustijd met elkaar!

Individuele begeleiding jongeren
Voor de begeleiding van de jongeren gaan we uit van een model dat veel gebruikt wordt in de maatschappelijke zorg, het 8-fasenmodel. We werken volgens een plan, waarbij de mogelijkheden en de ontwikkeling van de individuele jongere centraal staan. De begeleiding doorloopt acht fasen, vanaf de aanmelding tot de ‘uitstroom’. In de Wallenburg zal dit in een periode van 1,5 tot 2 jaar zijn en verzorgd worden door Willemien Lemstra. 

De begeleiding gaat over zeven leefgebieden: zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en tot slot werk en activiteit. De samenhang tussen de verschillende leefgebieden vinden we belangrijk. Een jongere beweegt zich als het goed is tegelijk in al deze leefgebieden. De ene jongere zal meer en harder gaan werken aan bijvoorbeeld een goed sociaal netwerk, terwijl een ander vooral het leefgebied van tijdsplanning aan kan pakken. Samen met de jongere stellen we een plan vast, en elke week staan we er in een begeleidingsgesprek bewust bij stil, hoe het gaat, en wat extra aandacht verdient. Kortom, wonen in jongerenhuis Wallenburg is: hulp ontvangen in het toegroeien naar zelfstandigheid met als doel: op eigen niveau een zelfstandige plaats in de maatschappij kunnen innemen.

Vakantiebijbelweek
Tijdens de Vakantiebijbelweek in Ederveen werd door de deelnemende jeugd een bedrag van 625 euro bijeengebracht voor de "pleisterplaats" bij het Jongerenhuis. Met de collecte van de daaropvolgende zondag in de Hervormde gemeente werd dit bedrag aangevuld tot ruim 1140 euro. Hartelijk dank hiervoor!

Terugblik vrijwilligersochtend
Op 25 september jl. vond een vrijwilligersochtend plaats waarbij de aanwezigen een rondleiding kregen door het pand. Teus Dorresteijn verzorgde een bijdrage vanuit het bestuur en Willemien Lemstra als toekomstig begeleider van de jongeren. Vrijwilligers konden aangeven in welke werkzaamheden zij interesse hebben. Zo’n 20 deelnemers waren aanwezig.

"Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven"
~ Mattheus 11:28 ~

Het jongerenhuis Wallenburg in Ederveen is een wooninitiatief voor jongeren tussen 18 en 25 jaar die in een periode van ongeveer anderhalf jaar willen toegroeien naar zelfstandig wonen. Zij kunnen in het pand een studio huren en worden tijdens hun verblijf begeleid door het beheerdersechtpaar, leden van het zorgteam en door andere bij het project betrokken vrijwilligers.
Website Website
Onze stichting werkt zonder winstoogmerk en is deels afhankelijk van giften en donaties.
 Giften kunnen worden overgemaakt op rekening NL35 RABO 0333 9817 74 (ANBI erkend)Copyright © 2021 *Jongerenhuis Wallenburg*, All rights reserved.

Wil je deze emails niet meer ontvangen?
Klik dan hier om je uit te schrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp
View this email in your browser